Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia Podyplomowe Accounting in English

Kontakt: email: katarzyna.bachorska@ue.poznan.pl telefon: 61-854-38-62 Koszt uczestnictwa: 6500.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu rachunkowości, organizacji rachunkowości oraz technologii informatycznych wykorzystywanych w obszarze rachunkowości.  Treści programowe dotyczące rachunkowości prezentowane są głównie w języku angielskim. Stąd też, kolejnym celem studiów jest możliwość doskonalenia znajomości języka angielskiego ze szczególnym naciskiem na Business English.

Studia składają się z dwóch modułów: modułu językowego oraz modułu rachunkowego.

W ramach 60 godzin lekcyjnych - zajęć językowych, słuchacze doskonalą znajomość języka angielskiego w obszarze ekonomii (Business English). Przewidziany jest podział na co najmniej dwie grupy lektorskie w zależności od umiejętności językowych słuchaczy.

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców Wydziału Anglistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz lektorów Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UEP

W ramach modułu językowego słuchacze znający język angielski na odpowiednim poziomie, będą przygotowywani do fakultatywnego egzaminu LCCI  EFP, potwierdzającego znajomość języka angielskiego (przystąpienie do egzaminu związane jest z wniesieniem dodatkowej opłaty za sam egzamin – szczegóły na stronie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UEP).

Drugi moduł poświecony jest rachunkowości i obejmuje 160 godzin lekcyjnych. Program drugiego modułu dotyczy zagadnień z rachunkowości finansowej, rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, jak również aspektów związanych z usługowym prowadzeniem rachunkowości. W programie szczególny nacisk położony został na praktyczny wymiar rachunkowości podmiotu gospodarczego. Ponad 30 godzin lekcyjnych poświęconych jest technologiom informatycznym wykorzystywanym w rachunkowości. Zajęcia prowadzone są między innymi przez praktyków życia gospodarczego, zajmujących się organizacją rachunkowości, modelowaniem procesów księgowych, outsourcingiem procesów księgowych.  

Studia przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie (nie tylko ekonomiczne) z podstawową znajomością języka angielskiego, zainteresowanych pogłębieniem praktycznej wiedzy ekonomicznej.


 

Program

PRZEDMIOT

Liczba godzin

Fundamentals of Financial Accounting

46

Financial Reporting

8

Fundamentals of Management Accounting

32

Financial Analysis

12

Investment appraisal

8

Accounting System Design

8

Fundamentals of Business Law

12

Accounting Information Systems

24

Business English

60

Project workshops

10

 

Egzaminy

Egzaminy z przedmiotów:

 • Fundamentals of Financial Accounting
 • Financial Reporting
 • Fundamentals of Management Accounting
 • Financial Analysis
 • Fundamentals of Business Law
 • Business English

 

Liczba godzin
220

Studia trwają dwa semestry. Studia rozpoczną się w październiku 2015r  a zakończą się we wrześniu 2016 roku. Zajęcia w I semestrze trwają od października do stycznia, w II semestrze od lutego do czerwca. Zjazdy odbywają się średnio co dwa tygodnie w soboty i w niedziele.

Zajęcia odbywają się w budynkach Uczelni.

 

Koszt uczestnictwa
6500.00 zł

Koszt Studiów wynosi 6.500 zł za dwa semestry.

Opłatę można uiścić:

jednorazowo

15.10.2015r.

w dwóch ratach po 3.250 zł za semestr
I rata w terminie    do dnia 15.10.2015r.
II rata w terminie   do dnia 15.03.2016r.

w czterech ratach po 1.625 zł
I rata w terminie       do dnia 15.10.2015r.
II rata w terminie      do dnia 15.01.2016r.
III rata w terminie     do dnia 15.03.2016 r.
IV rata w terminie      do dnia 15.05.2016 r.

Podane terminy są orientacyjne i mogą ulec drobnej zmianie.

W szczególnych sytuacjach losowych Słuchacz - przed upływem terminu płatności - może się zwrócić do prorektora ds. edukacji i studentów /za pośrednictwem kierownika studiów/  z pisemnym, uzasadnionym wnioskiem o zmianę wybranego wariantu oraz terminu płatności i rozłożenie opłaty na raty według propozycji przedstawionej we wniosku.

