Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Executive MBA

Kontakt: email: wsb@ue.poznan.pl telefon: 61-854-32-26 Koszt uczestnictwa: 35000.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Głównym celem studiów Executive MBA jest przedstawienie najważniejszych dziedzin działalności nowoczesnej firmy i przygotowanie studentów do podejmowania strategicznych decyzji, które umożliwiają konkurowanie w globalnym środowisku biznesowym. Studia mają zachować równowagę pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami prezentowanych treści. Absolwenci powinni posiadać praktyczne umiejętności, które pozwolą im świadomie budować swoje kariery, i skutecznie zarządzać rozmaitymi organizacjami w krajowym oraz międzynarodowym środowisku biznesowym. 

W szczególności cele programu obejmują:

  • zapoznanie słuchaczy z podstawowymi koncepcjami zarządzania oraz wykształcenie umiejętności praktycznych aplikacji najlepszych praktyk zarządzania w kontekście lokalnym, jak i międzynarodowym,
  • wykształcenie wśród słuchaczy umiejętności samodzielnego pogłębiania wiedzy ukierunkowanego na bardziej efektywnie rozwiązywanie problemów pojawiających się w organizacjach,
  • rozwinięcie wśród słuchaczy umiejętności i postaw przywódczych, aby mogli sprostać wyzwaniom stawianym przez środowisko lokalne
    i międzynarodowe bez naruszenia kodeksu etyki.

Adresaci programu Executive MBA:

- przedstawiciele kadry kierowniczej posiadającej doświadczenie w prowadzeniu biznesu,
- pracownicy międzynarodowych korporacji,
- pracownicy polskich firmy prowadzących działalność zagraniczną,
- menedżerowie o miedzynarodowych aspiracjach.

Program

Program Executive MBA jest oparty na trzech filarach:

Podczas pierwszego roku słuchacze programu mają możliwość nieodpłatnego uczestnictwa w Programie Executive Business Communication Skills. W ramach programu jego uczestnicy doskonalą praktyczną znajomość języka angielskiego w wybranych obszarach tematycznych. Jako jedna z niewielu uczelni z własnym zapleczem lektorów języków obcych zapewniamy zajęcia najwyższej jakości, której poziom stale monitoruje Rada Programowa. 

 

International Study Tour:

- wizyta studyjna w jednej ze strategicznych uczelni partnerskich programu – ISCTE Business School lub Turku School of Economics,

- trwa 4 dni i odbywa się we wrześniu, na początku drugiego roku studiów,

- podczas wizyty przeprowadzane są zajęcia na terenie partnerskiej uczelni (z reguły z udziałem zagranicznych słuchaczy MBA uczelni partnerskiej) oraz odbywają się wizyty w przedsiębiorstwach zlokalizowanych w Lizbonie lub Turku.

Wyjazd jest również dodatkową okazją do integracji słuchaczy programu.

Program studiów:

 Doskonalenie umiejętności menedżerskich.

Zajęcia umożliwiają słuchaczom dokonanie diagnozy własnych umiejętności i predyspozycji menedżerskich oraz podjęcie działań w kierunku rozwijania umiejętności, które zwiększą ich osobistą skuteczność w trakcie zajęć, pomogą lepiej radzić sobie w kontaktach z ludźmi i zapewnić skuteczne przywództwo w kierowanym zespole.

Skuteczne funkcjonowanie organizacji.

Przedmiot pozwala zapoznać się z nowoczesnymi koncepcjami organizacji i zarządzania, daje możliwość poznania współzależności różnych obszarów firmy w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej i zrozumienie praktycznej przydatności różnych metod i technik wprowadzania zasadniczych zmian strategicznych w organizacji przedsiębiorstwa.

Prawne reguły funkcjonowania firmy.

Celem modułu jest nabycie umiejętności doboru właściwych form prawnych funkcjonowania biznesu, wiedzy związanej z posługiwaniem się stosownymi aktami prawnymi oraz umiejętności przygotowania i egzekwowania kontraktów handlowych.

