Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (IV edycja).

Studia Podyplomowe "Handel zagraniczny"

Kontakt: email: wieslawa.bobrow@ue.poznan.pl telefon: 61 8543-315 Koszt uczestnictwa: 4500.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Celem Studiów Podyplomowych Handel Zagraniczny  jest przekazanie najnowszej wiedzy o skutecznych metodach i technikach międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw. Uczymy też skutecznego zarządzania zinternacjonalizowanym podmiotem w otoczeniu, którego podstawową cechą jest zmienność, a dominującym trendem postępująca rywalizacja i globalizacja.

Tematyka Studiów dotyczy:

 • szczegółowych zagadnień związanych ze sprawnym przeprowadzeniem transakcji eksportowych i importowych,
 • sposobów przygotowania międzynarodowej ekspansji handlowej,
 • organizacji międzynarodowej działalności handlowej w przedsiębiorstwie.

Studia Podyplomowe Handel zagraniczny przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, kandydatów z doświadczeniem zawodowym w handlu, pracujących lub planujących podjąć pracę w firmach, które inicjują lub już realizują, ale pragną rozszerzać ekspansję zagraniczną. Kształcimy osoby, które po ukończeniu Studiów będą mogły zorganizować i koordynować międzynarodową działalność handlową w przedsiębiorstwie.

Program

Ramowy program przedmiotowy:

 • Przygotowanie i realizacja transakcji w handlu zagranicznym
 • Handel zagraniczny – studia przypadków
 • Zawieranie i realizacja kontraktów w handlu zagranicznym
 • Różnice kulturowe, negocjacje z partnerem zagranicznym – warsztaty
 • System celny, odprawa celna, procedury i dokumenty celne - z perspektywy przedsiębiorstwa
 • Warunki płatności i finansowanie handlu zagranicznego
 • Podatki pośrednie w obrocie międzynarodowym: VAT i akcyza
 • Transport i ubezpieczenia w handlu zagranicznym
 • Badania rynków i poszukiwanie partnera zagranicznego
 • Strategie i proces  internacjonalizacji firm polskich – studia przypadków
 • Prawna organizacja działalności na rynkach zagranicznych i instytucjonalne formy jej wsparcia
 • Zarządzanie finansami i logistyczna organizacja działalności międzynarodowej w przedsiębiorstwie 
 • Seminarium podyplomowe
Egzaminy

Przedmioty kończące się egzaminem pisemnym:

 • Przygotowanie i realizacja transakcji w handlu zagranicznym
 • Różnice kulturowe, negocjacje z partnerem zagranicznym – warsztaty
 • Warunki płatności i finansowanie handlu zagranicznego
 • Strategie i proces  internacjonalizacji firm polskich – studia przypadków
 • Zarządzanie finansami i logistyczna organizacja działalności międzynarodowej w przedsiębiorstwie 

Pozostałe przedmioty kończą się zaliczeniem na podstawie testu.

Liczba godzin
164

Studia trwają dwa semestry. Spotkania organizowane będą dwa razy w miesiącu, w piątki (od godz. 18.00) i soboty (od godz. 8.20 do 16.50).

Koszt uczestnictwa
4500.00 zł

Termin wnoszenia opłat za studia (w przypadku płatności jednorazowej): 31.10.2018

Dopuszcza sie płatność w 2 lub czterech ratach:

Terminy wnoszenia opłat za studia w ratach:  31.10.2018; 15.12.2018;  15.02.2019; 15.04.2019

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście, bądź listownie.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

 

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium,
 • zdjęcie legitymacyjne (podpisane na odwrocie).

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem.

Dokumenty należy dosta

Miejsce złożenia dokumentów

I Sekretariat Międzykatedralny WGM
Collegium Altum (Wieżowiec UEP) pokój 620a
lub
Dziekanat Wydziału Gospodarki Międzynarodowej
al. Niepodległości 10, pokój 138
(tel. 061-856-92-55, 061-856-92-54)
adres do korespondencji:
Katedra Zarządzania Międzynarodowego
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Dodatkowe informacje

Informacji udziela mgr Wiesława Bobrow, tel. 061-854-33-15, e-mail: kzm@ue.poznan.pl lub kierownik studiów, prof. dr hab. Beata Stępień, tel. 0606-931-179, 061-854-36-64, e-mail: beata.stepien@ue.poznan.pl.

Kierownik
dr hab. Beata Stępień, prof. nadzw. UEP, e-mail: beata.stepien@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Zarządzania Międzynarodowego
ul. Powstańców Wielkopolskich 16 (Collegium Altum)
adres dla koresopondencji:
Katedra Zarządzania Międzynarodowego
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.