Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia Podyplomowe "Mediacje i Negocjacje w Biznesie"

Kontakt: email: l.domowicz@ue.poznan.pl telefon: 691-536-144 lub 609-600-460 Koszt uczestnictwa: 4900.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Celem Studiów jest rozwój umiejętności słuchaczy w zakresie prowadzenia skutecznych negocjacji w biznesie. Zadania Studiów będą ukierunkowane na przekazanie nowoczesnej wiedzy z powyższego obszaru oraz na zaznajomienie słuchaczy z technikami i narzędziami z obszaru sztuki negocjacji, możliwymi do zastosowania w praktyce.

Proponowane przedmioty odzwierciedlają kluczowe aspekty szeroko pojętych negocjacji menedżerskich oraz umiejętności niezbędnych do ich skutecznego prowadzenia. Absolwenci Studiów będą dysponować wiedzą i umiejętnościami praktycznymi m.in. z takich dziedzin, jak: przygotowanie się i prowadzenie negocjacji, przywództwo, komunikacja międzyludzka, zarządzanie emocjami, asertywność, techniki perswazji.

Zajęcia prowadzone są zarówno w formie wykładów, kursu e-learinigowego, seminariów jak i ćwiczeń warsztatowych, które obejmują treningi z psychologami i socjologami.

 

Uczestnikami Studiów mogą być osoby, których sukces zawodowy uzależniony jest od ich negocjacji bądź mediacji. Studia kierowane są więc do menedżerów oraz osób przygotowujących się do pełnienia takich funkcji, trenerów biznesu, pracowników kancelarii oraz urzędów.

W związku z warsztatowym charakterem zajęć maksymalna wielkość grupy to 35 osób, o przyjęciu decyduje kolejność złożonych wniosków. 

Studia kierują swoją ofertę do absolwentów wyższych studiów licencjackich i magisterskich wszystkich typów uczelni (m.in. uniwersyteckich, ekonomicznych, politechnicznych, rolniczych).

Osobom skierowanym przez zakład pracy na studia podyplomowe udzielane są świadczenia szkoleniowe przewidziane Rozporządzeniem Ministrów Edukacji Narodowej oraz Pracy i Polityki Socjalnej z 12.10.1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych. (Dz. U. nr103, poz. 472).

Program

W ramach Studiów realizowane będą następujące grupy przedmiotów:

 • Mediacje gospodarcze i pracownicze,
 • Sztuka negocjacji i techniki negocjacyjne,
 • Psychologia komunikacji,
 • Zarządzanie emocjami,
 • Synergologia,
 • Gramatyka komunikacyjne,
 • Wystąpienia publiczne,
 • Techniki perswazji,
 • Seminarium podyplomowe.

 

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są z pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (m.in. prof. H. Mruk, dr M. Zieliński), Uniwersytetu Adama Mickiewicza (m.in. dr G. Gorąca-Sawczyk), Uniwersytetu Muzycznego (prof. Z. Grochal) z praktykami i trenerami biznesu (m.in. A. Łukasiewicz, A. Ciamciak) oraz psychologami i socjologami (M. Kraszewska, H. Arend)

 

Egzaminy

Słuchacze Studiów zobowiązani do złożenia praktycznego egzaminu z pięciu przedmiotów:

 • mediacje pracownicze
 • sztuka negocjacji,
 • techniki negocjacyjne,
 • techniki perswazji,
 • wystąpienia publiczne.

Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym obejmującym obronę pracy podyplomowej.

 

Liczba godzin
180

Zajęcia na Studiach są realizowane w formie wrasztatów, ćwiczeń, wykładów i seminariów w łącznym wymiarze 180 godzin prowadzonych przez psychologów biznesu, socjologów, aktorów oraz pracowników UEP. Organizacja zajęć jest dostosowana do charakteru kształcenia zaocznego. Zajęcia na studiach trwają dwa semestry (rozpoczynają się 17 października 2015 r., a kończą w czerwcu 2016). Dwudniowe zjazdy słuchaczy są organizowane na ogół jeden raz w miesiącu (sobota, w godzinach 8.20 - 16.50 i niedziela, w godzinach 8.20-15.10).

Koszt uczestnictwa
4900.00 zł

Studia są odpłatne zgodnie z zasadami prowadzenia studiów podyplomowych (M.P. 1986, nr 1, poz.5). Koszt ten wynosi 4 900,- złotych. Możliwe jest rozłożenie płatności na dwie raty płatne w terminach: do dnia 16 pażdziernika 2015 r. (I rata) i do dnia 20 lutego 2016 r. (II rata).

Zgłoszenia

Informacji o Podyplomowych Studiach Mediacje i Negocjacje w Biznesie udziela p. Longina Domowicz, tel. kom. 691 536 144 lub Kierownik Studiów, dr Marek Zieliński tel. 609 600 460

Wymagane dokumenty
 • podanie kandydata,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (nie kserokopia),
 • dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego, podpisane na odwrocie,
 •  zobowiązaniem pokrycia kosztów kształcenia
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem
 • ksero dowodu osobistego


Kwestionariusz, podanie, zobowiązanie oraz oświadczenie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Zapisy na Studia odbywają się drogą elektroniczną. Po zarejestrowaniu się na stronie strudiów należy wydrukować i wysłać dokumenty na poniższy adres studiów. Prosimy też o poinformowanie mailem na adres l.domowicz@ue.poznan.pl, że dokumenty zostały wysłane.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Strategii Marketingowych
studia podyplomowe
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

 

Dodatkowe informacje

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność złożonych podań. O terminie rozpoczęcia zajęć kandydaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem. 

Kierownik
dr Marek Zieliński, e-mail: m.zielinski@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Strategii Marketingowych
Colegium Altum, p. 725
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
61-895 Poznań
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.