Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia Podyplomowe ,,Rachunkowość i podatki w zrównoważonym przedsiębiorstwie''

Kontakt: email: ripwzp@ue.poznan.pl telefon: 61-854-34-13 Koszt uczestnictwa: 4000.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Studium zostało powołane w związku z zapotrzebowaniem rynku na wykwalifikowanych księgowych, którzy znają najnowsze rozwiązania z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej jak i opodatkowania przedsiębiorstw. Ze względu na skomplikowane rozwiązania stosowane w Polsce w zakresie podatku VAT, na studium duża cześć zajęć poświęcona jest tematyce podatków. Wykładowcy studium to praktycy i doświadczeni trenerzy ze swoich dziedzin. Gwarantują oni najwyższy z możliwych poziomów nauczania.

Cel:

Przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej rachunkowości przedsiębiorstw i podatku VAT, na podstawie przyjętych przez Ministerstwo Finansów standardów w tym zakresie oraz zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami norm rachunkowości.

Korzyści:

Słuchacze zostaną zapoznani z najnowszymi rozwiązaniami z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej jak również poznają najnowsze uregulowania w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw w Polsce i na świecie, ze szczególnym naciskiem na podatek VAT.

 

Studia Podyplomowe przeznaczone są dla wszystkich osób, które mają ukończone studia wyższe na poziomie licencjackim/magisterskim, w szczególności do służb finansowo–księgowych różnych szczebli. Program studium umożliwia naukę wszystkim osobom, chcącym pogłębić swoją wiedzę w proponowanym zakresie niezależnie od stopnia zaawansowania.

Program

Program Studium:

1.      Podstawy ekonomii w zrównoważonym przedsiębiorstwie

2.      Podstawy ewidencji gospodarczej

3.      Rachunkowość finansowa w praktyce

4.      Podstawy opodatkowania przedsiębiorstw

5.      Podatek VAT w praktyce

6.      Rachunkowość menadżerska

7.      Sprawozdawczość finansowa i sprawozdanie zintegrowane

8.      Analiza finansowa

9.      Seminaria

Egzaminy

W czasie trwanie Studium przewidywane są egzaminy z następującej problematyki:

  • Rachunkowość finansowa w praktyce,
  • Rachunkowość menadżerska,
  • Analiza finansowa,

oraz egzamin końcowy połączony z obroną pracy podyplomowej.

Liczba godzin
220

Studia trwają od października 2014 r. do września 2015 r.

Koszt uczestnictwa
4000.00 zł

Całkowity koszt wynosi 4 000 zł, z możliwością rozłożenia na dwie raty.

Opłatę za studia należy uiścić na indywidualny numer konta słuchacza, nadawany w momencie przyjęcia na powyższe studia. Numer widoczny jest na konie użytkownika (www.podyplomowe.ue.poznan.pl).

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie na adres:

Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej
ul. Powstańców Wlkp. 16, pok. 1214
61-895 Poznań

Adres do korespondencji:

Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61- 875 Poznań

 

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji otrzymają potwierdzenie drogą elektroniczną o przebiegu rekrutacji a następnie listownie, wraz z dokumentacją szczegółową dotyczącą przebiegu studiów.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie,
  • kwestionariusz osobowy,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie).

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie finansowe, po aplikacji online na powyższe studia, należy wydrukować z konta użytkownika (logowanie na strinie www.podyplomowe.ue.poznan.pl) i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce, podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej
ul. Powstańców Wlkp. 16, pok. 1214
61-895 Poznań

Adres do korespondencji:

Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61- 875 Poznań
Kierownik
Dr Tomasz Gabrusewicz, e-mail: tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej
ul. Powstańców Wlkp. 16, pok. 1214
61-895 Poznań

Adres do korespondencji:
Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61- 875 Poznań
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.