Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia Podyplomowe ,,Rachunkowość instytucji finansowych''

Kontakt: email: katrach@ue.poznan.pl telefon: 61-854-38-38 Koszt uczestnictwa: 4500.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Celem Studiów jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej i praktycznej  wiedzy z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości instytucji finansowych niezbędnej do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych tych podmiotów. Zdobyta wiedza  może być przydatna także osobom zarządzającym instytucjami finansowymi, analitykom i doradcom finansowym, kandydatom na biegłych rewidentów itp.

     W trakcie Studiów słuchacze nabywają umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych w bankach, zakładach ubezpieczeń, towarzystwach funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszach inwestycyjnych i emerytalnych.

   Ważnym elementem kształcenia jest poznanie przez studentów zasad rachunkowości instrumentów finansowych, metod i procedur konsolidacji sprawozdań finansowych a także systemu podatkowego instytucji finansowych.

     W trakcie zajęć studenci mają możliwość poznania najnowszych rozwiązań w zakresie systemów kontroli wewnętrznej i roli audytu wewnętrznego w instytucjach finansowych. 

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem. Mogą być nimi absolwenci zarówno uczelni ekonomicznych jak i nieekonomicznych.

Program

Ramowy program przedmiotowy:

 • Rynek instytucji finansowych 8 godz.
 • Podstawy rachunkowości 28 godz.
 • Opodatkowanie instytucji finansowych 8 godz.
 • Rachunkowość instrumentów finansowych  12 godz.
 • Rachunkowość i sprawozdawczość bankowa 40 godz.
 • Rachunkowość i sprawozdawczość ubezpieczeniowa 40 godz.
 • Rachunkowość i sprawozdawczość towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych  10 godz.
 • Rachukowość i sprawozdawczość funduszy inwestycyjnych i emerytalnych 10 godz.
 • Konsolidacja sprawozdań finansowych instytucji finansowych  12 godz.
 • Kontrola wewnętrzna i  audyt w instytucjach finansowych 12 godz.
 • Seminarium podyplomowe  15 godz.
Egzaminy

Egzaminy z przedmiotów:

 • Rachunkowość i sprawozdawczość bankowa 
 • Rachunkowość i sprawozdawczość ubezpieczeniowa 
 • Rachunkowość i sprawozdawczość towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych  
 • Rachukowość i sprawozdawczość funduszy inwestycyjnych i emerytalnych 
 • oraz egzamin końcowy połączony z obroną pracy podyplomowej.


Liczba godzin
195

Studia trwają dwa semestry. Studia rozpoczną się w październiku 2015 r. a zakończą się we wrześniu 2016 r. Zajęcia w I semestrze trwają od października do stycznia, w II semestrze od lutego do czerwca. Zjazdy odbywają się średnio co dwa tygodnie w soboty i w niedziele.

Zajęcia odbywać się będą w salach  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 

Koszt uczestnictwa
4500.00 zł

Koszt Studiów wynosi 4500 zł za dwa semestry.

Opłatę można uiścić:

jednorazowo

30.10.2015 r.

w dwóch ratach po 2250 zł za semestr
I rata w terminie    do dnia 30.10.2015r.
II rata w terminie   do dnia 15.02.2016r.

w czterech ratach po 1125 zł
I rata w terminie       do dnia 30.10.2015 r.
II rata w terminie      do dnia 15.12.2015 r.
III rata w terminie    do dnia 15.02.2016 r.
IV rata w terminie     do dnia 15.05.2016 r.

Studentom studiów magisterskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu aplikującym na studia podyplomowe, którzy nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przysługuje zniżka w opłacie za studia podyplomowe. Wysokośc zniżki określa Zarządzenie o powołaniu danego kierunku studiów podyplomowych.

Osoby, które chcą skorzystać z tej zniżki muszą napisać pismo do Prorektora ds. Edukacji i Studentów UEP - dra hab. Jacka Mizerki, prof. nadzw. UEP z prośbą o udzielenie zniżki.

