Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (IV edycja).

Studia Podyplomowe "Bankowość i doradztwo finansowe"

Kontakt: email: karolina.kaczmarek@ue.poznan.pl telefon: 618543214 Koszt uczestnictwa: 4800.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Celem Studium jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej z 2 obszarów tematycznych – Bankowości i Doradztwa finansowego. Program studiów we wskazanych obszarach spełnia europejskie standardy określone przez Związek Banków Polskich na Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB 3E w przypadku modułu Bankowość oraz Europejską Federację Doradców Finansowych EFFP Europa (European Federation of Financial Professionals) w Bad Homburg (Niemcy) za pośrednictwem Europejskiej Akademii Planowania Finansowego (EAFP) na certyfikat Europejskiego Asystenta Finansowego (EFG®, European Financial Guide) w przypadku modułu Doradztwo finansowe.

Treści programowe modułu Bankowość koncentrują się na takich obszarach tematycznych jak: Struktura gospodarcza i finansowa Unii Europejskiej, Polityka monetarna w UE, System finansowy w UE i Unia Bankowa, Dopasowanie produktów i usług do potrzeb klientów, Produkty i usługi, Klienci detaliczni, Klienci zamożni, Klienci MSP, Klienci korporacyjni, Etyka, Ryzyko kredytowe, Ryzyko płynności, Ryzyko rynkowe, Ryzyko operacyjne i inne ryzyka, Audyt wewnętrzny, compliance i system kontroli, Analiza rentowności. Treści programowe modułu Doradztwo finansowe dotyczą planowania finansów osobistych i wspomagania zarządzania finansami przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz otoczenia prawno-ekonomicznego tych procesów.

Ukończenie Studium dla osób zainteresowanych po wniesieniu opłaty egzaminacyjnej* będzie dawało prawo do przystąpienia do egzaminów na 2 certyfikaty – Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB 3E oraz Europejski Asystent Finansowy (EFG®, European Financial Guide). W związku posiadaniem przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu statusu centrum egzaminacyjnego na każdy z certyfikatów na podstawie umów z ZBP i EAFP, egzaminy na certyfikaty EFCB 3E i EFG® po zebraniu odpowiedniej liczby kandydatów będą przeprowadzone w Poznaniu.

Studia mają charakter uniwersalny i słuchaczami mogą być osoby legitymujące się wyższym wykształceniem licencjackim lub magisterskim pracujące w bankach i niebankowych instytucjach finansowych, prowadzących własną działalność gospodarczą w obszarze doradztwa i pośrednictwa finansowego, a także chcące podjąć pracę w obszarze doradztwa i pośrednictwa finansowego. Świadectwo ukończenia studiów umożliwia, zgodnie z przepisami prawnymi przekwalifikowanie zawodowe. Możliwość uczestnictwa w studiach już po studiach licencjackich dzięki systemowi zajęć w wybrane weekendy pozwala na ich łączenie ze studiami II stopnia, a po ukończeniu studiów możliwe jest posiadanie 2 certyfikatów potwierdzających wiedzę i umiejętności praktyczne w obszarze bankowości i doradztwa finansowego, co będzie stanowiło niewątpliwy atut absolwenta na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy.

Program

Moduł Bankowość zgodny z najnowszymi wymogami Związku Banków Polskich na Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB 3E przygotowujący do egzaminu na ten certyfikat

 1.  Struktura gospodarcza i finansowa Unii Europejskiej
 2. Polityka monetarna w UE
 3. System finansowy w UE i Unia Bankowa
 4. Dopasowanie produktów i usług do potrzeb klientów
 5. Produkty i usługi
 6. Klienci detaliczni
 7. Klienci zamożni
 8. Klienci MSP
 9. Klienci korporacyjni
 10. Etyka
 11. Ryzyko kredytowe
 12. Ryzyko płynności
 13. Ryzyko rynkowe
 14. Ryzyko operacyjne i inne ryzyka
 15. Audyt wewnętrzny, compliance i system kontroli
 16. Analiza rentowności   Moduł Doradztwo finansowe zgodny z wymogami Europejskiej Akademii Planowania Finansowego EFPA Polska przygotowujący do egzaminu na certyfikat Europejskiego Asystenta Finansowego EFG®

 

