Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (IV edycja).

,,PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE''

Kontakt: email: agnieszka.gladyszak@ue.poznan.pl telefon: 603-082-402 Koszt uczestnictwa: 3900.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Rozszerzenie i pogłębienie oraz zaktualizowanie wiedzy w dziedzinie podatków, prawa podatkowego, systemów podatkowych i rachunkowości podatkowej

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem (licencjackim, inżynierskim, magisterskim) zatrudnionych bądź przewidujących pracę w działach finansowo-księgowych jednostek gospodarczych i instytucji finansowych, w firmach zajmujących się doradztwem podatkowym oraz w urzędach i izbach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej. Oferta skierowana jest także do osób zamierzających przystąpić do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.

Program

Ramowy program przedmiotowy:

 • Źródła i wykładnia prawa. Prawo cywilne a prawo podatkowe
 • Rachunkowość finansowa
 • Podatki i system podatkowy
 • Administracja i kontrola skarbowa
 • Ordynacja podatkowa. Postępowanie egzekucyjne w administracji w sprawach podatkowych
 • Międzynarodowe i unijne prawo podatkowe
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zryczałtowane formy opodatkowania dochodów
 • Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Podatek od towarów i usług
 • Podatek akcyzowy
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatek od gier.
 • Doradztwo podatkowe
 • Podatki i opłaty lokalne
 • Zasady prowadzenia ksiąg i ewidencji podatkowej. Rachunkowość podatkowa
 • Prawo dewizowe
 • prawo celne
 • Pisma procesowe w postępowaniu podatkowym. Postępowanie sądowo-administracyjne w sprawach podatkowych oraz orzecznictwo podatkowe ETS i NSA
 • Podatek od niektórych instytucji finansowych i podatek od sprzedaży detalicznej
 • Seminarium podyplomowe
Egzaminy

Egzaminy z przedmiotów: obowiązuje egzamin testowy z podatków. Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym obejmującym obronę pracy podyplomowej.

Liczba godzin
203

Czas trwania studiów: dwa semestry (od paźdzernika 2017 r. do lipca 2018 r.). Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele od godz. 8.20 do 15.10

Koszt uczestnictwa
3900.00 zł

Wpłata czesnego na indywidualny rachunek bankowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w Banku Handlowym Oddział Poznań, z zaznaczeniem – Studia Podyplomowe Podatki i i doradztwo podatkowe oraz imię i nazwisko wpłacającego

Indywidualny nr konta zostanie nadany po złożeniu dokumentów aplikacyjnych i zmianie statusu na słuchacza

Istnieje możliwość rozłożenia kosztów uczestnictwa na dwie raty.    

I rata płatna do 31.10.2017 r.

II rata płatna do 16.02.2018 r.

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można listownie lub osobiście do Sekretariatu Katedry Finansów Publicznych, ul.Towarowa 53, pokój 304.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 30 września 2017 r.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub ksero dyplomu poświadczone notarialnie
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie).

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

UWAGA

Dokumenty należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia aplikacji

Miejsce złożenia dokumentów

Adres do korespondencji:
Katedra Finansów Publicznych
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
z dopiskiem Studia Podyplomowe Podatki i doradztwo podatkowe II

Obsługę administracyjną i organizacyjną studiów podyplomowych prowadzi:

mgr Agnieszka Gładyszak-Knychała, mail: agnieszka.gladyszak@ue.poznan.pl

Dodatkowe informacje

Harmonogram

zajęć dla Podyplomowych Studiów Podatki i Doradztwo Podatkowe  – edycja II, na rok akademicki 2016/2017

 

  Kierownik
dr hab. Małgorzata Magdalena Hybka, prof. nadzw. UEP, e-mail: malgorzata.hybka@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Finansów Publicznych
ul. Towarowa 53
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.