Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Gospodarka nieruchomościami – specjalność: wycena nieruchomości

Kontakt: email: spgnp2018@ue.poznan.pl telefon: 792-404-484 Koszt uczestnictwa: 5200.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Cele i zadania studiów: dostarczenie praktykom gospodarczym zajmującym się gospodarką nieruchomościami możliwie szerokiej i aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat zasad racjonalnego działania różnych podmiotów w sferze nieruchomości. Ukończenie studiów upoważnia, po spełnieniu innych warunków wymienionych w ustawie o gospodarce nieruchomościami do podjęcia starań – zgodnie z ustawą – o dopuszczenie do egzaminu państwowego dla osób ubiegających się o uprawnienia państwowe do wyceny nieruchomości.

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem, które zajmują się lub zamierzają zajmować się wyceną nieruchomości, a także dla pracowników administracji samorządowej, banków itp. Program studiów, uzupełniony i rozwinięty po konsultacji z dotychczasowymi uczestnikami studiów prowadzonych od 1994 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, uwzględnia potrzeby w zakresie kształtowania i poszerzania kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się gospodarką nieruchomościami.

Program

Semestr I

Ogólne zagadnienia gospodarki nieruchomościami:

 • Wybrane elementy prawa
 • Zagadnienia ekonomiczno-finansowe oraz rynek nieruchomości
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Podstawy gospodarki przestrzennej, budownictwa i kosztorysowania
 • Wycena nieruchomości - wybrane zagadnienia
 • Podstawowe zagadnienia dotyczące pośrednictwa w obrocie i zarządzania nieruchomościami 

Semestr II

 • Status rzeczoznawcy, standardy zawodowe i zasady sporządzania operatów
 • Podstawy rolnictwa i gospodarki wodnej oraz wycena gruntów rolnych
 • Podstawy leśnictwa oraz wycena lasów i gruntów zadrzewionych
 • Rodzaje wartości rynkowej oraz podejścia, metody i techniki wyceny
 • Wycena nieruchomości zurbanizowanych
 • Matematyka w wycenie oraz opłacalność inwestycji
 • Inne rodzaje wyceny
 • Wycena podmiotów gospodarczych
 • Doradztwo na rynku nieruchomości
 • Umiejętności interdyscyplinarne - sztuka negocjacji
 • Organizacja biura rzeczoznawcy majątkowego
Egzaminy

Studia podyplomowe kończą się egzaminem obejmującym obronę pracy podyplomowej.

Liczba godzin
325

Czas trwania studiów: dwa semestry, dwudniowe zjazdy (sobota w godz. 9,00 - 17,30 i niedziela w godz. 9,00 - 15,50), na ogół dwa razy w miesiącu.

Semestr zimowy 
1)  20.10 - 21.10.2018
2)  03.11 - 4.11.2018
3)  17.11 -18.11.2018 *
4)  24.11 - 25.11.2018
5)  08.12- 09.12.2018
6) 22.12. -23.12.2018
7) 19.01. - 20.01.2019
8) 26.01 - 27.01.2019 *
9) 09.02 - 10.02.2019
10) 16.02 - 17.02.2019

Semestr letni

1) 23.02 - 24.02.2019
2) 09.03 -10.03.2019
3) 23.03 -24.03.2019
4) 06.04 -07.04.2019
5) 11.05 -12.05.2019
6) 25.05-26.05.2019
7) 08.06 - 09.06.2019
8) 22.06 -23.06.2019

* dodatkowe dwa zjazdy

 

Koszt uczestnictwa
5200.00 zł

Możliwość płatności:
w 2 ratach po 2 600 zł : I rata 19.10.2018  II rata do 20.02.2019 r.
maksymalnie w 4  ratach po 1300,- zł: I rata 19.10.2018 r. , II rata do 20.12.2018 r., III rata do 20.02.2019 r., IV rata do 20.04.2019 r.

Nie jest pobierana żadna opłata rekrutacyjna.

Zgłoszenia

Nabór na koleją edycję studiów (na rok akademicki 2018/2019) rozpoczął się 21 czerwcai będzie trwał do 30 września 2018 r.

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty należy dostarczyć  osobiście (ul. Powstańców Wielkopolskich 16 p. 1125 - 11 pietro w godz. 7.00 - 15.00 lub listownie na adres:
Uniwersytet Ekonomiczny
Katedra Inwestycji i Nieruchomości
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
 
z dopiskiem studia podyplomowe

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Organizator informuje, że studia nie zostaną uruchomione w przypadku liczby zgłoszeń, która nie zapewni samofinansowania się tych studiów.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia
  opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów
   Podyplomowych,

- odpis lub kopia (poświadczona przez upoważnionego
   pracownika CEM-UEP) dyplomu ukończenia studiów
   wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na
   studiach podyplomowych,

- kserokopia dowodu osobistego.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej, wiązanej teczce.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy dostarczyć  osobiście (ul. Powstańców Wielkopolskich 16 p. 1125 - 11 piętro w godz. 7.00 - 15.00 lub listownie na adres:
Uniwersytet Ekonomiczny
Katedra Inwestycji i Nieruchomości
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
 
z dopiskiem studia podyplomowe

Dodatkowe informacje

Edycja studiów podyplomowych nie zostanie uruchomiona w przypadku , gdy na studia zapisanych będzie mało osób, co nie zapewni samofinansowania się studiów. Kandydaci zostaną o tym poinformowani , w przypadku wolnych miejsc na innych kierunkach studiów podyplomowych organizowanych przez Kated Inwestycji i Nieruchomści zostaną  im zaproponowane inne.

Wniosek o wystawienie faktury :

Aby otzymać fakturę po dokonanej zapłacie lub do zapłaty , należy złożyć odpowiedni dokument  do działu Finanoso - Księgowego Uczelni.

Wszelkie informacje dotyczące faktur  tel. 061 856 91 20

Kierownik
dr hab. Piotr Bartkowiak, prof.nadzw. UEP , e-mail: piotr.bartkowiak@ue.poznan.pl
Organizator studiów
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
Collegium Altum, pokój 11 25
tel. 61 854-35-31
e-mail: spgnp2018@ue.poznan.pl
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.