Ekonomia menedżerska.

Zajęcia umożliwiają poznanie całokształtu powiązań firmy z jej otoczeniem oraz mikroekonomicznych podstaw zarządzania istotnych z punktu widzenia skutecznego kierowania przedsiębiorstwem.

Rachunkowość dla menedżerów.

Zajęcia pozwalają zrozumieć informacje płynące ze sprawozdań finansowych oraz z poszczególnych elementów sprawozdania finansowego. Jednocześnie uświadamiają słuchaczom, jak wiele informacji dostarcza system rachunkowości w procesie zarządzania firmą.

Strategiczne zarządzanie marketingowe.

Zajęcia umożliwiają zrozumienie znaczenia strategicznego reorientowania firmy dla osiągnięcia kluczowych celów firmy, poznanie sposobów dokonywania marketingowej diagnozy firmy i strategicznego rozwoju działań rynkowych zgodnych z najnowszymi koncepcjami warunkującymi sukces firmy.

Zarządzanie finansami.

Zajęcia pozwalają zrozumieć finansowe otoczenie firmy i techniki analiz finansowych wspierających strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Elementem modułu jest tworzenie planu finansowego w formie aplikacyjnego projektu.


Company Study Tour

to wizyta w wybranej firmie międzynarodowej (organizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów Wielkopolskiej Szkoły Biznesu - MBA Club). Jej celem jest zapoznanie słuchaczy z funkcjonowaniem firmy, w szczególności z zakresu biznesu międzynarodowego
oraz przykładami tzw. "dobrej praktyki". Prezentacji firmy i sposobów rozwiązywania wybranych problemów zarządzania towarzyszą spotkania
z pracownikami - absolwentami programów MBA Wielkopolskiej Szkoły Biznesu.


Zespołowy projekt konsultingowy

to praktyczne wykorzystanie teorii poznanej w trakcie programu EMBA do rozwiązania konkretnego problemu badawczego w wybranym przedsiębiorstwie. Projekt realizowany w zespołach umożliwia rozwój umiejętności komunikacji interpersonalnej, współpracy, negocjacji i sztuki zawierania kompromisu. Praca zespołu kończy się sporządzeniem pisemnego raportu oraz publicznej prezentacji najważniejszych zagadnień
i korzyści wynikających z projektu konsultingowego.


Zarządzanie strategiczne.

Celem zajęć jest poznanie metod oceny pozycji strategicznej przedsiębiorstwa i na tej podstawie określanie i wdrażanie właściwej strategii rozwoju firmy.


Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Celem zajęć jest poznanie metod i technik zarządzania kadrami pozwalających na umiejętne wykorzystanie potencjału tkwiącego w pracowniku firmy.

Strategie w biznesie międzynarodowym.

Zajęcia stwarzają możliwość poznania strategicznych implikacji funkcjonowania firmy w otoczeniu zagranicznym, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów marketingowych, finansowych i logistycznych.


International Study Tour

to czterodniowy wyjazd studyjny do partnerskiej szkoły biznesu za granicą. Pierwszego dnia studenci biorą udział w zajęciach prowadzonych przez wykładowców zagranicznej uczelni. W trakcie drugiego dnia ma miejsce wizyta w wybranych przedsiębiorstwach w celu zapoznania się z praktyką zarządzania w szczególności z zakresu biznesu międzynarodowego. Wyjazdy planowane są alternatywnie do Nottingham Business School, ISCTE Business School w Lizbonie, ESC Rennes School of Business i SKEMA Business School.


Specialised International Workshops

to zajęcia prowadzone przez zespół wykładowców z zagranicy. Ich celem jest zapoznanie słuchaczy z problematyką wejścia przedsiebiorstwa na rynki zagraniczne z uwzględnieniem różnic kulturowych. Podczas zajęć omawiana jest specyfika działalności na wybranych rynkach zagranicznych.

