Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia Podyplomowe "Zarządzanie finansami prywatnymi"

Kontakt: email: zfp@ue.poznan.pl telefon: 61-854-34-13 Koszt uczestnictwa: 4000.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Przekazanie nowoczesnej i praktycznej wiedzy z zakresu inwestowania i zarządzania finansami prywatnymi. Słuchacze poznają wiedzę dotyczącą różnych form inwestowania na rynku finansowym. Zdobędą umiejętności w zakresie wyboru konkretnych instrumentów finansowych, kształtowania portfela inwestycyjnego, podejmowania decyzji oraz wyboru strategii inwestycyjnych. Zapoznają się z tajnikami efektywności inwestowania w różne formy alokacji (np. lokaty bankowe, akcje, fundusze inwestycyjne i emerytalne i alternatywne) oraz zaawansowane produkty finansowe: private banking czy lokaty alternatywne. Nabędą także umiejętności do pełnienia funkcji doradczych dla prywatnych inwestorów.

Studium przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych pracą z zakresu inwestowania i zarządzania finansami prywatnych inwestorów, doradztwa inwestycyjnego oraz  finansowego.

Program

Ramowy program przedmiotowy

 • Wprowadzenie do rynku finansowego
 • Ustawodawstwo i opodatkowanie rynku finansowego. Prawa inwestora
 • Bankowość tradycyjna
 • Bankowość inwestycyjna
 • Funkcjonowanie giełdy
 • Instrumenty giełdowe
 • Analizy giełdowe
 • Analiza techniczna
 • Wycena spółki
 • Inwestycje na rynku walutowym
 • Rynek instrumentów pochodnych
 • Fundusze inwestycyjne
 • Inwestycje związane z emeryturą
 • Inwestycje alternatywne
 • Nieruchomości
 • Nowe instrumenty finansowe
 • Międzynarodowy rynek dzieł sztuki
 • Matematyka finansowa
 • Finanse behawioralne
 • Negocjacje i komunikacja
 • Seminarium podyplomowe

 

Zajęcia na Studium są realizowane w formie wykładów, laboratoriów i seminariów.

Egzaminy

W czasie roku akademickiego - pisemne zaliczenie tematyki poruszanej na zajęciach na koniec każdego semestru (egzamin z przedmiotów kierunkowych i zaliczenie z pozostałych przedmiotów).

Studia podyplomowe kończą się obroną pracy podyplomowej.

Liczba godzin
157

Studia trwają od listopada 2014 r. do października 2015 r.

Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie w soboty i niedziele w godzinach: 8.30 -16.50 i 8.30-15.50

Koszt uczestnictwa
4000.00 zł

I rata płatna w wysokości 2000 zł do dnia 30 listopada 2014 r.
II rata płatna w wysokości 2000 zł do dnia 30 lutego 2015 r.

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane początkowo drogą elektroniczną, następnie listownie.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie)
 • kopia dowodu osobistego
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem studiów na UEP.

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty można dostarczać osobiście pod adres ul. Powstańców Wlkp. 16, Collegium Altum, pok. 1214 lub przesłać na adres Katedry: al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań.

Kierownik
Dr Michał Łukowski, e-mail: michal.lukowski@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej
ul. Powstańców Wlkp. 16, pok. 1214
61-895 Poznań

Adres do korespondencji:
al. Niepodległości 10
61- 875 Poznań
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.