Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (I edycja).

Studia Podyplomowe "Zarządzanie ryzykiem"

Kontakt: email: kzs@ue.poznan.pl telefon: 61 856 94 32 Koszt uczestnictwa: 4500.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Celem studiów jest:

  1. przekazanie wiedzy ujmującej holistycznie problem ryzyka związanego z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w niezwykle wymagającym, złożonym i dynamicznie się zmieniającym otoczeniu, wiedzy o zintegrowanych systemach zarządzania ryzykiem i światowych standardach zarządzania ryzykiem, ryzykiem marketingowym, finansowym, organizacyjnym, prawnym, ryzykiem personalnym, w zarządzaniu projektami i wspomaganiu informacyjnymzarządzania,
  2. wykształcenie umiejętności posługiwania się metodami szacowania ryzyka i jego analizy oraz zarządzania nim w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa,
  3. stworzenie nowych lub doskonalenie dotychczasowych kompetencji uczestników studiów w zakresie zarządzania ryzykiem.
Program

Lp.

Nazwa przedmiotu

1

Ryzyko w zarządzaniu (natura)

2

Zintegrowane zarządzanie ryzykiem (systemy, standardy)

3

Ryzyko zmian organizacyjnych

4

Ryzyko kreowania wartości dla klientów

5

Ryzyko współpracy z otoczeniem

6

Ryzyko metodyczne i informacyjne decyzji rynkowych

7

Ryzyko personalne (umiejętności, motywacje, relacje)

8

Nadzór właścicielski a ryzyko

9

Aspekty prawne ryzyka organizacji

10

Kultura organizacyjna w warunkach ryzyka

11

Zarządzanie ryzykiem w projektach

12

Ryzyko w różnych fazach rozwoju organizacji (odnowa)

13

Ryzyko w zachowaniach konsumentów

14

Standing ekonomiczno-finansowy organizacji

15

Szacowanie i analiza ryzyka w organizacji

16

Ryzyko w zarządzaniu portfelem produktów

17

Strategie wobec ryzyka

18

Strategiczna Karta Ryzyka

19

Controlling ryzyka w przedsiębiorstwie

20

Seminarium dyplomowe

 

 
Egzaminy

Egzaminy z 5 przedmiotów:

1. Ryzyko zmian organizacyjnych

2. Ryzyko kreowania wartości dla klientów

3. Ryzyko personalne

4. Ryzyko w zarządzaniu portfelem produktów

5. Strategiczna Karta Ryzyka 

Liczba godzin
190

Czas trwania studiów: dwa semstry (od października 2017 r. do września 2018 r.). Organizacja zajęć będzie dostosowana do charakteru kształcenia zaocznego - zajęcia będą realizowane w czasie dwudniowych zjazdów, dwa razy w miesiącu.

Koszt uczestnictwa
4500.00 zł

Płatności w jednej lub czterech równych ratach.

Zgłoszenia

Rekrutacja na kolejne edycje studiów podyplomowych  odbywa się w systemie ciągłym (można w dowolnym momencie złożyć podanie).

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Termin przyjmowania zgłoszeń: do  30 września 2017

Informacje na temat studiów można uzyskać w sekretariacie Katedry Zarządzania Strategicznego al. Niepodległości 10, pokój 322-Gmach Główny, tel 61 8569432.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie,
  • kwestionariusz osobowy,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie).
  • ksero dowodu osobistego

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem.

Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem

Miejsce złożenia dokumentów

Katedra Zarządzania Strategicznego (tel 61 8569432).

al. Niepodległości 10 (Gmach Główny III piętro pok. 322)
adres korespondencyjny

Uniwersytet Ekonomiczny
Katedry Zarządzania Strategicznego

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Kierownik
prof. dr hab. E. Urbanowska-Sojkin, e-mail: e.sojkin@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Zarządzania Strategicznego
al. Niepodległości 10
tel. 61-856-94-32
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.