Projekt międzynarodowy

jest rozwinięciem zespołowego projektu konsultingowego, który przeprowadza się w wybranej firmie zagranicznej. Jego celem jest dalsze praktyczne wykorzystanie teorii oraz jej zastosowanie do rozwiązania konkretnego problemu badanej firmy. Ważnym elementem pobytu za granicą jest identyfikacja różnic kulturowych i rozwój umiejętności adaptacyjnych zespołu. Praca kończy się sporządzeniem pisemnego raportu oraz publiczną prezentacją w języku angielskim najważniejszych zagadnień i korzyści wynikających z realizacji projektu za granicą.

Gra symulacyjna

to moduł, w którym słuchacze mają możliwość wykorzystania zdobytych umiejętności w symulowanych warunkach rynkowych. W trakcie gry wykorzystywana jest wiedza z modułów: Strategiczne zarządzanie marketingowe, Ekonomia menedżerska, Zarządzanie finansami,
Strategie w biznesie międzynarodowym oraz Zarządzanie strategiczne. Część zajęć modułu realizowana w formie e-learningu.


Dysertacja

stanowi syntezę doświadczeń poznawczych i praktycznych uzyskanych w trakcie programu. Jej celem jest wykazanie się umiejętnością wykorzystania teorii do praktycznego rozwiązania strategicznych problemów organizacji oraz aplikacji narzędzi analitycznych do profesjonalnego zarządzania firmą.Przedmioty do wyboru:
- Systemy informacyjne w zarządzaniu

- Zarządzanie operacjami i logistyka

- Coaching w biznesie

- Procesy globalizacyjne we współczesnej gospodarce światowej

- Psychologia zarządzania

- Zarządzanie zmianami

- Systemowe podejście do organizacji

Egzaminy

Większość modułów zaliczana jest w postaci prac zaliczeniowych.

Studia kończą się napisaniem oraz obroną pracy dysertacyjnej.

Liczba godzin
550

Koszt uczestnictwa
35000.00 zł

Czesne 35 000 zł - płatne w 4 ratach  po 8.750 zł (rozłożonych równomiernie przez okres trwania studiów).
Koszt pokrywa:
- udział w zajęciach - 550 godzin zajęć,
- przelot i zakwaterowanie podczas International Study Tour
(sesja wyjazdowa organizowana w siedzibie jednej z zagranicznych uczelni partnerskich - Turku School of Economics, ISCTE Business School),
- materiały dydaktyczne,
- opiekę tutora podczas przygotowywania dysertacji.

Brak opłaty za postępowanie rekrutacyjne.

Terminarz płatności jest ustalony z góry i podawany do informacji słuchaczy przed rozpoczęciem studiów.

Zgłoszenia

Dokumenty aplikacyjne przyjmujemy do 26 czerwca.
Rozpoczęcie zajęć 17 października.

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

- podanie o przyjęcie,
- 2 zdjęcia,
- CV,
- odpis dyplomu poświadczający posiadane wykształcenie,
- kserokopia dowodu osobistego lub paszportu.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Programu Executive MBA:

Wielkopolska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 16, Collegium Altum (12 piętro)
61-895 Poznań

Sekretariat Szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
tel. 61 854 32 25 (26, 27)
e-mail: agnieszka.szurgocinska@ue.poznan.pl

Dodatkowe informacje

Kryteria przyjęć:
- ukończone studia wyższe,
- min. 3-letnia praktyka zawodowa,
- doświadczenie w kierowaniu zespołem,
- znajomość języka angielskiego umożliwiająca aktywny udział w zajęciach,

Procedura rekrutacyjna obejmuje:

- test psychologiczny,
- rozmowę kwalifikacyjną,
- test oceniający poziom znajomości języka angielskiego.

Kierownik
dr Łukasz Małys, e-mail: lukasz.malys@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Wielkopolska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
ul. Powstańcow Wlkp. 16
61-895 Poznań

Biuro Programu
Agnieszka Szurgocińska
pok. 1227
tel. 61 854 32 25 (26, 27)
agnieszka.szurgocinska@ue.poznan.pl
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.