Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia Podyplomowe "Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa podmiotów leczniczych"

Kontakt: email: katrach@ue.poznan.pl telefon: 61-854-38-38 Koszt uczestnictwa: 4500.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Celem Studiów jest przekazanie słuchaczom teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej podmiotów leczniczych (rachunkowości finansowej, sprawozdawczości, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej) oraz analizy finansowej. Zdobyta wiedza ma na celu przygotowanie słuchaczy do wykonywania w jednostkach opieki zdrowotnej zawodów i funkcji, w których znajomość wiedzy z zakresu rachunkowości jest szczególnie przydatna (np. zawodu księgowego, pracy w działach analiz ekonomicznych, itp.) Zadaniem tych Studiów jest wyrobienie wśród słuchaczy praktycznych umiejętności w prowadzeniu rachunkowości podmiotów leczniczych oraz wykorzystywaniu informacji z systemu informacyjnego rachunkowości na potrzeby dokonywania wyceny i rozliczania świadczeń zdrowotnych, sporządzania analiz ekonomicznych, a także konstruowania budżetów. Słuchacze mają możliwość zapoznania się z zasadami analizy i oceny działalności finansowej podmiotów leczniczych, co jest przydatne w podejmowaniu decyzji gospodarczych. Po zakończeniu studiów słuchacze otrzymują szeroki zakres nowoczesnej wiedzy z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w podmiotach leczniczych oraz nabędą umiejętności jej stosowania w praktyce.

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem. Mogą być nimi absolwenci zarówno uczelni ekonomicznych jak i nieekonomicznych.

Program

Ramowy program przedmiotowy:

 • Struktura i funkcjonowanie podmiotów leczniczych 4 godz.
 • Ekonomika i finansowanie opieki zdrowotnej 8 godz.
 • Współczesne problemy zarządzania 6 godz.
 • Praktyczne aspekty zarządzania podmiotem leczniczym 4 godz.
 • Teoretyczne podstawy rachunkowości 20 godz.
 • Rachunkowość finansowa w podmiotach leczniczych 40 godz.
 • Sprawozdawczość finansowa w podmiotach leczniczych 16 godz.
 • Rachunek kosztów w podmiotach leczniczych 24 godz.
 • Klasyfikacja Jednorodnych Grup Pacjentów i kodowanie informacji medycznej12 godz.
 • Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych 8 godz.
 • Wycena i rozliczanie świadczeń zdrowotnych 16 godz.
 • Budżetowanie w podmiotach leczniczych 12 goz.
 • Organizacja systemu kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego w podmiotach leczniczych 8 godz.
 • Analiza finansowa w podmiotach leczniczych 8 godz.
 • Zastosowanie komputerów w rachunkowości 8 godz.
 • Seminarium podyplomowe 15 godz.
Egzaminy

Egzaminy z przedmiotów:

 • Teoretyczne podstawy rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa w podmiotach leczniczych
 • Sprawozdawczość finansowa w podmiotach leczniczych
 • Rachunek kosztów w podmiotach leczniczych
 • Budżetowanie w podmiotach leczniczych
 • oraz egzamin końcowy połączony z obroną pracy podyplomowej.
Liczba godzin
210

Studia trwają dwa semestry. Studia rozpoczną się w październiku 2014 r. a zakończą się we wrześniu 2015 r. Zajęcia w I semestrze trwają od października do stycznia, w II semestrze od lutego do czwerwca. Zjazdy odbywają się w soboty i w niedziele jeden lub dwa razy w miesiącu.

Zajęcia odbywać się będa w budynkach Uczelni.

Koszt uczestnictwa
4500.00 zł

Koszt Studiów wynosi 4500 zł za dwa semestry.

Opłatę można uiścić:

jednorazowo

30.10.2014 r.

w dwóch ratach po 2250 zł za semestr
I rata w terminie do dnia 30.10.2014r.
II rata w terminie do dnia 15.02.2015r.

w czterech ratach po 1125 zł
I rata w terminie     do dnia 30.10.2014 r.
II rata w terminie    do dnia 15.12.2014 r.
III rata w terminie   do dnia 15.02.2015 r.
IV rata w terminie    do dnia 15.05.2015 r.

Podane terminy sa orientacyjne i mogą ulec drobnej zmianie.

W szczególnych sytuacjach losowych Słuchacz - przed upływem terminu płatności - może się zwrócić do prorektora ds. edukacji i studentów /za pośrednictwem kierownika studiów/  z pisemnym, uzasadnionym wnioskiem o zmianę wybranego wariantu oraz terminu płatności i rozłożenie opłaty na raty według propozycji przedstawionej we wniosku.

Studentom studiów magisterskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu aplikującym na studia podyplomowe, którzy nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przysługuje zniżka w opłacie za studia podyplomowe. Wysokośc zniżki określa Zarządzenie o powołaniu danego kierunku studiów podyplomowych.

