Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia Podyplomowe "Mistrzowie rynków finansowych"

Kontakt: email: agnieszka.gladyszak@ue.poznan.pl telefon: 735 025 367 Koszt uczestnictwa: 3900.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Program studiów jest adresowany do osób, które chcą się rozwijać w sektorze finansowym, w sektorze związanym z rozwojem rynku finansowego i chcą poznać wiedzę, którą przekazują im praktycy, którzy odnieśli sukces w analizach i w inwestowaniu na rynku finansowym

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem (licencjackim, inżynierskim, magisterskim)

Program

Ramowy program przedmiotowy

 • Strategiczna alokacja aktywów w ramach cyklu koniunkturalnego
 • Dojrzałe i wschodzące rynki akcji
 • Psychologia inwestowania
 • Rola Departamentu Skarbu w banku komercyjnym
 • Międzyrynkowa analiza techniczna i fundamentalna
 • Metodologia analizy fundamentalnej w praktyce analityka domu maklerskiego
 • Cykl wyborczy a sytuacja na rynkach akcji
 • Polityka pieniężna i budżetowa a rynki akcji
 • Inwestowanie na rynku Forex
 • Rola komentatora giełdowego
 • Makroekonomiczna analiza rynków akcji
 • Instrumenty dłużne
 • Inwestowanie w kontrakty terminowe
 • Analiza techniczna a oczekiwania i reakcje inwestorów
 • Zastosowanie świec japońskich do inwestowania na giełdzie
 • Zarządzanie funduszem inwestycyjnym w praktyce
 • Przykłady skutecznych inwestorów giełdowych       
 • Analiza światowych rynków finansowych w praktyce 
 • Instytucje ubezpieczeniowe na rynku finansowym 
 • Sztuka kierowania domem maklerskim
 • Seminarium podyplomowe

 

Egzaminy

Zdanie egzaminu w formie testowej na koniec I i II semestru, pozytywna ocena z egzaminu końcowego połączonego z obroną pracy podyplomowej

Liczba godzin
212

Czas trwania studiów: dwa semestry (od października 2017 r. do lipca 2018 r.). Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele od godz. 8.20 do 15.10 (plus seminarium podyplomowe)

Koszt uczestnictwa
3900.00 zł

Wpłata czesnego na indywidualny rachunek bankowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w Banku Handlowym Oddział Poznań, z zaznaczeniem – Studia Podyplomowe Mistrzowie rynków finansowych oraz imię i nazwisko wpłacającego

Indywidualny numer konta wygenerowany zostaje przez system aplikacyjny po złożeniu dokumentów

Istnieje możliwość rozłożenia kosztów uczestnictwa na dwie raty.    

I rata płatna do 31.10.2017 r.

II rata płatna do 16.02.2018 r.

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można wyłącznie listownie.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 30.10.2017 r.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub ksero dyplomu poświadczone notarialnie
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie).

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

UWAGA

Dokumenty należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia aplikacji

Miejsce złożenia dokumentów

LISTOWNIE:

Adres do korespondencji:
Katedra Finansów Publicznych
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
z dopiskiem Studia Podyplomowe Mistrzowie IV

Obsługę administracyjną i organizacyjną studiów podyplomowych prowadzi:

mgr Agnieszka Gładyszak-Knychała, mail: agnieszka.gladyszak@ue.poznan.pl

Dodatkowe informacje

Wykładowcy spoza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu:

mgr Wojciech Białek

-          Główny Analityk Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S. A.,

-          prowadzi własny blog dla inwestorów giełdowych, uznany jako jeden z pięciu najlepszych blogów finansowo-gospodarczych w Polsce, według rankingu Gazety Giełdy „Parkiet” z dnia 11 marca 2013 r.,

mgr Ewa Domańska

-     od 1991 roku pracownik SGB-Banku S.A. (wcześniej Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A.), spółki akcyjnej banków spółdzielczych,

-     od 1993 roku dealer w dealing room banku w Departamencie Skarbu, dokonujący transakcji złotowych i walutowych na rynku międzybankowym, członek Polskiego Stowarzyszenia Dealerów Bankowych ACI Polska, zrzeszającego dealerów banków komercyjnych

mgr Paweł Homiński

-          Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Finanse i Bankowość, posiadacz licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 143) oraz tytułu CFA (Chartered Financial Analyst,

-          od 2006 roku w Noble Funds TFI S.A. - odpowiada za tworzenie strategii i zarządzanie funduszami. Jest także członkiem Zarządu tej instytucji.

mgr Kamil Jaros

-          Analityk rynku futures od samego początku jego powstania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,

-          sporządza tygodniowe analizy dotyczące perspektyw rynku terminowego na tle tendencji i wydarzeń na finansowych rynkach światowych i polskich pod wspólnym tytułem: Weekendowa Analiza Futures,

-          od lutego 2013 roku analityk finansowy Efix Dom Maklerski

 mgr Tomasz Kasowicz

-        Analityk sektora paliwowego i chemicznego w Domu Maklerskim BZ WBK S. A. 

