Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia Podyplomowe "Zarządzanie energią"

Kontakt: email: kpgs@ue.poznan.pl telefon: 61-856-95-33 Koszt uczestnictwa: 3900.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Studia podyplomowe stanowią ofertę z zakresu analizy instytucjonalnych podstaw współczesnej energetyki, zwłaszcza procesu zarządzania energią z punktu widzenia inwestycji w nowoczesne technologie. Głównym celem jest przekazanie kompleksowej wiedzy na temat różnorakich wymiarów gospodarki energetycznej – od analizy instytucji na poziomie makroekonomicznym do analizy konkretnych procesów decyzyjnych dotyczących energii na poziomie regionalnym i pojedynczego przedsiębiorstwa.


Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem (licencjackim, inżynierskim, magisterskim.

Studia podyplomowe pt. Zarządzanie energią skierowane są do szerokiego kręgu odbiorców – pracowników sektora przedsiębiorstw, w tym firm energetycznych, przedstawicieli organów samorządowych i ośrodków naukowych, instytucji finansujących projekty z zakresu energetyki (banków, funduszy inwestycyjnych), przedsiębiorstw uczestniczących w pozyskiwaniu funduszy europejskich, ale także do wszystkich osób, które zamierzają zdobyć lub pogłębić swoją wiedzę z zakresu mechanizmów zarządzania współczesną energetyką.

Program

Ramowy program przedmiotowy:

* Analiza strategiczna przedsiębiorstwa

* Strategie przedsiębiorstw branży energetycznej

* Krajowy system energetyczny i jego podsystemy

* Efektywność energetyczna

* Organizacja obrotu energią i przesył energii

* System certyfikacji energii

* Odnawialne źródła energii

* Infrastruktura i warunki dystrybucji energii

* Ekologia i zasady zarządzania środowiskowego

* Biznes plan dla przedsiębiorstwa branży energetycznej

* Samorząd terytorialny i jego zadania w obszarze energetyki

* Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

* Analiza finansowo-ekonomiczna dla przedsiewzięć energetycznych

* Systemy zarządzania energią

* Seminarium podyplomowe

Egzaminy

Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym obejmującym obronę pracy podyplomowej.

Liczba godzin
160

Studia trwają 12 m-cy tj. dwa semestry.
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Od godziny 8.20 - 15.10 (dodatkowa godzina w przypadku seminariów podyplomowych).

Koszt uczestnictwa
3900.00 zł

Płatność za całe studia w 1 racie  - 3 900,- - do dnia 15.03.2016 r.

Możliwość rozłożenia płatności za studia na

2 lub 4 raty.

W przypadku dwóch rat:

1 rata - 1950,00 - płatna do dnia 15.03.2016

2 rata - 1950,00 - płatna do dnia 15.10.2016

W przypadku 4 rat:

1 rata   - 975,00 - płatna do dnia 15.03.2016

2 rata   - 975,00 - płatna do dnia 15.06.2016

3 rata    - 975,00 - płatna do dnia 15.10.2016

4 rata   - 975,00 - płatna do dnia 15.12.2016

 

Studentom studiów magisterskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu aplikującym na studia podyplomowe, którzy nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przysługuje zniżka w opłacie za studia podyplomowe. Wysokość zniżki określa Zarządzenie o powołaniu danego kierunku studiów podyplomowych.

Osoby, które chcą skorzystać z tej zniżki muszą napisać pismo do Prorektora ds. Edukacji i Studentów UEP - dra hab. Jacka Mizerki, prof. nadzw. UEP z prośbą o udzielenie zniżki.

 

 

Zgłoszenia

Nabór na pierwszą edycję studiów rozpoczyna się od grudnia 2015r. i będzie trwał do końca stycznia 2016 r.

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie do Sekretariatu Katedry (pok. 120 B)..

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem koniecznym jest dostarczenie kompletnej dokumentacji.

 

 

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie,
  • kwestionariusz osobowy,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub ksero dyplomu poświadczone notarialnie
  • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie).
  • kserokopia dowodu osobistego

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po złożeniu aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać długopisem piszącym na niebiesko. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

UWAGA

Dokumenty należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia aplikacji

Miejsce złożenia dokumentów

Osobiście dokumentację należy złożyć:

V Sekretariat Międzykatedralny WE

pok. 120B

al.Niepodległości 12

 

drogą pocztową na adres:

Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

al.Niepodległości 10

61-875 Poznań

z dopiskiem "Podyplomowe Zarządzanie Energią"

 

 

 

 

Kierownik
Prof. dr hab. Kazimierz Pająk, e-mail: k.pajak@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al.Niepodległości 10
61-875 Poznań
pok. 120B
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.