Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (IV edycja).

Studia Podyplomowe "Bankowość i doradztwo finansowe"

Kontakt: email: karolina.kaczmarek@ue.poznan.pl telefon: 618543214 Koszt uczestnictwa: 4800.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Celem Studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej i praktycznej z 2 obszarów tematycznych – Bankowości i Doradztwa finansowego. Program studiów we wskazanych obszarach spełnia europejskie standardy określone przez Związek Banków Polskich na Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB w przypadku modułu Bankowość oraz Europejską Federację Doradców Finansowych EFFP Europa (European Federation of Financial Professionals) w Bad Homburg (Niemcy) za pośrednictwem Europejskiej Akademii Planowania Finansowego (EAFP) na certyfikat Europejskiego Asystenta Finansowego (EFG®, European Financial Guide) w przypadku modułu Doradztwo finansowe.

Treści programowe modułu Bankowość koncentrują się na takich obszarach tematycznych jak ekonomiczna i finansowa struktura obszaru europejskiego, polityka monetarna w obszarze europejskim (eurosystem), produkty, klienci, dystrybucja i konkurencja, klient detaliczny, korporacyjny i instytucjonalny z sektora finansowego, zarządzanie potrzebami, ryzykiem i kosztami, etyka, marketing i zarządzanie bankiem. Treści programowe modułu Doradztwo finansowe dotyczą planowania finansów osobistych i wspomagania zarządzania finansami przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz otoczenia prawno-ekonomicznego tych procesów.

Ukończenie Studiów dla osób zainteresowanych po wniesieniu opłaty egzaminacyjnej będzie dawało prawo do przystąpienia do egzaminów na 2 certyfikaty – Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB oraz Europejski Asystent Finansowy (EFG®).

W przypadku Europejskiego Certyfikatu Bankowca opłata za egzamin wynosi 650 zł brutto, w tym 1 egzamin poprawkowy w ciągu roku od pierwszego  egzaminu, opłata za egzamin na European Financial Guide wynosi 800 zł brutto, w tym 1 egzamin poprawkowy

Studia mają charakter uniwersalny i słuchaczami mogą być osoby legitymujące się wyższym wykształceniem licencjackim lub magisterskim pracujące w bankach i niebankowych instytucjach finansowych, prowadzących własną działalność gospodarczą w obszarze doradztwa i pośrednictwa finansowego, a także chcące podjąć pracę w obszarze doradztwa i pośrednictwa finansowego. Świadectwo ukończenia studiów umożliwia, zgodnie z przepisami prawnymi przekwalifikowanie zawodowe. Możliwość uczestnictwa w studiach już po studiach licencjackich dzięki systemowi zajęć w wybrane weekendy pozwala na ich łączenie ze studiami II stopnia, a po ukończeniu studiów możliwe jest posiadanie 2 certyfikatów potwierdzających wiedzę i umiejętności praktyczne w obszarze bankowości i doradztwa finansowego, co będzie stanowiło niewątpliwy atut absolwenta na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy.

Program

Moduł Bankowość zgodny z wymogami Związku Banków Polskich na Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB przygotowujący do egzaminu na ten certyfikat

1.Ekonomiczna i finansowa struktura obszaru europejskiego

2.Polityka monetarna na obszarze europejskim – eurostystem

3.Produkty, klienci, dystrybucja, konkurencja

4.Klient detaliczny banku

5.Klient korporacyjny banku

6.Klient instytucjonalny z sektora finansowego

7.Zarządzanie potrzebami, ryzykiem i kosztami

8.Etyka w banku

9.Marketing w banku

10.Zarządzanie bankiem

11.Moduł zajęć e-learningowych w dyspozycji Kierownika studiów (Moodle) - nowe zagadnienia w bankowości

12.Seminarium dyplomowe z Bankowości do wyboru

Moduł Doradztwo finansowe zgodny z wymogami Europejskiej Akademii Planowania Finansowego EFPA Polska przygotowujący do egzaminu na certyfikat Europejskiego Asystenta Finansowego EFG®

 

1.Podstawy planowania finansowego

2.Podstawy makroekonomii. Polityka gospodarcza Polityka finansowa

3.Obszary niepewności w gospodarstwie domowym oraz MŚP

4.Produkty ubezpieczeniowe dla gospodarstw domowych oraz MŚP

5.Rynek ubezpieczeń zdrowotnych

6.Regulacje prawne rynku finansowego i elementy prawa cywilnego

7.Przepisy prawa podatkowego – wybrane zagadnienia w aspekcie optymalizacji podatkowej

