Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia Podyplomowe "Przedsiębiorczość dla nauczycieli" - projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Kontakt: email: karolina.kaczmarek@ue.poznan.pl telefon: 618543214 Koszt uczestnictwa: 400.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Celem głównym projektu jest wzrost wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i rozwijanie umiejętności nauczania przedmiotu szkolnego podstawy przedsiębiorczości.

Cel zostanie osiągnięty poprzez trzysemestralnych studiów podyplomowych w zakresie przedsiębiorczości dla nauczycieli, zakończonych uzyskaniem dyplomu przez min. 45 osób.

Cele szczegółowe studiów podyplomowych w zakresie przedsiębiorczości dla nauczycieli to:

(1) wzrost wiedzy z zakresu przedsiębiorczości wśród uczestników studiów podyplomowych dotyczący:

a. sposobów planowania i finansowania działalności przedsiębiorstw, mechanizmów zachowań podmiotów gospodarczych;

b. kształtowania postaw przedsiębiorczych w aspekcie społecznej odpowiedzialności biznesu;

c.    planowania kariery zawodowej, identyfikacji i sposobów ograniczania ryzyka w procesie zaciągania zobowiązań.

(2) wzrost wiedzy w zakresie nowoczesnych metod i innowacyjnych technik edukacyjnych nauczania przedsiębiorczości; (3) Wzrost umiejętności w zakresie nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, w tym dotyczących pomocy uczniom wyboru własnej ścieżki zawodowej

Rezultaty studiów podyplomowych w zakresie przedsiębiorczości dla nauczycieli:

 • Zwiększenie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości wśród uczestników studiów dotyczącej sposobów organizacji przedsiębiorstw
 • Zwiększenie wiedzy na temat roli państwa w gospodarce
 • Zwiększenie wiedzy na temat planowania kariery zawodowej oraz kształtowania postaw przedsiębiorczych
 • Zwiększenie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod i technik edukacyjnych nauczania przedsiębiorczości

 

Słuchaczami studiów mogą zostać nauczyciele szkół średnich ogólnokształcących i zawodowych nieprowadzący przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, a chcący prowadzić ten przedmiot oraz nauczyciele prowadzący podstawy przedsiębiorczości i pragnący poszerzyć swoje kwalifikacje w tym zakresie.

Program

Program studiów jest realizowany  w trzech semestrach, w tym 60 godzin praktyki. Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem aktywizujących metod kształcenia, w systemie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela)

 • Przedsiębiorstwo i jego otoczenie
 • Prawne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw
 • Podatkowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw
 • Finansowe aspekty działalności przedsiębiorstwa
 • Przedsiębiorstwo na rynkach finansowych
 • Innowacyjność przedsiębiorstw
 • Podstawowe decyzje i kompetencje przedsiębiorcy
 • Człowiek a przedsiębiorczość
 • Podstawy zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zatrudnienie w przedsiębiorstwie
 • Metodyczne aspekty nauczania przedsiębiorczości
 • Praktyka zawodowa
Egzaminy
 • Zaliczenie wszystkich wymaganych w trybie studiów form zaliczania przedmiotów oraz zaliczenie egzaminu dyplomowego obejmującego zagadnienia znajdujące się w programie studiów (na postawie § 15 regulaminu studiów podyplomowych), a także odbycie 60h praktyk.
Liczba godzin
340

Studium trwa trzy semestry

Koszt uczestnictwa
400.00 zł

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Zgłoszenia
 • Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe - obowiązuje aplikacja online.
 • Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie do Sekretariatu Międzykatedralnego na Wydziale Ekonomii Katedr: Pieniądza i Bankowości oraz Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych
 • Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych - o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.
 • Termin przyjmowania zgłoszeń:
Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis lub poświadczoną przez upoważnionego pracownika UEP-CEM kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studia,
 • zdjęcie legitymacyjne (podpisane na odwrocie),
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych UEP
 • potwierdzenie przygotowania pedagogicznego

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie na studia należy po aplikacji wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem.

UWAGA

Dokumenty należy dostarczyć w ciągu 14 dni od dnia aplikacji.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Katedry Pieniądza i Bankowości w ciągu 14 dni od daty rejestracji w systemie.

W razie potrzeby termin ten może być przedłużony na wniosek osoby zainteresowanej (prosimy kontaktować się mailem lub telefonicznie z Sekretariatem Katedry Pieniadzą i Bankowości).

Sekretariat Pieniądza i Bankowości


osobiście

ul. Powstańców Wielkopolskich 16

Collegium Altum XII piętro, pokój 1214
pon.-pt. 8.00-14.00

listownie
Sekretariat Katedry Pieniądza i Bankowości

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
z dopiskiem Studia Podyplomowe Przedsiębiorczość dla nauczycieli


Dodatkowe informacje
 • Harmonogram zjazdów Studiów Podyplomowych Przedsiębiorczość dla nauczycieli zostanie podany w późniejszym terminie.

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 poz. 131).

Dodatkowe informacje na temat studium można uzyskać w Katedrze Pieniądza i  Bankowości (pokój 1214, tel. 61-854-32-14, e-mail: karolina.kaczmarek@ue.poznan.pl, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, Collegium Altum), oraz pod adresem e-mailowym kierownika studium: pawel.mikolajczak@ue.poznan.pl

Projekt jest realizowany we współpracy z NBP w ramach programu edukacji ekonomicznej

Kierownik
dr Paweł Mikołajczak, e-mail: pawel.mikolajczak@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Pieniądza i Bankowości
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
Collegium Altum XII piętro
Pokój 1214

Adres do korespondencji:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Pieniądza i Bankowości
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.