Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia Podyplomowe "Bankowość"

Kontakt: email: kbank@ue.poznan.pl telefon: 61-854-32-14 Koszt uczestnictwa: 4600.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy m.in. z instrumentami wykorzystywanymi przez banki funkcjonujące w gospodarce rynkowej, z podstawami rachunkowości bankowej, opodatkowaniem banku, ryzykiem bankowym, bankowymi operacjami papierami wartościowymi, koniunkturą bankową, marketingiem bankowym.

Dodatkowo Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu proponuje uczestnikom Studium 60 godzinny blok przedmiotów, który jest komplementarny wobec programu Studium i oferowany jako opcja tym uczestnikom, którzy wyrażą chęć poddania się egzaminowi uprawniającemu do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB.

Studia mają charakter uniwersalny i słuchaczami mogą być osoby legitymujące się wyższym wykształceniem. Świadectwo ukończenia studiów umożliwia, zgodnie z przepisami prawnymi, przekwalifikowanie zawodowe.

 

Studia mają charakter uniwersalny i słuchaczami moga być osoby legitymujące się wyższym wykształceniem. Świadectwo ukończenia Studium umożliwia zgodnie z przepisami prawnymi, przekwalifikowanie zawodowe

Program

Ramowy program przedmiotowy:

 • System bankowy w systemie finansowym państwa. Cechy rozwiniętych systemów bankowych.
 • Współczesne systemy pieniężne, zadania i funkcje EBC
 • Polski system bankowy i prawo bankowe
 • Koniunktura gospodarcza, koniunktura bankowa i analiza pozycji rynkowej banku
 • Procedury przyznawania kredytów i ich prawne aspekty
 • Metody oceny sytuacji finansowej kredytobiorcy
 • Postępowanie upadłościowe i naprawcze
 • Rachunkowość i sprawozdawczość bankowa
 • Kapitałowe podstawy banków
 • Wybrane zagadnienia marketingu banku
 • Zarządzanie bankiem i ryzykiem banku
 • Instrumenty finansowe w działalności banku
 • Controlling bankowy i zakres audytu wewnętrznego
 • Współpraca banku z towarzystwami ubezpieczeniowymi
 • Etyka w banku
 • Seminarium

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń oraz seminariów. Słuchacze mają możliwość nie tylko zdobycia wiedzy teoretycznej, ale również praktycznej i wymiany doświadczeń zawodowych w gronie osób pracujących w innych instytucjach.

Krąg wykładowców studiów tworzą doświadczeni nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Ekonomicznego i praktycy bankowi z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Egzaminy

Egzaminy z przedmiotów:

 • Polski system bankowy i prawo bankowe
 • Instrumenty finansowe w działalności banku
 • Procedury przyznawania kredytów i ich prawne aspekty
 • Rachunkowość i sprawozdawczość bankowa
 • Zarządzanie bankiem i ryzykiem banku

Studium podyplomowe kończy się egzaminem końcowym obejmującym obronę pracy podyplomowej.

Liczba godzin
190

Studium trwa dwa semestry.

 

Koszt uczestnictwa
4600.00 zł

możliwość dokonywania opłat w ratach

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Zgłoszenia poprzez zapisy indywidualne lub wykorzystując oferty poszczególnych banków, należy składać w Dziekanacie Studiów Doktoranckich i Podyplomowych na Wydziale Ekonomii (pokój 113A, tel. 061-856-92-10, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań).

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie).

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

Dziekanat Studiów Doktoranckich i Podyplomowych na Wydziale Ekonomii
Gmach główny, pokój 113A
tel. 061-856-92-10
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje na temat studium można uzyskać w Katedrze Bankowości (pokój 1214, tel. 061-854-32-14, e-mail: kbank@ue.poznan.pl, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, Collegium Altum), na stronach internetowych Katedry Bankowości: www.katbank.ue.poznan.pl oraz pod adresem e-mailowym kierownika studium: ryszard.mikolajczak@ue.poznan.pl.

Kierownik
dr Ryszard Mikołajczak, e-mail: ryszard.mikolajczak@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Bankowości
ul. Powstańców Wielkopolskich 16, pokój 1214
tel. 61-854-32-14
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.