Osoby, które chcą skorzystać z tej zniżki muszą napisać pismo do Prorektora ds. Edukacji i Studentów UEP - dra hab. Jacka Mizerki, prof. nadzw. UEP z prośbą o udzielenie zniżki.

Zgłoszenia

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zgłaszają swoją aplikację on-line na wybrane studia podyplomowe. Po dokonaniu aplikacji on-line, kandydaci składają dokumenty w formie papierowej.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną zawiadomione przez Kierownika Studiów listownie o przyjeciu na studia, terminie iuszczenia opłaty za studia, terminie, miejscu i godzinie rozpoczęcia zajęć oraz o harmonogramie zjazdów w I semestrze.

Wymagane dokumenty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają  następujące dokumenty:

 • zgłoszenie (wniosek o przyjęcie)
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis lub poświadczoną przez upowaznionego pracownika Biura Kształcenia Ustawicznego uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • osobiste zobowiązanie kandydata do wnoszenia w ustalonych terminach opłat za studia albo zobowiązanie podmiotu kierującego do uregulowania opłat za studia danego słuchacza,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • kserokopię dowodu osobistego lub paszportu,
 • dwie koperty zaadresowane do siebie.

Wniosek o przyjęcie, kwestionariusz osobowy oraz zobowiązanie należy wydukować po aplikacji on-line.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w bialej, wiązanej teczce opisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem!

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie lub Sekretariacie Katedry Rachunkowości w ciągu 14 dni od daty rejestracji w systemie.

W razie potrzeby termin ten może być przedłużony na wniosek osoby zainteresowanej (prosimy kontaktować się mailem lub telefonicznie z Sekretariatem Katedry Rachunkowości).

Dziekanat Wydziału Zarządzania, Sekcja ds. studiów podyplomowych i doktoranckich

osobiście

pon.-pt.
11.00-14.00
listownie
Dziekanat Wydziału Zarządzania, Sekcja ds. studiów podyplomowych i doktoranckich
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
1 piętro, p.144
z dopiskiem Studia Podyplomowe Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa podmiotów leczniczych

Sekretariat Katedry Rachunkowości

osobiście

ul.Towarowa 53, 1 piętro, p.107
pon.-pt. 7.30-15.30
listownie
Sekretariat Katedry Rachunkowości
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
z dopiskiem Studia Podyplomowe Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa podmiotów leczniczych

Dodatkowe informacje

Edycja studiów podyplomowych nie zostanie uruchomiona w przypadku, gdy na studia zapisanych będzie mało osób, co nie zapewni samofinansowania się studiów. Kandydaci zostaną o tym poinformowani, a w wypadku wolnych miejsc na innych kierunkach studiów podyplomowych organizaowanych w tym czasie przez Katedrę Rachunkowości, zostaną im zaproponowane inne studia.

Wniosek o wystawienie faktury

Aby otrzymać fakturę po dokonanej zapłacie lub do zaplaty, należy złożyć odpowiedni wniosek do Działu Finansowego Uczelni (mail: faktury@fnc.ue.poznan.pl).

 Wszelkie informacje dotyczące faktur: Dział Finansowy (tel.061 856 91 20).

Druki wniosków o wystawienie faktury do pobrania po dokonaniu aplikacji na dane studia.

 Rezygnacja ze studiów

rezygnacja na etapie rekrutacji

Jeżeli kandydat nie złoży teczki do wyznaczonego terminu aplikacja zotanie anulowana.

Jeżeli kandydat złoży teczkę, a potem chce zrezygnować to musi napisać pismo zaadresowane do Kierownika Studiów Podyplomowych z informacją o rezygnacji, prośbą o skreślenie z listy kandydatów i o odesłanie dokumentów.

rezygnacja podczas trwania studiów

Słuchacz musi napisać pismo zaadresowane do Kierownika Studiów Podyplomowych z informacją o rezygnacji, prośbą o skreślenie z listy słuchaczy i o odesłanie dokumentów.

Jeżeli słuchacz chce się ubiegać o zwrot części dokonanej wpłaty musi napisać pismo do Kwestora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (w załączeniu potwierdzenie płatności). Pismo należy dostarczyć do Sekretariatu Katedry Rachunkowości osobiście lub pocztą.

Kierownik
dr Małgorzata Macuda, e-mail: malgorzata.macuda@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Rachunkowości UEP
siedziba - ul. Towarowa 53, I piętro, pok.107
adres korespondencyjny - al. Niepodległosci 10, 61-875 Poznań

Obsługę administracyjną i organizacyjną studiów podyplomowych prowadzą:
- mgr Ewa Budniak
- mgr Karolina Szubert
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.