Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Mistrzowie rynków finansowych

Kontakt: email: agnieszka.gladyszak@ue.poznan.pl telefon: 882 514 178 Koszt uczestnictwa: 3900.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Program studiów jest adresowany do osób, które chcą się rozwijać w sektorze finansowym, w sektorze związanym z rozwojem rynku finansowego i chcą poznać wiedzę, którą przekazują im praktycy, którzy odnieśli sukces w analizach i w inwestowaniu na rynku finansowym

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem (licencjackim, inżynierskim, magisterskim)

Program

Ramowy program przedmiotowy

 • Strategiczna alokacja aktywów w ramach cyklu koniunkturalnego
 • Dojrzałe i wschodzące rynki akcji
 • Psychologia inwestowania
 • Rola Departamentu Skarbu w banku komercyjnym
 • Międzyrynkowa analiza techniczna i fundamentalna
 • Metodologia analizy fundamentalnej w praktyce analityka domu maklerskiego
 • Cykl wyborczy a sytuacja na rynkach akcji
 • Polityka pieniężna i budżetowa a rynki akcji
 • Inwestowanie na rynku Forex
 • Rola komentatora giełdowego
 • Makroekonomiczna analiza rynków akcji
 • Instrumenty dłużne
 • Inwestowanie w kontrakty terminowe
 • Analiza techniczna a oczekiwania i reakcje inwestorów
 • Zastosowanie świec japońskich do inwestowania na giełdzie
 • Zarządzanie funduszem inwestycyjnym w praktyce
 • Przykłady skutecznych inwestorów giełdowych       
 • Analiza światowych rynków finansowych w praktyce 
 • Instytucje ubezpieczeniowe na rynku finansowym 
 • Sztuka kierowania domem maklerskim
 • Seminarium podyplomowe
Egzaminy

Studia kończą się przygotowaniem pracy podyplomowej i zdaniem ustnego egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym

Obowiązuje zaliczenie na ocenę w formie egzaminu testowego

Liczba godzin
224

Studia trwają dwa semestry i obejmują okres od października 2018 r. do września 2019 r. 

Zajęcia odbywać się będą w trybie niestacjonarnym (zaocznym) w formie dwudniowych zjazdów organizowanych średnio raz, dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele w godz. od 8.20-15.10

Koszt uczestnictwa
3900.00 zł

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na dwie raty.

I rata płatna do 31.10.2018 r.

II rata płatna do 15.02.2019 r.

Indywidualny nr konta zostanie nadany po złożeniu dokumentów aplikacyjnych i zmianie statusu z kandydata na słuchacza

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty można dostarczyć osobiście bądź listownie.

 
Kryteria kwalifikacji mają charakter ogólny i związane są z regulaminowymi wymogami dotyczącymi uczestników studiów.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 31 października 2018 r.

Obsługę administracyjną i organizacyjną studiów podyplomowych prowadzi:

mgr Agnieszka Gładyszak-Knychała,

agnieszka.gladyszak@ue.poznan.pl

Wymagane dokumenty

Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

- odpis lub kopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika CEM-UEP) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,

- kserokopia dowodu osobistego.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem.

Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.

UWAGA!

Dokumenty należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia aplikacji

Miejsce złożenia dokumentów

Miejsce przesyłania dokumentów:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Finansów Publicznych
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
z dopiskiem Studia Podyplomowe Mistrzowie V

Obsługę administracyjną i organizacyjną studiów podyplomowych prowadzi:

mgr Agnieszka Gładyszak-Knychała,

mail: agnieszka.gladyszak@ue.poznan.pl

pok.215 Gmach Główny UEP bud. A

tel. 61 856 91 84

tel. kom. 607 66 55 26

Dodatkowe informacje

Wykładowcy spoza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu:

mgr Wojciech Białek

- Główny Analityk Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S. A.,

- prowadzi własny blog dla inwestorów giełdowych, uznany jako jeden z pięciu najlepszych blogów finansowo-gospodarczych w Polsce, według rankingu Gazety Giełdy „Parkiet” z dnia 11 marca 2013 r.,

mgr Ewa Domańska

- od 1991 roku pracownik SGB-Banku S.A. (wcześniej Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A.), spółki akcyjnej banków spółdzielczych,

