Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia Podyplomowe "Ekonomika i finanse w instytucjach finansowych"

Kontakt: email: karolina.kaczmarek@ue.poznan.pl telefon: 618543214 Koszt uczestnictwa: 4800.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Wskazanie słuchaczom w jaki sposób wykorzystywana jest w bankach i innych instytucjach finansowych analiza ekonomiczna i analiza finansowa. Dzięki ukazaniu technik, z jakimi można się spotkać zarówno analizując same instytucje finansowe, jak i te wykorzystywane przez instytucje do oceny podmiotów trzecich uczestnicy studium zapoznają się z praktycznym zastosowaniem poznanej wiedzy. Studium jest podzielone na dwa główne moduły. W pierwszym z nich ukazuje się jakie elementy zarządzania finansowego instytucjami kredytowymi mają kluczowe znaczenie w trakcie podejmowania decyzji o charakterze strategicznym i operacyjnym (z naciskiem na zarządzanie płynnością, rentownością oraz pozycją kapitałową). W drugim module wskazuje się jakie usługi oferowane przez instytucje finansowe wymagają przez te instytucje wdrożenia procedur opierających się na wynikach dokonywanych analiz ekonomicznych i finansowych klientów.

Studia są kierowane do osób pracujących lub interesujących się finansami instytucji finansowych, a także do osób korzystających z usług podmiotów sektora finansowego, które będą mogły nabyć wiedzę o sposobie oceny klientów przez instytucje finansowe. Dzięki studium można poszerzyć wiedzę na temat finansów, controllingu i audytu z którymi można się spotkać w instytucjach finansowych.

 

 

Program

Zewnętrzne uregulowania działalności instytucji finansowych

Wprowadzenie do finansów

Wprowadzenie do rachunkowości finansowej

Sprawozdawczość finansowa instytucji niefinansowych

Sprawozdawczość finansowa instytucji finansowych

Prognozowanie gospodarcze

Analiza ekonomiczno-finansowa podmiotów niefinansowych

Analiza ekonomiczno-finansowa podmiotów finansowych

Założenia i organizacja planowania w instytucjach finansowych

Zarządzanie płynnością w instytucjach kredytowych

Audyt wewnętrzny w instytucjach finansowych

Rola audytu zewnętrznego w działalności instytucji finansowych

Zarządzanie ryzykiem kredytowym

Analiza rynku walutowego

Analiza wymogów kapitałowych w bankach

Seminarium podyplomowe

 

Egzaminy

1. Zewnętrzne uregulowania działalności  instytucji finansowych

2. Sprawozdawczość finansowa instytucji niefinansowych

3. Sprawozdawczość finansowa instytucji finansowych

4. Analiza ekonomiczno-finansowa podmiotów niefinansowych

5. Analiza ekonomiczno-finansowa podmiotów finansowych

6. Analiza wymogów kapitałowych w bankach

Studium podyplomowe kończy się egzaminem końcowym obejmującym obronę pracy podyplomowej.

 

Liczba godzin
184

Studia trwają dwa semestry

Koszt uczestnictwa
4800.00 zł

Termin wnoszenia opłat za studia (w przypadku płatności jadnorazowej):

31.10.2015 r.

Terminy wnoszenia opłat za studia w ratach (jeśli są przewidziane):

 I rata 31.10.2015 r., II rata 31.01.2016 r.

Zgłoszenia

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zgłaszają swoją aplikację on-line na wybrane studia podyplomowe. Po dokonaniu aplikacji on-line, kandydaci składają dokumenty w formie papierowej. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną zawiadomione przez Kierownika Studiów listownie o przyjęciu na studia, terminie uiszczenia opłaty za studia, terminie, miejscu i godzinie rozpoczęcia zajęć oraz o harmonogramie zjazdów w I semestrze.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie,
  • kwestionariusz osobowy,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studia,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie),

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie na studia należy po aplikacji wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem.

UWAGA

Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem w ciągu 14 dni od dnia aplikacji.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Katedry Pieniądza i Bankowości   w ciągu 14 dni od daty rejestracji w systemie.

W razie potrzeby termin ten może być przedłużony na wniosek osoby zainteresowanej (prosimy kontaktować się mailem lub telefonicznie z Sekretariatem Katedry Pieniadzą i Bankowości).

Sekretariat Katedry Pieniądza i Bankowości


osobiście

ul. Powstańców Wielkopolskich 16

Collegium Altum XII piętro, pokój 1214
pon.-pt. 8.00-14.00

listownie
Sekretariat Katedry Pieniądza i Bankowości

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
z dopiskiem Studia Podyplomowe Ekonomika i finanse w instytucjach  finansowych


Dodatkowe informacje

Słuchacze mogą podnieść swoje kompetencje zawodowe dzięki zdobyciu i usystematyzowaniu wiedzy na temat finansowych aspektów funkcjonowania instytucji finansowych, poznać cele i narzędzia controllingu oraz korzyści z audytu w instytucjach finansowych, jak również poznać metody oceny klientów przez te instytucje.

Dodatkowe informacje na temat studium można uzyskać w Katedrze Pieniądza i  Bankowości (pokój 1214, tel. 61-854-32-14, e-mail: kbank@ue.poznan.pl, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, Collegium Altum), na stronach internetowych Katedry Pieniądza i  Bankowości: www.katbank.ue.poznan.pl, strona  facebook https://www.facebook.com/pages/Katedra-Pieni%C4%85dza-i-Bankowo%C5%9Bci-Uniwersytetu-Ekonomicznego-w-Poznaniu/866285690082313?ref=profile oraz pod adresem e-mailowym kierownika studium: radoslaw.kaluzny@ue.poznan.pl.

Kierownik
dr Radosław Kałużny, e-mail: radoslaw.kaluzny@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Pieniądza i Bankowości
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
Collegium Altum XII piętro
Pokój 1214

Adres do korespondencji:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Pieniądza i Bankowości
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.