-        zajął 2 pozycję na najlepszego analityka giełdowego w prestiżowym rankingu Gazety Giełdy „Parkiet” w 2013 roku  

mgr Sławomir Kłusek

-  jest analitykiem giełdowym. W przeszłości pracował w Powszechnej Kasie Oszczędności – Banku Państwowym (obecnie nazywanej PKO Bankiem Polskim), Biurze Maklerskim Banku Staropolskiego (który po przekształceniach zmieniał nazwę na Staropolski Dom Maklerski a później na profit4U Dom Maklerski) a potem w Gospodarczym Banku Wielkopolski

-  obecnie prowadzi stronę internetową popularyzującą inwestycje giełdowe „Analizy rynkowe”

mgr Robert Smug

mgr Robert Smug – niezależny trader rynków finansowych

Samodzielny inwestor, trader. Od prawie 10 lat zajmuje się inwestowaniem na rynkach finansowych. Obecnie inwestuje głównie na kontraktach CFD na indeksy, ropę, złoto oraz inne surowce (90%), a także waluty (10%). Swój trading opiera w 90% na tradingu mechanicznym, a dokładnie na strategiach, które mają przewagę statystyczną, a w 10% na wydarzeniach fundamentalnych.

Od stycznia 2016 r. jest członkiem amerykańskiego stowarzyszenia ATA (Algorithmic Traders Association). Absolwent programu MBA Poznań-Atlanta.

 

mgr Jarosław Niedzielewski

-          Doradca inwestycyjny, absolwent Szkoły Głównej Handlowej kierunku: finanse i bankowość

-          od 1999 r. Dyrektor Departamentu Inwestycji w DWS TFI Polska / Investors TFI

-          wieloletni komentator Gazety Giełdy „Parkiet” 

mgr Mariusz Sadłocha

Mgr Mariusz Sadłocha jest absolwentem Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od 1992 związany był z Domem Maklerskim Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. W latach

1992-1999 pełnił funkcję maklera i kierownika Centralnego Biura Maklerskiego WBK S.A.; w okresie 2001-2011 – Prezes Zarządu Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. – członka AIB Group. Od roku 2011 do roku 2014 zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Global Banking&Markets (Santander Group). Od roku 2014 - prezes zarządu i partner zarządzający w Starfunds Sp. z o.o. (starfunds.pl). Od 2004 roku jest członkiem Polskiego Instytutu Dyrektorów. W okresie 2007-2010 Pan Mariusz Sadłocha pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej MTS-CeTo S.A. Od 2014 roku - członek Rady Nadzorczej INC SA.

mgr Grzegorz Zalewski

-       Na rynkach finansowych obecny od 1993 roku. Pracował jako analityk, a później jako szef działu analiz w Gazecie Giełdy „Parkiet”. Publikował liczne teksty o charakterze edukacyjnym i analitycznym w specjalistycznej prasie finansowej,

-       Autor i współautor wielu książek dotyczących tematyki rynku kapitałowego, takich jak: Kontrakty terminowe w praktyce, Leksykon formacji świecowych, Droga inwestora

mgr Maciej Żelazny

-      Wydał książkę „Harmonic Trading: Precyzyjna strategia inwestycyjna od otwarcia do zamknięcia pozycji na rynku FOREX”. Jest autorem artykułów w magazynie TREND oraz MarketVoice. Jego praktyczne wskazówki można spotkać również na takich portalach jak Comparic.pl oraz Traderzy.pl. Prowadzi otwarte seminaria inwestycyjne i webinary.

Kierownik
dr hab.Eryk Łon, prof. nadzw. UEP, e-mail: erlon@interia.pl
Organizator studiów
Katedra Finansów Publicznych
ul. Towarowa 53
Strona internetowa
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.