Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (V edycja).

Studia Podyplomowe "Cła i podatki w procedurach celnych"

Kontakt: email: Edyta.Malecka-Ziembinska@ue.poznan.pl telefon: 798-877-921 Koszt uczestnictwa: 3900.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Studia uruchomione!
Ostatnia szansa na zapisy.

Studia dedykowane są przede wszystkim dla przedsiębiorców zajmujących się międzynarodowym obrotem towarowym.

Prezentowana wiedza i praktyka jej stosowania jest również niezbędna dla osób zawodowo zajmujących się obsługą celną biznesu. Stąd studia adresowane są również do osób ubiegających się o wpis na listę agentów celnych. Obejmują bowiem tematykę z zakresu: przepisów prawa celnego, podatkowego i administracyjnego, niezbędną do prawidłowego wykonywania czynności określonych dla agentów celnych.

Celem studiów jest także stworzenie szansy uzyskania i poszerzenia wiedzy oraz umiejętności z zakresu problematyki celnej i podatkowej przez osoby przygotowujące się do podjęcia pracy w krajowej administracji skarbowej.

Absolwentowi studiów przysługuje prawo do ubiegania się o wpis na listę agentów celnych na podstawie art. 80 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne, tekst jedn. DzU 2016 poz. 1880 ze zm.

Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, w tym licencjackich.

Program

Zajęcia odbywają się w formie wykładów problemowych i dotyczą m.in. zagadnień z zakresu: procedury celno-administracyjnej, polskiego i unijnego prawa celnego, podatków granicznych oraz reglamentacji dewizowej. Przedstawiona zostanie również problematyka VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych.

Wykładane przedmioty:

 • Cło i polityka celna. Zgłoszenia INTRASTAT
 • Prawo celne w systemie prawa publicznego
 • Elektroniczne zgłoszenia celne
 • Unijna Taryfa Celna i klasyfikacja taryfowa
 • Wartość celna towarów
 • Pochodzenie towarów
 • Ograniczenia pozataryfowe i środki polityki handlowej
 • Elementy towaroznawstwa. Bezpieczeństwo produktów żywnościowych i przemysłowych w obrocie międzynarodowym
 • Wprowadzenie towarów na obszar celny UE. Procedury celne
 • Procedury uproszczone
 • Podatek od towarów i usług
 • Podatek akcyzowy
 • Dług celny
 • Zwolnienia od cła
 • Postępowanie w sprawach celnych
 • Postępowanie karne skarbowe w sprawach celnych
 • Przedstawicielstwo w sprawach celnych
 • Prawo dewizowe
 • Seminarium podyplomowe z zakresu cła, podatków granicznych i polityki celnej
Egzaminy

Warunkiem ukończenia studiów jest: zdanie egzaminu końcowego przewidzianego w programie (tj. test z całości zagadnień na zakończenie drugiego semestru), złożenie oraz obrona pracy podyplomowej.

Egzamin końcowy przewidziany jest w kwietniu 2018 r., a obrona pracy podyplomowej w maju 2018 r.

Liczba godzin
175

Czas trwania studiów: dwa semestry (od października 2017 r. do września 2018 r.). Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele od godz. 8.20 do 15.10 (plus w niektóre soboty seminarium podyplomowe).

Terminy zjazdów:

25-26.11.2017
09-10.12.2017
13-14.01.2018
27-28.01.2018
10-11.02.2018
24-25.02.2018
10-11.03.2018
24-25.03.2018
14-15.04.2018
05-06.05.2018
19.05.2018 (sobota), godz. 9.00 – obrona prac podyplomowych

Koszt uczestnictwa
3900.00 zł

Wpłata czesnego na indywidualny rachunek bankowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w Banku Handlowym Oddział Poznań, z zaznaczeniem – Studia Podyplomowe Cła i podatki w procedurach celnych oraz imię i nazwisko wpłacającego.

Termin wnoszenia opłaty za studia w przypadku płatności jednorazowej do 30.11.2017 r.

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty za studia na dwie raty.    

I rata płatna do 30.11.2017 r.,

II rata płatna do 15 lutego 2018 r.

Słuchacze, którzy w chwili rozpoczęcia Studiów są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów na UEP, wnoszą opłatę za studia w wysokości 3120 zł, płatną do 30.11.2017 r.
Istnieje możliwość uiszczenia tej opłaty w dwóch równych ratach po 1560 zł każda, przy czym pierwsza rata jest płatna do 30.11.2017 r., a druga – do 15 lutego 2018 r.

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście lub listownie.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 20 listopada 2017 r.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub ksero dyplomu poświadczone notarialnie
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studia,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie),
 • ksero dowodu osobistego.

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

UWAGA

Dokumenty należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia aplikacji.

Miejsce złożenia dokumentów
 • LISTOWNIE:

Adres do korespondencji:
Katedra Finansów Publicznych
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
z dopiskiem Studia Podyplomowe Cła IV

 • OSOBIŚCIE:

Dokumenty można zostawić osobiście w sekretariacie Katedry Finansów Publicznych, ul. Towarowa 53, p. 304, III piętro

Dodatkowe informacje

Informacje o wykładowcach zamieszczono na stronie:

cipwpc.ue.poznan.pl

Kierownik
dr hab. Edyta Małecka-Ziembińska, prof. nadzw. UEP, e-mail: Edyta.Malecka-Ziembinska@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Finansów Publicznych
ul. Towarowa 53
Strona internetowa
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.