Zgłoszenia

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zgłaszają swoją aplikację on-line na wybrane studia podyplomowe. Po dokonaniu aplikacji on-line, kandydaci składają dokumenty w formie papierowej.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną zawiadomione przez Kierownika Studiów listownie o przyjeciu na studia, terminie iuszczenia opłaty za studia, terminie, miejscu i godzinie rozpoczęcia zajęć oraz o harmonogramie zjazdów w I semestrze.

Wymagane dokumenty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w sekretariacie Katedry Rachunkowości lub w Dziekanacie Studiów Podyplomowych następujące dokumenty:

 • zgłoszenie (wniosek o przyjęcie)
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis lub kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, poświadczoną przez upowaznionego pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP w Poznaniu 
 • osobiste zobowiązanie kandydata do wnoszenia w ustalonych terminach opłat za studia albo zobowiązanie podmiotu kierującego do uregulowania opłat za studia danego słuchacza,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • kserokopię dowodu osobistego lub paszportu,
 • dwie średnie koperty zaadresowane do siebie.

Wniosek o przyjęcie, kwestionariusz osobowy oraz zobowiązanie należy wydrukować ze swojego  panelu słuchacza po aplikacji on-line na dane studia.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w bialej, wiązanej teczce opisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Katedry Rachunkowości  w terminie podanym podczas rejestracji  w systemie. 

W razie potrzeby termin ten może być przedłużony na wniosek osoby zainteresowanej (prosimy kontaktować się mailem lub telefonicznie z Sekretariatem Katedry Rachunkowości).

Sekretariat Katedry Rachunkowości 


osobiście

ul.Towarowa 53, 1 piętro, p.107
pon.-pt. 7.30-15.30
listownie
Sekretariat Katedry Rachunkowości 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
z dopiskiem Studia Podyplomowe Rachunkowość instytucji finasowychDodatkowe informacje

Edycja studiów podyplomowych nie zostanie uruchomiona w przypadku, gdy na studia zapisanych będzie mało osób, co nie zapewni samofinansowania się studiów. Kandydaci zostaną o tym poinformowani, a w wypadku wolnych miejsc na innych kierunkach studiów podyplomowych organizowanych w tym czasie przez Katedrę Rachunkowości, zostaną im zaproponowane inne studia. 

Wniosek o wystawienie faktury

Aby otrzymać fakturę po dokonanej zapłacie lub do zaplaty, należy złożyć odpowiedni wniosek do Działu Finansowego Uczelni (mail: faktury@fnc.ue.poznan.pl).

Wszelkie informacje dotyczące faktur: Dział Finansowy (tel.061 856 91 20).

Druki wniosków o wystawienie faktury do pobrania po dokonaniu aplikacji na dane studia.

Rezygnacja ze studiów

rezygnacja na etapie rekrutacji

Jeżeli kandydat nie złoży teczki do wyznaczonego terminu aplikacja zotanie anulowana.

Jeżeli kandydat złoży teczkę, a potem chce zrezygnować to musi napisać pismo zaadresowane do Kierownika Studiów Podyplomowych z informacją o rezygnacji, prośbą o skreślenie z listy i o odesłanie dokumentów.

rezygnacja podczas trwania studiów

Słuchacz musi napisać pismo zaadresowane do Kierownika Studiów Podyplomowych z informacją o rezygnacji, prośbą o skreślenie z listy słuchaczy i o odesłanie dokumentów.

Jeżeli słuchacz chce się ubiegać o zwrot części dokonanej wpłaty musi napisać pismo do Kwestora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (w załączeniu potwierdzenie płatności). Pismo należy dostarczyć do Sekretariatu Katedry Rachunkowości osobiście lub pocztą.

Kierownik
dr Maria Kiedrowska, e-mail: maria.kiedrowska@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Rachunkowości UEP
siedziba - ul. Towarowa 53, I piętro, pok.107
adres korespondencyjny - al. Niepodległosci 10, 61-875 Poznań

Obsługę administracyjną i organizacyjną studiów podyplomowych prowadzą:
- mgr Ewa Budniak
- mgr Karolina Szubert
Strona internetowa
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.