Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

„HRM - metody i narzędzia profesjonalizacji”

Kontakt: email: bsp@ue.poznan.pl telefon: 61 856 90 88 Koszt uczestnictwa: 5500.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Celem studiów jest

- rozpowszechnienie najnowszych metod i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi

- wzrost efektywności ekonomicznej procesów kadrowych poprzez zapoznanie słuchaczy z metodami analizy ekonomicznej w zakresie HR,

- ukształtowanie umiejętności globalnego, strategicznego podejścia do procesów HR w organizacji.

Zadania studiów będą ukierunkowane na zaznajomienie słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy na temat HRM oraz z konkretnymi metodami i narzędziami, możliwymi do zastosowania w praktyce zarządzania.

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych  zaawansowanym HRM -  zakłada się posiadanie przez słuchaczy podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, prawa pracy oraz społeczno-ekonomicznych aspektów HRM. Stąd przyjęto dwa kompetencyjne kryteria naboru: wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Osoby, które nie mają większego doświadczenia w HRM, chcące nabyć bazowe kompetencje w tej dziedzinie lub przekwalifikować się, zachęcamy do skorzystania ze Studiów Podyplomowych "Zarządzanie zasobami ludzkimi" (edycja 16, z nowym atrakcyjnym programem).

Program

Program studiów obejmuje trzy bloki tematyczne:

Blok 1 -Podstawowy

- Prawo pracy w przykładach

- Strategia personalna – projektowanie i wdrażanie

- Modelowanie funkcji HR w organizacji

Blok 2 - Procesy HR

- Employer branding

- Analiza pracy i profilowanie stanowisk pracy

- Nowe formy pozyskiwania współ/pracowników

- Budowanie zaangażowania pracowników i stabilności kadr

- Wynagrodzenia i benefity

- Zarządzanie projektami  kadrowymi

- Wdrażanie Standardu Kompetencji Menedżerskich (nowatorski program tylko na tych studiach podyplomowych!!!)

- Wyzwania kadrowe w procesach fuzji, przejęć i redukcji

Blok 3 -Efektywność działań HR

- Audyt i kontroling kadrowy organizacji

- Optymalizacja podatkowa zatrudnienia 

- Zaawansowane technologie informatyczne w HRM

Personal branding (warsztaty)

Seminarium podyplomowe

Egzaminy

Egzaminy z następujących przedmiotów:

- Prawo pracy w przykładach

- Wynagrodzenia i benefity

- Audyt i kontroling kadrowy organizacji

Warunki ukończenia studiów: uzyskanie wszystkich zaliczeń, zdanie egzaminów przewidzianych w programie studiów, przygotowanie i obrona pracy podyplomowej

Liczba godzin
182

Czas trwania studiów: dwa semestry - od października 2015 r. do września 2016 r. Organizacja zajęć będzie dostosowana do charakteru kształcenia zaocznego - zajęcia będą realizowane w czasie dwudniowych zjazdów dwa razy w miesiącu, w piątki (od godz.16) i soboty (od godz. 8.30 do godz. 15 lub 17 w zależności od semestru).

Koszt uczestnictwa
5500.00 zł

Na pisemny wniosek słuchacza kierownik studiów może zdecydować o rozłożeniu opłaty za studia na raty.Możliwa płatność w czterech równych w ratach w wysokości 1375,00 każda. Pierwsza rata płatna do 15.10.2015r., druga rata płatna do 31.12.2015r., trzecia rata płatna do 31.03.2016r., czwarta rata płatna do 31.05.2016r.

Opłaty za studia uiszczane są na indywidualny numer konta bakowego, który każdy słuchacz będzie miał nadany po przyjęciu na studia.

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe UEP obowiązuje aplikacja online. Szczegóły postępowania rekrutacyjnego są kandydatom przekazywane drogą elektroniczną po zarejestrowaniu się jako kandydat na studia.Po zalogowaniu się kandydaci otrzymują informacje o kolejnych działaniach, które powinni wykonać (szczególnie ważne jest dotrzymywanie terminów, ponieważ system automatycznie wykreśla osoby nie realizujące określonych czynności w terminie).

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, ale przy uwzględnieniu kryterium kwalifikacji formalnych (wykształcenie zgodne z profilem studiów (zarządzanie zasobami ludzkimi, HR) i doświadczenia zawodowego (min. 3-letnia praca w działach, obszarach związanych z HRM).

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

  • zgłoszenie (wniosek o przyjęcie),
  • kwestionariusz osobowy,
  • odpis lub kopia poświadczona przez upoważnionego pracownika WSB-UEP (Biuro Studiów Podyplomowych) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,
  • zobowiązanie (osobiste lub podmiotu kierującego np. pracodawcy) do wnoszenia opłat za studia w ustalonych terminach,
  • ksero dowodu osobistego lub paszportu,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie).

Kwestionariusz oraz podanie  po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem.

Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

Kandydaci proszeni są o przesyłanie dokumentów z wykorzystaniem tradycyjnej przesyłki pocztowej, z dopiskiem na kopercie:
Studia Podyplomowe "HRM- metody i narzędzia profesjonalizacji" edycja 1

Adres korespondencyjny:

Biuro Studiów Podyplomowych
Wielkopolska Szkoła Biznesu
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Dodatkowe informacje

Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz praktyków i konsultantów praktyki gospodarczej (m.in. MPS Training & Consulting Group, GSK Sevices, Akquinet Polska Sp. z o.o., Nicholson CEE).

Zajęcia na studiach realizowane będą w formie wykładów, warsztatów i seminariów.

Kierownik
dr hab. Beata Skowron-Mielnik, prof. nadzw. UEP, e-mail: beata.mielnik@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Biuro Studiów Podyplomowych
Wielkopolska Szkoła Biznesu
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
Budynek Altum, p.513
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.