1.Podstawy planowania finansowego

2.Podstawy makroekonomii. Polityka gospodarcza Polityka finansowa

3.Obszary niepewności w gospodarstwie domowym oraz MŚP

4.Produkty ubezpieczeniowe dla gospodarstw domowych oraz MŚP

5.Rynek ubezpieczeń zdrowotnych

6.Regulacje prawne rynku finansowego i elementy prawa cywilnego

7.Przepisy prawa podatkowego – wybrane zagadnienia w aspekcie optymalizacji podatkowej

8.Uwarunkowania procesu inwestowania

9.Lokowanie kapitału na giełdzie i poza giełdą

10.Inwestowanie w nieruchomości i ich finansowanie

11.Analiza finansowa gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych

12.Bilans i analiza bilansu w gospodarstwie domowym

13.Rola systemu emerytalnego w planowaniu finansów osobistych

14.Kalkulator finansowy jako narzędzie pracy doradcy finansowego

15.System software'owy wykorzystywane w pracy doradcy finansowego 

16.Kompetencje psychologiczne doradcy finansowego w obsłudze klienta

17.Elementy etyki

18.Doradztwo sukcesyjneEgzaminy:

 1. Klienci korporacyjni
 2. Klienci detaliczni
 3. Lokowanie kapitału na giełdzie i poza giełdą
 4. Kalkulator finansowy jako narzędzie pracy doradcy finansowego

Studium podyplomowe kończy się zdaniem wszystkich przedmiotów oraz egzaminem końcowym dyplomowym obejmującym zagadnienia znajdujące się w programie studiów (na postawie § 15 regulaminu studiów podyplomowych)

Egzaminy
 1. Ekonomiczna i finansowa struktura obszaru europejskiego
 2. Klient detaliczny banku
 3. Zarządzanie potrzebami, ryzykiem i kosztami
 4. Lokowanie kapitału na giełdzie i poza giełdą
 5. Kalkulator finansowy jako narzędzie pracy doradcy finansowego

Zdanie wszystkich przedmiotów oraz egzamin końcowy dyplomowy obejmujący zagadnienia znajdujące się w programie studiów (na postawie § 15 regulaminu studiów podyplomowych)

Liczba godzin
210

Studium trwa dwa semestry.

Koszt uczestnictwa
4800.00 zł

Termin wnoszenia opłat za studia (w przypadku płatności jednorazowej):

31.12.2017 r.

Terminy wnoszenia opłat za studia w ratach (jeśli są przewidziane):

 I rata 31.12.2017 r., II rata 31.01.2018 r., III rata 28.02.2018 r., IV rata 31.03.2018 r., V rata 30.04.2018 r., VI rata 31.05.2018 r.

Zgłoszenia

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zgłaszają swoją aplikację on-line na wybrane studia podyplomowe  Po dokonaniu aplikacji on-line, kandydaci składają dokumenty w formie papierowej. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną zawiadomione przez Kierownika Studiów listownie o przyjęciu na studia, terminie uiszczenia opłaty za studia, terminie, miejscu i godzinie rozpoczęcia zajęć oraz o harmonogramie zjazdów w I semestrze.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studia,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie),

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie na studia należy po aplikacji wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem.

UWAGA

Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem w ciągu 14 dni od dnia aplikacji.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Katedry Pieniądza i Bankowości   w ciągu 14 dni od daty rejestracji w systemie.

W razie potrzeby termin ten może być przedłużony na wniosek osoby zainteresowanej (prosimy kontaktować się mailem lub telefonicznie z Sekretariatem Katedry Pieniadzą i Bankowości).

Sekretariat Katedry Pieniądza i Bankowości


osobiście

ul. Powstańców Wielkopolskich 16

Collegium Altum XII piętro, pokój 1214
pon.-pt. 8.00-14.00

listownie
Sekretariat Katedry Pieniądza i Bankowości

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
z dopiskiem Studia Podyplomowe Bankowość i doradztwo finansowe


Dodatkowe informacje

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń oraz seminariów. Część zajęć jest zaplanowania w formie elektronicznej (platforma moodle). Słuchacze mają możliwość nie tylko zdobycia wiedzy teoretycznej, ale również praktycznej i wymiany doświadczeń zawodowych w gronie osób pracujących w innych instytucjach. Krąg wykładowców studiów tworzą doświadczeni nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz praktycy – wykładowcy Europejskiej Akademii Planowania Finansowego (EAFP) i certyfikowani doradcy finansowi (EFG®, EFC®). Wykładowy spoza Uczelni – praktycy:

