Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

MBA ( w języku polskim)

Kontakt: email: wsb@ue.poznan.pl telefon: 61-854-32-26 Koszt uczestnictwa: 23000.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Głównym celem studiów MBA jest przedstawienie najważniejszych dziedzin działalności nowoczesnej firmy i przygotowanie studentów do podejmowania decyzji, które umożliwiają konkurowanie w lokalnym środowisku biznesowym. Absolwenci powinni posiadać praktyczne umiejętności, które pozwolą im świadomie budować swoje kariery, i skutecznie zarządzać rozmaitymi organizacjami w krajowym środowisku biznesowym.
W szczególności cele programu obejmują:

  • zapoznanie słuchaczy z podstawowymi koncepcjami zarządzania, przekazanie wiedzy ogólnomenedżerskiej oraz wykształcenie umiejętności praktycznych aplikacji najlepszych praktyk zarządzania w kontekście lokalnym,
  • wykształcenie kompetencji w zakresie rozwoju osobistego, które pozwolą słuchaczom na świadomy rozwój karier w pożądanym kierunku
  • zapoznanie słuchaczy z podstawowymi oraz zaawansowanymi koncepcjami z zakresu finansów przedsiębiorstw oraz wykształcenie umiejętności praktycznych aplikacji najlepszych praktyk w tym zakresie.

Adresaci programu MBA po polsku to:

- właściciele małych i średnich przedsiębiorstw,
- przedstawiciele kadry kierowniczej i menedżerskiej wszystkich szczebli,
- młodzi i kreatywni pracownicy chcący przyśpieszyć rozwój kariery zawodowej.

Program

Program studiów MBA opiera się na unikalnych trzech filarach:

Program  szczególowy studiów:


 I filar: Rozwój Osobisty 

Rozwój kompetencji menedżerskich

Zajęcia umożliwiają słuchaczom dokonanie diagnozy własnych umiejętności i predyspozycji menedżerskich oraz podjęcie działań w kierunku rozwijania umiejętności, które zwiększą ich osobistą skuteczność w trakcie zajęć, pomogą lepiej radzić sobie w kontaktach z ludźmi.


Negocjacje

Moduł obejmuje omówienie technik negocjacyjnych oraz analizę postawy i umiejętności negocjacyjnych słuchaczy w trakcie symulowanych negocjacji biznesowych. Zajęcia prowadzone w formie warsztatowej.

Zarządzanie zespołem

Zajęcia pozwalają na identyfikację obszarów w zarządzaniu, w których wykorzystuje się wiedzę psychologiczną. Słuchacze zyskują praktyczne umiejętności w zakresie oceny predyspozycji pracowników i kandydatów do pracy, trafnego doboru kryteriów pod kątem wymagań stanowiska pracy, możliwości oddziaływania na grupę. Część zajęcia poświęcona jest na planowanie rozwoju osobistego menedżera.

Psychologia zarządzania

W ramach modułu poruszane są zagadnienia z zakresu przywództwa, motywacji oraz elementów coachingu. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, co umożliwia słuchaczom rozwój stosownych umiejętności.

Zespołowy projekt konsultingowy

Praktyczne wykorzystanie teorii poznanej w trakcie programu MBA do rozwiązania konkretnego problemu badawczego w wybranym przedsiębiorstwie. Projekt realizowany w zespołach umożliwia rozwój umiejętności komunikacji interpersonalnej, współpracy, negocjacji i sztuki zawierania kompromisu. Praca zespołu kończy się sporządzeniem pisemnego raportu oraz publicznej prezentacji najważniejszych zagadnień i korzyści wynikających z projektu konsultingowego.

Wizyta studyjna w firmie

to wizyta w wybranej firmie międzynarodowej (organizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów Wielkopolskiej Szkoły Biznesu - MBA Club). Jej celem jest zapoznanie słuchaczy z funkcjonowaniem firmy, w szczególności z zakresu biznesu międzynarodowego oraz przykładami tzw. "dobrej praktyki". Prezentacji firmy i sposobów rozwiązywania wybranych problemów zarządzania towarzyszą spotkania z pracownikami - absolwentami programów MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu.

Analiza case'ów biznesowych

W ramach modułu omawiane będą szczegółowo złożone case'y biznesowe. Podczas ich analizy wykorzystywana będzie przekrojowa wiedza rozwinięta w ramach innych bloków programu.


 
II filar: Finanse Przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami

Zajęcia pozwalają zrozumieć finansowe otoczenie firmy i techniki analiz finansowych wspierających strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Elementem modułu jest tworzenie planu finansowego w formie aplikacyjnego projektu.