8.Uwarunkowania procesu inwestowania

9.Lokowanie kapitału na giełdzie i poza giełdą

10.Inwestowanie w nieruchomości i ich finansowanie

11.Analiza finansowa gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych

12.Bilans i analiza bilansu w gospodarstwie domowym

13.Rola systemu emerytalnego w planowaniu finansów osobistych

14.Kalkulator finansowy jako narzędzie pracy doradcy finansowego

15.System software'owy wykorzystywane w pracy doradcy finansowego 

16.Kompetencje psychologiczne doradcy finansowego w obsłudze klienta

17.Elementy etyki

18.Seminarium dyplomowe z Doradztwa finansowego do wyboru

Egzaminy
  1. Ekonomiczna i finansowa struktura obszaru europejskiego
  2. Klient detaliczny banku
  3. Zarządzanie potrzebami, ryzykiem i kosztami
  4. Lokowanie kapitału na giełdzie i poza giełdą
  5. Kalkulator finansowy jako narzędzie pracy doradcy finansowego

Studium podyplomowe kończy się egzaminem końcowym obejmującym obronę pracy podyplomowej.

Liczba godzin
210

Studium trwa dwa semestry.

Koszt uczestnictwa
4800.00 zł

Termin wnoszenia opłat za studia (w przypadku płatności jadnorazowej):

31.10.2015 r.

Terminy wnoszenia opłat za studia w ratach (jeśli są przewidziane):

 I rata 31.10.2015 r., II rata 31.01.2016 r.

Zgłoszenia

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zgłaszają swoją aplikację on-line na wybrane studia podyplomowe  Po dokonaniu aplikacji on-line, kandydaci składają dokumenty w formie papierowej. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną zawiadomione przez Kierownika Studiów listownie o przyjęciu na studia, terminie uiszczenia opłaty za studia, terminie, miejscu i godzinie rozpoczęcia zajęć oraz o harmonogramie zjazdów w I semestrze.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie,
  • kwestionariusz osobowy,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studia,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie),

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie na studia należy po aplikacji wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem.

UWAGA

Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem w ciągu 14 dni od dnia aplikacji.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Katedry Pieniądza i Bankowości   w ciągu 14 dni od daty rejestracji w systemie.

W razie potrzeby termin ten może być przedłużony na wniosek osoby zainteresowanej (prosimy kontaktować się mailem lub telefonicznie z Sekretariatem Katedry Pieniadzą i Bankowości).

Sekretariat Katedry Pieniądza i Bankowości


osobiście

ul. Powstańców Wielkopolskich 16

Collegium Altum XII piętro, pokój 1214
pon.-pt. 8.00-14.00

listownie
Sekretariat Katedry Pieniądza i Bankowości

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
z dopiskiem Studia Podyplomowe Bankowość i doradztwo finansowe


Dodatkowe informacje

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń oraz seminariów. Część zajęć jest zaplanowania w formie elektronicznej (platforma moodle). Słuchacze mają możliwość nie tylko zdobycia wiedzy teoretycznej, ale również praktycznej i wymiany doświadczeń zawodowych w gronie osób pracujących w innych instytucjach. Krąg wykładowców studiów tworzą doświadczeni nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz praktycy – wykładowcy Europejskiej Akademii Planowania Finansowego (EAFP) i certyfikowani doradcy finansowi (EFG®, EFC®). Wykładowy spoza Uczelni – praktycy:

DOKTORZY

-          Dr Andrzej Fesnak – Licencjonowany Doradca Finansowy EFG®, EFC® i licencjonowanym pośrednikiem obrotu nieruchomościami. Od wielu lat zajmuje  się edukacją i finansami. Pracuje w Katedrze Finansów i Ubezpieczeń na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach). Jako doradca finansowy sporządza plany finansowe.  Dr Andrzej Fesnak jest w Radzie Programowej Europejskiej Akademii Planowania Finansowego oraz Radzie Nadzorczej EAFP.  Razem z Akademią ustala standardy kształcenia Doradców Finansowych w Polsce. Zajmuje się też pracą na rzecz środowiska w branży ubezpieczeniowej i finansowej. Autor książek,  master trener, moderator, speaker, autor wielu edukacyjnych projektów finansowych oraz programów szkoleniowych.