- od 1993 roku dealer w dealing room banku w Departamencie Skarbu, dokonujący transakcji złotowych i walutowych na rynku międzybankowym, członek Polskiego Stowarzyszenia Dealerów Bankowych ACI Polska, zrzeszającego dealerów banków komercyjnych

mgr Paweł Homiński

- Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Finanse i Bankowość, posiadacz licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 143) oraz tytułu CFA (Chartered Financial Analyst,

- od 2006 roku w Noble Funds TFI S.A. - odpowiada za tworzenie strategii i zarządzanie funduszami. Jest także członkiem Zarządu tej instytucji.

mgr Kamil Jaros

- Analityk rynku futures od samego początku jego powstania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,

- sporządza tygodniowe analizy dotyczące perspektyw rynku terminowego na tle tendencji i wydarzeń na finansowych rynkach światowych i polskich pod wspólnym tytułem: Weekendowa Analiza Futures,

- od lutego 2013 roku analityk finansowy Efix Dom Maklerski

mgr Sławomir Kłusek

- jest analitykiem giełdowym. W przeszłości pracował w Powszechnej Kasie Oszczędności – Banku Państwowym (obecnie nazywanej PKO Bankiem Polskim), Biurze Maklerskim Banku Staropolskiego (który po przekształceniach zmieniał nazwę na Staropolski Dom Maklerski a później na profit4U Dom Maklerski) a potem w Gospodarczym Banku Wielkopolski

- obecnie prowadzi stronę internetową popularyzującą inwestycje giełdowe „Analizy rynkowe”

mgr Robert Smug

 - niezależny trader rynków finansowych

Samodzielny inwestor, trader. Od prawie 10 lat zajmuje się inwestowaniem na rynkach finansowych. Obecnie inwestuje głównie na kontraktach CFD na indeksy, ropę, złoto oraz inne surowce (90%), a także waluty (10%). Swój trading opiera w 90% na tradingu mechanicznym, a dokładnie na strategiach, które mają przewagę statystyczną, a w 10% na wydarzeniach fundamentalnych.

Od stycznia 2016 r. jest członkiem amerykańskiego stowarzyszenia ATA (Algorithmic Traders Association). Absolwent programu MBA Poznań-Atlanta.

mgr Jarosław Niedzielewski

- Doradca inwestycyjny, absolwent Szkoły Głównej Handlowej kierunku: finanse i bankowość

- od 1999 r. Dyrektor Departamentu Inwestycji w DWS TFI Polska / Investors TFI

- wieloletni komentator Gazety Giełdy „Parkiet” 

mgr Mariusz Sadłocha

Mgr Mariusz Sadłocha jest absolwentem Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od 1992 związany był z Domem Maklerskim Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A. W latach

1992-1999 pełnił funkcję maklera i kierownika Centralnego Biura Maklerskiego WBK S.A.; w okresie 2001-2011 – Prezes Zarządu Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. – członka AIB Group. Od roku 2011 do roku 2014 zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Global Banking&Markets (Santander Group). Od roku 2014 - prezes zarządu i partner zarządzający w Starfunds Sp. z o.o. (starfunds.pl). Od 2004 roku jest członkiem Polskiego Instytutu Dyrektorów. W okresie 2007-2010 Pan Mariusz Sadłocha pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej MTS-CeTo S.A. Od 2014 roku - członek Rady Nadzorczej INC SA.

mgr Grzegorz Zalewski

- Na rynkach finansowych obecny od 1993 roku. Pracował jako analityk, a później jako szef działu analiz w Gazecie Giełdy „Parkiet”. Publikował liczne teksty o charakterze edukacyjnym i analitycznym w specjalistycznej prasie finansowej,

- Autor i współautor wielu książek dotyczących tematyki rynku kapitałowego, takich jak: Kontrakty terminowe w praktyce, Leksykon formacji świecowych, Droga inwestora

mgr Maciej Żelazny

- Wydał książkę „Harmonic Trading: Precyzyjna strategia inwestycyjna od otwarcia do zamknięcia pozycji na rynku FOREX”. Jest autorem artykułów w magazynie TREND oraz MarketVoice. Jego praktyczne wskazówki można spotkać również na takich portalach jak Comparic.pl oraz Traderzy.pl. Prowadzi otwarte seminaria inwestycyjne i webinary.

Kierownik
dr hab.Eryk Łon, prof. nadzw. UEP, e-mail: erlon@interia.pl
Organizator studiów
Wydział Ekonomii
Katedra Finansów Publicznych
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
Strona internetowa
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.