Rachunkowość dla menedżerów

Zajęcia pozwalają zrozumieć informacje płynące ze sprawozdań finansowych oraz z poszczególnych elementów sprawozdania finansowego. Jednocześnie uświadamiają słuchaczom, jak wiele informacji dostarcza system rachunkowości w procesie zarządzania firmą.

Ekonomia menedżerska

Zajęcia umożliwiają poznanie całokształtu powiązań firmy z jej otoczeniem oraz mikroekonomicznych podstaw zarządzania istotnych z punktu widzenia skutecznego kierowania przedsiębiorstwem.

Controlling w przedsiębiorstwie

Moduł pozwala na zapoznanie się z istotą controllingu i budżetowania, planowania finansowego oraz kontroli wykonania budżetu.

 

   III filar: Wiedza Menedżerska 


Organizacja w warunkach współczesnego biznesu

 

Przedmiot pozwala zapoznać się z nowoczesnymi koncepcjami organizacji i zarządzania, daje możliwość poznania współzależności różnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Marketing

Zajęcia umożliwiają zrozumienie znaczenia marketingowego zorientowania firmy dla realizacji strategii firmy, poznanie sposobów dokonywania marketingowej diagnozy firmy oraz rozwoju działań rynkowych zgodnych z najnowszymi koncepcjami.

Prawne reguły funkcjonowania firmy

Celem modułu jest nabycie umiejętności doboru właściwych form prawnych funkcjonowania biznesu, wiedzy związanej z posługiwaniem się stosownymi aktami prawnymi oraz umiejętności przygotowania i egzekwowania kontraktów handlowych.

Zarządzanie strategiczne

Celem zajęć jest poznanie metod oceny pozycji strategicznej przedsiębiorstwa i na tej podstawie określanie i wdrażanie właściwej strategii rozwoju firmy.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Celem zajęć jest poznanie metod i technik zarządzania kadrami pozwalających na umiejętne wykorzystanie potencjału tkwiącego w pracowniku firmy.

Zarządzanie w biznesie międzynarodowym

Zajęcia stwarzają możliwość poznania strategicznych implikacji funkcjonowania firmy w otoczeniu zagranicznym, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów marketingowych, finansowych i logistycznych.

Dysertacja Dysertacja stanowi syntezę doświadczeń poznawczych i praktycznych uzyskanych w trakcie programu. Jej celem jest wykazanie się umiejętnością wykorzystania teorii do praktycznego rozwiązania strategicznych problemów organizacji oraz aplikacji narzędzi analitycznych do profesjonalnego zarządzania firmą.

Egzaminy
Większość modułów zaliczana jest w postaci prac zaliczeniowych.

Studia kończą się napisaniem oraz obroną pracy dysertacyjnej.

Liczba godzin
352

Koszt uczestnictwa
23000.00 zł

Czesne 23 000 zł - płatne w 3 ratach:
I rata - 9 000 zł
II i III rata - 7 000 zł


Koszt pokrywa:
- udział w zajęciach - 352 godzin zajęć,
- materiały dydaktyczne,
- opiekę tutora podczas przygotowywania dysertacji.

Czesne nie podlega opodatkowaniu VAT.

Brak opłaty za postępowanie rekrutacyjne.
Terminarz płatności jest ustalony z góry i podawany do informacji słuchaczy przed rozpoczęciem studiów.

Zgłoszenia

Dokumenty aplikacyjne przyjmujemy do 26 czerwca.

Rozpoczęcie zajęć 17 października.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

- podanie o przyjęcie,
- 2 zdjęcia,
- CV,
- odpis dyplomu poświadczający posiadane wykształcenie,
- kserokopia dowodu osobistego lub paszportu.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Programu MBA (w języku polskim):

Wielkopolska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 16, Collegium Altum (12 piętro)
61-895 Poznań

 

Sekretariat Szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
tel. 61 854 32 25 (26, 27)
e-mail: agnieszka.szurgocinska@ue.poznan.pl

Dodatkowe informacje

Kryteria przyjęć:
- ukończone studia na poziomie licencjatu,
- min. roczna praktyka zawodowa.

Procedura rekrutacyjna obejmuje przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

Kierownik
dr Łukasz Małys, e-mail: lukasz.malys@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Wielkopolska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
ul. Powstańcow Wlkp. 16
61-895 Poznań

Biuro Programu
Agnieszka Szurgocińska
pok. 1227
tel. 61 854 32 25 (26, 27)
agnieszka.szurgocinska@ue.poznan.pl
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.