-          Dr Marek Mazur – doktor nauk ekonomicznych (Szkoła Główna Handlowa), wykładowca w Katedrze Finansów Kolegium Zarządzania i Finansów (z zakresu:  makro- i mikroekonomii, prywatyzacji, bankowości, finansów, funduszy emerytalnych i ubezpieczeń oraz finansów systemu ochrony zdrowia). W latach 1991-1992 wykładowca Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i 1989-1990 Uniwersytetu Nanzan w Nagoyi, Japonia. Był inicjatorem reformy emerytalnej, a pełnił funkcję wiceprezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. finansowych. Członek Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. W 2007 roku był Prezesem Zarządu PLL LOT. Wykładowca Europejskiej Akademii Planowania Finansowego.

 

WYKŁADOWCY Z TYTUŁEM MAGISTRA

-          mgr Franciszek Zięba – Prezes Europejskiej Akademii Planowania Finansowego i Europejskiej Federacji Doradców Finansowych EFFP Polska i certyfikowany doradca finansowy EFG®. Absolwent Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wieloletni pracownik naukowo-badawczy i dydaktyczny w Zakładzie Nauk Ekonomicznych Instytutu PAN w Opolu oraz w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu zarządzania wieloczłonowymi organizacjami gospodarczymi. Karierę menadżerską rozpoczął w 1974 r. jako Kierownik Zespołu Projektowania Systemów Zarządzania w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Od 1980 r. był członkiem zarządu a później prezesem OTKiE "OTREK" we Wrocławiu. W latach 1990-1993 członek zarządu EXBUD S.A., w latach 1993-1994 wiceprezes zarządu Banku Świętokrzyskiego S.A. w Kielcach. W 1994r. związał się branżą ubezpieczeniową zostając prezesem zarządu Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Tuk" S.A. Od 1994 r. pełni funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Ubezpieczeniowców Polskich. W latach 1996-1998 był wiceprezesem zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, był również członkiem zarządu i rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Komisji Ubezpieczeń Europejskiego Stowarzyszenia Ubezpieczeniowców (CEA). Pełnił funkcję sekretarza, a następnie prezesa zarządu Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz uczestniczył w pracach Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, jako członek Zarządu Głównego PTE. Od 1999 do 2005 pełnił funkcję Prezesa Zarządu PTE Kredyt Banku S.A.

-          mgr Remigiusz Stanisławek – absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierunek Informatyka Ekonomiczna, Trener Inwestycyjny, certyfikowany Doradca Finansowy EFG®, jedyny doradca z Polski MDRT Court Of The Table, redaktor portali Opiekun Inwestora, Rodzinne Finanse.

-          mgr Beata Dyraga -  Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej i studiów trenerskich w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. W czołowych agencjach reklamowych jak Saatchi&Saatchi i DMB&B zajmowała się wdrażaniem i rozwojem marek dla Master Foods, Nationale Nederlanden, Ericsson, Glaxo, HP i Tchibo. Od 12 lat posiada własną firmę; początkowo - autorskie Centrum Wellness w Warszawie, gdzie prowadziła warsztaty z profilaktyki stresu, harmonijnego rozwoju, metod relaksacji i zajęcia jogi. Od 5 lat trener psychologii biznesu i coach. Zajmuje się tematyką odporności psychicznej, komunikacji, emocjami w biznesie i wellnessem korporacyjnym.

-          mgr Jarosław Palusiński – jest doskonałym trenerem szkolącym ludzi od 15 lat, z takich tematów jak m.in.: psychologia sprzedaży, negocjacje, umiejętności interpersonalne. Był prezesem Invest Management S.A. oraz Life Invest Management, dyrektorem ds. szkoleń w firmie Patria S.A., dyrektorem ds. rozwoju w firmie Skandia Życie. Obecnie prowadzi własną firmę JP Consulting, współpracuje z Gdańską Akademią Bankową oraz Pracownią Psychologii Elżbiety Sołtys w Krakowie. Wykładowca Europejskiej Akademii Planowania Finansowego.

Dodatkowe informacje na temat studium można uzyskać w Katedrze Pieniądza i  Bankowości (pokój 1214, tel. 61-854-32-14, e-mail: kbank@ue.poznan.pl, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, Collegium Altum), na stronach internetowych Katedry Pieniądza i  Bankowości: www.katbank.ue.poznan.pl, strona  facebook https://www.facebook.com/pages/Katedra-Pieni%C4%85dza-i-Bankowo%C5%9Bci-Uniwersytetu-Ekonomicznego-w-Poznaniu/866285690082313?ref=profile oraz pod adresem e-mailowym kierownika studium: krzysztof.waliszewski@ue.poznan.pl

 

Kierownik
dr Krzysztof Waliszewski, e-mail: krzysztof.waliszewski@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Pieniądza i Bankowości
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
Collegium Altum XII piętro
Pokój 1214

Adres do korespondencji:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Pieniądza i Bankowości
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.