Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia Podyplomowe "Zarządzanie ryzykiem w banku spółdzielczym"

Kontakt: email: teresa.braczkowska@ue.poznan.pl Koszt uczestnictwa: 4950.00 zł Nabór zakończony

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych studiów magisterskich (lub równorzędnych), jak i wyższych studiów zawodowych (po uzyskaniu dyplomu licencjata lub równorzędnego) zatrudnionych w banku spółdzielczym lub pokrewnej instytucji finansowej, skierowanych na studia w wyniku rekrutacji prowadzonej przez Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji w Poznaniu

Program

STUDIA PODYPLOMOWE
„ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM”

Problemy efektywności spółdzielczego sektora bankowego w Polsce - 2h

Moduł 1. Metodyka pracy na studiach podyplomowych – 2h

Moduł 2. Wyzwania regulacyjne w działalności banków spółdzielczych – 8h

Moduł 3. Zarządzanie finansami banku – 4h

Moduł 3. Elementy zarządzania ryzykiem w banku spółdzielczym – 12h

Moduł 4. Sprawozdawczość bankowa - podstawa oceny działalności finansowej banku – 12h

Moduł 5. Metody ilościowe   w zarządzaniu ryzykiem – 16h

Moduł 6. Ryzyko w banku spółdzielczym

6.1. Zarządzanie ryzykiem płynności banku – 16h

6.2. Zarządzanie ryzykiem kredytowym – 16h

6.3. Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej – 12h

6.4. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym – 12h

6.5. Inne ryzyka w banku spółdzielczym – 12h

Moduł 7. Zarządzanie kapitałem banku spółdzielczego – 8h

Moduł 8. Controlling w banku spółdzielczym – 14h

Moduł 9. Gwarantowanie depozytów oraz procesy przymusowej restukturyzacji banków – 4h

Moduł 10. Instytucjonalny system ochrony - 8h

Moduł 11. Funkcjonowanie spółdzielczego sektora bankowego  w Polsce z perspektywy  Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – 8h

11. Projekty bankowe – 8h

Egzaminy

Warunki ukończenia studiów: słuchaczy obowiązuje zdanie egzaminów z następujących modułów problemowych:

  • Sprawozdawczość bankowa
  • Elementy zarządzania ryzykiem w banku spółdzielczym
  • Zarządzanie ryzykiem kredytowym
  • Zarządzanie ryzykiem operacyjnym
  • Zarządzanie kapitałem banku spółdzielczego

a także zaliczenie pozostałych modułów  oraz egzamin końcowy - obrona pracy podyplomowej.

Liczba godzin
174

Studia trwają dwa semestry. Zaczynają się w marcu 2016 r. i kończą w kwietniu 2017 r.

Formuła studiów przewiduje zjazdy dwudniowe (sobotnio-niedzielne), średnio raz w miesiącu (12 zjazdów).

Koszt uczestnictwa
4950.00 zł
Zgłoszenia

Rekrutację prowadzi Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o.

 

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

podanie o przyjęcie,
kwestionariusz osobowy,
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studia,
ksero dowodu osobistego,
dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie).


Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o.

61-725 Poznań
ul. Mielżyńskiego 20
tel. +48 61 85 62 351, 365, 368
fax +48 61 85 62 369

z dopiskiem "STUDIA PODYPLOMOWE"

Kierownik
prof. dr hab. Jan Szambelańczyk, prof. zw. UEP, e-mail: jan.szambelanczyk@ue.poznan.pl
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.