Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Gospodarka nieruchomościami - specjalność: Doradztwo i obsługa rynku nieruchomości

Kontakt: email: spgnp2018@ue.poznan.pl telefon: 792-404-484 Koszt uczestnictwa: 3900.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Dostarczenie praktykom gospodarczym zajmującym się gospodarką nieruchomościami możliwie szerokiej i aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat zasad racjonalnego działania różnych podmiotów w sferze nieruchomości. Ukończenie studiów upoważnia do podejścia do egzaminu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości dla osób ubiegających się o certyfikat pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości. Program studiów spełnia minima wyznaczone przez Polska Federację Rynku Nieruchomości.

 

 

 

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem, które zajmują się lub zamierzają zajmować się doradztwem, pośrednictwem w obrocie i zarządzaniem  nieruchomościami, a także dla pracowników administracji samorządowej, banków itp. Program studiów, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników rynku nieruchomości, uwzględnia potrzeby w zakresie kształtowania i poszerzania kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się gospodarką nieruchomościami. 

Program

Semestr I

Zagadnienia dotyczące działalności zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości:

            Wybrane elementy prawa i procedura ustalania stanu prawnego nieruchomości

            Techniczne aspekty gospodarowania nieruchomościami

            Finansowe aspekty gospodarowania nieruchomościami

            Organizacja transakcji

            Relacje z klientami

            Marketing nieruchomości

            Organizacja i zarządzanie firmą na rynku nieruchomości

Semestr II

Doradztwo inwestycyjne na rynku nieruchomości:

            Zawieranie i realizacja umów z klientami

            Zarządzanie najmem i usługami dodatkowymi

            Kierunki inwestowania i rozwoju rynku nieruchomości

            Analiza rynku nieruchomości

            Analiza finansowa nieruchomości inwestycyjnych

            Due diligence nieruchomości

            Finansowanie inwestycji na rynku nieruchomości

            Sztuka argumentacji

 

Egzaminy

Studia podyplomowe kończą się przygotowaniem pracy podyplomowej i zdaniem ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym

Liczba godzin
170

Czas trwania studiów: dwa semestry, trzydniowe zjazdy, na ogół dwa razy w miesiącu. Zajęcia odbywają się w  soboty (od godz. 09.00 - 15.50) i niedziele (od godz. 09.00 - 15.00).

 

Koszt uczestnictwa
3900.00 zł

Istnieje możliwość uiszczenia wyżej określonej opłaty za Studia w następujących ratach:

1 rata w wysokości 3900 zł – przed pierwszymi zajęciami

w dwóch równych ratach 1.950 zł  I rata: przed pierwszymi zajęciami ,                     II rata : 20.02.2019 r. 1.950zł

 w czterech równych ratach po I rata: przed pierwszymi zajęciami , II rata 21.12.2019 r., III rata 20.02.2019 r. IV rata: 20.04.2019 r. ( każda po 975 zł)

Nie jest przewidziana żadna opłata rekrutacyjna. 

 

Zgłoszenia

Nabór na I edycję studiów (na rok akademicki 2018/2019) rozpoczął się 18 lipca i  będzie trwał do 16 listopada.

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty należy dostarczyć  osobiście (ul. Powstańców Wielkopolskich 16 p. 1125 - 11 piętro w godz. 7.00 - 15.00 lub listownie na adres:
Uniwersytet Ekonomiczny
Katedra Inwestycji i Nieruchomości
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
 
z dopiskiem studia podyplomowe "Doradztwo i obsługa rynku nieruchomości"

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia
  opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów
   Podyplomowych,

- odpis lub kopia (poświadczona przez upoważnionego
   pracownika CEM-UEP) dyplomu ukończenia studiów
   wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na
   studiach podyplomowych,

- kserokopia dowodu osobistego.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej, wiązanej teczce.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy dostarczyć  osobiście (ul. Powstańców Wielkopolskich 16 p. 1125 - 11 piętro w godz. 7.00 - 15.00 lub listownie na adres:
Uniwersytet Ekonomiczny
Katedra Inwestycji i Nieruchomości
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
 
z dopiskiem studia podyplomowe Doradztwo i obsługa rynku nieruchomości"

Kierownik
dr Anna Mazurczak , e-mail: anna.mazurczak@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedry Inwestycji i Nieruchomości
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
Collegium Altum p. 1125 - 11 piętro
z dopiskiem "Katedra Inwestycji i Nieruchomości. Studia Podyplomowe Doradztwo i obsługa rynku nieruchomości"
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.