Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Green Controlling and Finance

Kontakt: email: gcf@podyplomowe.ue.poznan.pl telefon: 61-854-38-26 Koszt uczestnictwa: 5400.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Studia podyplomowe Green Controlling and Finance prowadzone w języku polskim, umożliwiają zdobycie wiedzy oraz umiejętności z zakresu controllingu i finansów z uwzględnieniem aspektów społecznych i środowiskowych. Innowacyjny programu studiów ukazuje wpływ założeń zrównoważonego rozwoju na projektowanie strategii przedsiębiorstwa, budżetowanie, pomiar i raportowanie działalności, a także ocenę projektów inwestycyjnych i tworzenie wartości przedsiębiorstwa.

Studia są dofinansowane z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego

 

Oferta skierowana jest dla absolwentów studiów magisterskich i licencjackich, chcących podnieść swoje kwalifikacje z zakresu green controllingu i finansów, w tym kadry kierowniczej zamierzającej wdrożyć zintegrowany system zarządzania, uwzględniający zmieniające się uwarunkowania ekologiczne.

Program
 • ekologiczne funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw w kontekście controllingu i finansów,
 • zarządzanie przedsiębiorstwem zorientowanym na cele społeczne i środowiskowe,
 • tworzenie wartości przedsiębiorstwa,
 • projektowanie i wdrażanie strategii ekoefektywności,
 • analiza strategiczna i formułowanie strategii,
 • integracja zamierzeń ekologicznych w planowaniu finansowym,
 • budżetowanie i analiza odchyleń,
 • mierniki i wskaźniki w green controllingu,
 • „zielony” rachunek kosztów,
 • raportowanie działalności społecznie odpowiedzialnej,
 • podnoszenie ekoefektywności w sferze operacyjnej,
 • budowanie infrastruktury ekologicznej,
 • ocena projektów inwestycyjnych,
 • szacowanie ryzyka i kosztu kapitału
Egzaminy

Egzaminy:

 • Controlling i finanse w zrównoważonym rozwoju
 • Budżetowanie i analiza odchyleń
 • Ocena „zielonych” projektów inwestycyjnych

oraz zaliczenie na podstawie uczestnictwa w pozostałych wykładach.

Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym obejmującym obronę pracy podyplomowej.

Liczba godzin
172

od  października 2016 roku do września 2017 roku. Zajęcia będą odbywać się raz/dwa razy w miesiącu, w piątki w godzinach popołudniowych oraz w soboty i niedziele.

Koszt uczestnictwa
5400.00 zł

Opłatę można uiścić:

jednorazowo do dnia 15 października 2016 r.

w dwóch równych ratach po 2700,00 zł:

I rata  do dnia 15 października 2016 roku

II rata do dnia 15 lutego 2016 roku

w czterech równych ratach po 1350,00 zł:

I rata do dnia 15 października 2016 roku

II rata do dnia 15 grudnia 2016 roku

III rata do dnia 15 lutego 2017 roku

IV rata do dnia 15 kwietnia 2017 roku

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty
 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studia,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych i Regulaminem Opłat za Usługi Edukacyjne Świadczone na UEP,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie),
 • kserokopię dowodu osobistego lub paszportu,
 • jedną średnią kopertę zaadresowaną do siebie.

Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem, telefon, e-mail.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00,

 Sekretariat międzykatedralny, pok. 812
 ul. Powstańców Wielkopolskich 16

lub

Biuro Studiów Podyplomowych , pok. 516,  
ul. Powstańców Wielkopolskich 16


W lipcu i sierpniu TYLKO listownie!!!


Adres do korespondencji:

Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny
Studia Podyplomowe „Green Controlling and Finance”
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Dodatkowe informacje

Adres do korespondencji:


Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny
Studia Podyplomowe „Green Controlling and Finance”
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Kierownik
dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, e-mail: cezary.kochalski@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny
Collegium Altum pok. 812
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.