Studentom studiów magisterskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu aplikującym na studia podyplomowe, którzy nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przysługuje zniżka w opłacie za studia podyplomowe. Wysokość zniżki określa Zarządzenie o powołaniu danego kierunku studiów podyplomowych.

Osoby, które chcą skorzystać z tej zniżki muszą napisać pismo do Prorektora ds. Edukacji i Studentów UEP - dra hab. Jacka Mizerki, prof. nadzw. UEP z prośbą o udzielenie zniżki.

Zgłoszenia

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zgłaszają swoją aplikację on-line na wybrane studia podyplomowe. Po dokonaniu aplikacji on-line, kandydaci składają dokumenty w formie papierowej

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną zawiadomione przez Kierownika Studiów listownie o przyjeciu na studia, terminie uiszczenia opłaty za studia, terminie, miejscu i godzinie rozpoczęcia zajęć oraz o harmonogramie zjazdów w I semestrze.

Wymagane dokumenty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w sekretariacie Katedry Rachunkowości lub w Dziekanacie Studiów Podyplomowych następujące dokumenty:

 • zgłoszenie (wniosek o przyjęcie)
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis lub kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, poświadczoną przez upowaznionego pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP w Poznaniu 
 • osobiste zobowiązanie kandydata do wnoszenia w ustalonych terminach opłat za studia albo zobowiązanie podmiotu kierującego do uregulowania opłat za studia danego słuchacza,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • kserokopię dowodu osobistego lub paszportu,
 • dwie małe koperty zaadresowane do siebie.

Wniosek o przyjęcie, kwestionariusz osobowy oraz zobowiązanie należy wydrukować ze swojego  panelu słuchacza po aplikacji on-line na dane studia.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w bialej, wiązanej teczce opisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy złożyć wSekretariacie Katedry Rachunkowości  w ciągu 14 dni od daty rejestracji w systemie.

W razie potrzeby termin ten może być przedłużony na wniosek osoby zainteresowanej (prosimy kontaktować się mailem lub telefonicznie z Sekretariatem Katedry Rachunkowości).

Sekretariat Katedry Rachunkowości


osobiście

ul.Towarowa 53, 1 piętro, p.120
pon.-pt. 7.00-15.00

listownie

Sekretariat Katedry Rachunkowości 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
z dopiskiem Studia Podyplomowe Accounting in English

 

Dodatkowe informacje

Edycja studiów podyplomowych nie zostanie uruchomiona w przypadku, gdy na studia zapisanych będzie mało osób, co nie zapewni samofinansowania się studiów. Kandydaci zostaną o tym poinformowani, a w wypadku wolnych miejsc na innych kierunkach studiów podyplomowych organizowanych w tym czasie przez Katedrę Rachunkowości, zostaną im zaproponowane inne studia. 

Wniosek o wystawienie faktury

Aby otrzymać fakturę po dokonanej zapłacie lub do zaplaty, należy złożyć odpowiedni wniosek do Działu Finansowego Uczelni (mail: faktury@fnc.ue.poznan.pl).

Wszelkie informacje dotyczące faktur: Dział Finansowy (tel.61 856 91 20).

Druki wniosków o wystawienie faktury do pobrania po dokonaniu aplikacji na dane studia.

Rezygnacja ze studiów

rezygnacja na etapie rekrutacji

Jeżeli kandydat nie złoży teczki do wyznaczonego terminu aplikacja zotanie anulowana.

Jeżeli kandydat złoży teczkę, a potem chce zrezygnować to musi napisać pismo zaadresowane do Kierownika Studiów Podyplomowych z informacją o rezygnacji, prośbą o skreślenie z listy i o odesłanie dokumentów.

rezygnacja podczas trwania studiów

Słuchacz musi napisać pismo zaadresowane do Kierownika Studiów Podyplomowych z informacją o rezygnacji, prośbą o skreślenie z listy słuchaczy i o odesłanie dokumentów.

Jeżeli słuchacz chce się ubiegać o zwrot części dokonanej wpłaty musi napisać pismo do Kwestora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (w załączeniu potwierdzenie płatności). Pismo należy dostarczyć do Sekretariatu Katedry Rachunkowości osobiście lub pocztą.

Kierownik
dr hab. Remigiusz Napiecek, e-mail: remigiusz.napiecek@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Rachunkowości UEP
siedziba - ul. Towarowa 53, I piętro, pok.120
adres korespondencyjny - al. Niepodległosci 10, 61-875 Poznań

Strona internetowa
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.