DOKTORZY

Dr Andrzej Fesnak – Licencjonowany Doradca Finansowy EFG®, EFC® i licencjonowanym pośrednikiem obrotu nieruchomościami. Od wielu lat zajmuje  się edukacją i finansami. Pracuje w Katedrze Finansów i Ubezpieczeń na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach). Jako doradca finansowy sporządza plany finansowe.  Dr Andrzej Fesnak jest w Radzie Programowej Europejskiej Akademii Planowania Finansowego oraz Radzie Nadzorczej EAFP.  Razem z Akademią ustala standardy kształcenia Doradców Finansowych w Polsce. Zajmuje się też pracą na rzecz środowiska w branży ubezpieczeniowej i finansowej. Autor książek,  master trener, moderator, speaker, autor wielu edukacyjnych projektów finansowych oraz programów szkoleniowych.

Dr Marek Mazur – doktor nauk ekonomicznych (Szkoła Główna Handlowa), wykładowca w Katedrze Finansów Kolegium Zarządzania i Finansów (z zakresu:  makro- i mikroekonomii, prywatyzacji, bankowości, finansów, funduszy emerytalnych i ubezpieczeń oraz finansów systemu ochrony zdrowia). W latach 1991-1992 wykładowca Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i 1989-1990 Uniwersytetu Nanzan w Nagoyi, Japonia. Był inicjatorem reformy emerytalnej, a pełnił funkcję wiceprezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. finansowych. Członek Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. W 2007 roku był Prezesem Zarządu PLL LOT. Wykładowca Europejskiej Akademii Planowania Finansowego.

dr Grzegorz Mielcarek – doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych nr 1707 i licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 188. W latach 2003-2005 zatrudniony w BZ WBK Asset Management i BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych na stanowisku Doradca Inwestycyjny, jako zarządzający Funduszami Arka i portfelami indywidualnymi klientów, a od 2004 roku również jako Dyrektor Makroregionu ds. Sprzedaży odpowiedzialny za pozyskiwanie Klientów w Polsce Południowej. W latach 2001-2002 doradca inwestycyjny w TDA TFI S.A. zarządzający funduszem inwestycyjnym zamkniętym. Wykładowca Europejskiej Akademii Planowania Finansowego.

WYKŁADOWCY Z TYTUŁEM MAGISTRA

mgr Franciszek Zięba – Prezes Europejskiej Akademii Planowania Finansowego i Europejskiej Federacji Doradców Finansowych EFFP Polska i certyfikowany doradca finansowy EFG®. Absolwent Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wieloletni pracownik naukowo-badawczy i dydaktyczny w Zakładzie Nauk Ekonomicznych Instytutu PAN w Opolu oraz w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu zarządzania wieloczłonowymi organizacjami gospodarczymi. Karierę menadżerską rozpoczął w 1974 r. jako Kierownik Zespołu Projektowania Systemów Zarządzania w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Od 1980 r. był członkiem zarządu a później prezesem OTKiE "OTREK" we Wrocławiu. W latach 1990-1993 członek zarządu EXBUD S.A., w latach 1993-1994 wiceprezes zarządu Banku Świętokrzyskiego S.A. w Kielcach. W 1994r. związał się branżą ubezpieczeniową zostając prezesem zarządu Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Tuk" S.A. Od 1994 r. pełni funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Ubezpieczeniowców Polskich. W latach 1996-1998 był wiceprezesem zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, był również członkiem zarządu i rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Komisji Ubezpieczeń Europejskiego Stowarzyszenia Ubezpieczeniowców (CEA). Pełnił funkcję sekretarza, a następnie prezesa zarządu Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz uczestniczył w pracach Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, jako członek Zarządu Głównego PTE. Od 1999 do 2005 pełnił funkcję Prezesa Zarządu PTE Kredyt Banku S.A.

mgr Beata Dyraga -  Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej i studiów trenerskich w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. W czołowych agencjach reklamowych jak Saatchi&Saatchi i DMB&B zajmowała się wdrażaniem i rozwojem marek dla Master Foods, Nationale Nederlanden, Ericsson, Glaxo, HP i Tchibo. Od 12 lat posiada własną firmę; początkowo - autorskie Centrum Wellness w Warszawie, gdzie prowadziła warsztaty z profilaktyki stresu, harmonijnego rozwoju, metod relaksacji i zajęcia jogi. Od 5 lat trener psychologii biznesu i coach. Zajmuje się tematyką odporności psychicznej, komunikacji, emocjami w biznesie i wellnessem korporacyjnym.

mgr Urszula Słowik – wykładała na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Była Doradcą Prezesa a później Wiceprezesem w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. W latach 2008-2010 była Prezesem Zarządu Instytutu Rynku Nieruchomości WSPON Sp. z o.o. Właścicielka Platformy Edukacyjno Doradczej PLAN. Wykładowca Europejskiej Akademii Planowania Finansowego.

mgr Remigiusz Stanisławek – absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierunek Informatyka Ekonomiczna, Trener Inwestycyjny, certyfikowany Doradca Finansowy EFG®, jedyny doradca z Polski MDRT Court Of The Table, redaktor portali Opiekun Inwestora, Rodzinne Finanse

mgr Łukasz Martyniec – doradca sukcesyjny, prawnik, doradca finansowy, wykładowca. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w doradztwie dla firm oraz rodzin w zakresie sukcesji oraz planowania spadkowego. Od 2005 roku prowadzi doradztwo oraz szkolenia w tej tematyce na zamówienie największych towarzystw ubezpieczeniowych, banków i organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Specjalizuje się w budowie kompleksowych planów sukcesji dla firm rodzinnych oraz budowy planów awaryjnych dla firm nierodzinnych. Doradztwo obejmuje prawo gospodarcze, handlowe, rodzinne, spadkowe  podatkowe, połączone z budową założeń planu finansowego oraz towarzyszeniem w procesie podejmowania decyzji. Opieka nad klientem zakłada wieloletnią współpracę. Posiada 8-letnie doświadczenie praktyczne w sukcesji. Jest wykładowcą i ekspertem Instytutu Biznesu Rodzinnego w Poznaniu oraz Europejskiej Akademii Planowania Finansowego EAFP w Warszawie. Należy do członków rady programowej Fundacji Pomiędzy. Publikuje w wielu wydawnictwach przeznaczonych dla przedsiębiorców, m.in. THINK TANK, Magazyn Firm Rodzinnych i in. Udziela się jako ekspert w finansowanych przez PARP projektach poświęconych sukcesji w firmach rodzinnych: KODY WARTOŚCI - efektywna sukcesja w polskich firmach rodzinnych (www.kodywartosci.pl) oraz Przewodnik po sukcesji w firmach rodzinnych (www.sukcesja.org). Jest właścicielem Kancelarii Sukcesyjnej MARTYNIEC (dawniej WM GROUP).

mgr Barbara Spychaj-Krzesaj – Barbara Spychała-Krzesaj – doradca podatkowy nr 11186., wykładowca i trener (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, WSB w Poznaniu, Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu). Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Studium Podyplomowego w zakresie Rachunkowości oraz Studium Podyplomowego z Prawa Gospodarczego. W latach 1999-2004 pracowała w Izbie Skarbowej w Poznaniu, gdzie między innymi odpowiadała za przygotowywanie projektów decyzji w drugiej instancji oraz dokonywałam interpretacji przepisów prawa w zakresie podatków pośrednich i podatku dochodowego. W roku 2004 rozpoczęła pracę w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Poznaniu, gdzie od roku 2006 była mianowanym urzędnikiem służby cywilnej; zajmowała się między innymi analizą dokumentacji księgowej i podatkowej jak również prowadziła szkolenia z zakresu prawa podatkowego dla pracowników administracji. W latach 2007-2010 pracowała w Kancelarii Podatkowej, zajmując się sporządzaniem opinii prawnych, pism odwoławczych i procesowych, audytem podatkowym oraz analizą zagadnień podatkowych. Od 2010 roku prowadzi własną Kancelarię Podatkową. Ukończyła kursy i szkolenia, m.in. z zakresu technik pedagogicznych i podatku akcyzowego w Unii Europejskiej organizowane w ramach programu PHARE’99 „Wzmocniona Administracja Podatkowa”. Posiada liczne certyfikaty m.in.: Egzamin z wynikiem pozytywnym na inspektora kontroli skarbowej; London of Chamber Commerce and Industry Examinations Board – Business English.

 

Dodatkowe informacje na temat studium można uzyskać w Katedrze Pieniądza i  Bankowości (pokój 1214, tel. 61-854-32-14, e-mail: kbank@ue.poznan.pl, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, Collegium Altum), oraz pod adresem e-mailowym kierownika studium: krzysztof.waliszewski@ue.poznan.pl

 

Kierownik
dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. nadzw. UEP, e-mail: krzysztof.waliszewski@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Pieniądza i Bankowości
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
Collegium Altum XII piętro
Pokój 1214

Adres do korespondencji:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Pieniądza i Bankowości
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.