Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia podyplomowe "Rachunkowość budżetowa, kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych"

Kontakt: email: katrach@ue.poznan.pl telefon: 61-854-38-38 Koszt uczestnictwa: 4500.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Celem Studiów jest przekazanie słuchaczom teoretycznej i praktycznej wiedzy o aktualnych problemach rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i budżetowej, a także organizacji systemu kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych. Jest to wiedza niezbędna do skutecznego i efektywnego wykonywania zawodu księgowego, inspektora do spraw systemu kontroli zarządczej oraz audytora wewnętrznego, a także do wykonywania innych zawodów i funkcji, w których znajomość wiedzy z powyższego zakresu w sektorze publicznym jest przydatna. Podstawowym zadaniem tych Studiów jest uzyskanie przez słuchaczy praktycznych umiejętności w prowadzeniu rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej i budżetowej. Słuchacze poznają również podstawy kontrolingu, zasady konstruowania budżetów zadaniowych, zasady analizy i oceny działalności finansowej jednostki. Ważnym celem studiów jest również poznanie najnowszych rozwiązań w zakresie systemów kontroli zarządczej oraz roli i zadań audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. W trakcie zajęć laboratoryjnych słuchacze uzyskają możliwość zapoznania się z programami komputerowymi wykorzystywanymi w rachunkowości finansowej i analizie finansowej. Po zakończeniu studiów słuchacze otrzymują szeroki zakres nowoczesnej wiedzy z rachunkowości, sprawozdawczości i kontroli zarządczej, nabędą umiejętności jej stosowania w praktyce oraz uzyskają kompetencje do odpowiedzialnego wykonywania zawodu księgowego i inspektora do spraw systemu kontroli zarządczej. Na podstawie przyjętych przez Ministerstwo Finansów standardów słuchacze studium uzyskają praktyczną wiedzę dotyczącą kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych. Poznają najnowsze rozwiązania w tym zakresie wprowadzone w sektorze finansów publicznych. Słuchacze mogą w przyszłości w dalszym toku kształcenia ubiegać się o uzyskanie certyfikatów audytora wewnętrznego wymienionych w ustawie o finansach publicznych. 

 

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem. Mogą być nimi absolwenci zarówno uczelni ekonomicznych jak i nieekonomicznych. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.

Program

Ramowy program przedmiotowy:

 • Ustrój administracji rządowej i samorządowej – 8 godz
 • Współczesne problemy zarządzania organizacją – 8 godz
 • Teoretyczne podstawy rachunkowości – 6 godz
 • Rachunkowość finansowa z Międzynarodowymi Standardami Sektora Finansów Publicznych – 20 godz
 • Rachunkowość budżetowa – 20 godz
 • Sprawozdawczość budżetowa  i finansowa oraz rewizja sprawozdań – 15 godz
 • Controlling w jednostkach samorządu terytorialnego – 12 godz
 • Analiza finansowa – 8 godz
 • Zastosowanie komputerów w rachunkowości i analizie finansowej – 12 godz
 • Standardy kontroli zarządczej i standardy audytu wewnętrznego – 24 godz
 • Organizacja systemu kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego – 32 godz
 • Seminarium dyplomowe z rachunkowości, sprawozdawczości, kontroli zarządczej i audytu – 15 godz

 

Egzaminy

Egzaminy z przedmiotów:

 • Rachunkowość finansowa z Międzynarodowymi Standardami Sektora Finansów Publicznych
 • Rachunkowość budżetowa
 • Sprawozdawczość budżetowa  i finansowa oraz rewizja sprawozdań
 • Organizacja systemu kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego

oraz egzamin końcowy połączony z obroną pracy podyplomowej.

Liczba godzin
180

Studia trwają dwa semestry. Studia rozpoczną się w październiku 2016 r., 
a zakończą się we wrześniu 2017 r. Zajęcia w I semestrze trwają od października do stycznia, w II semestrze od lutego do czerwca. Zjazdy odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Koszt uczestnictwa
4500.00 zł

Koszt Studiów wynosi 4500 zł za dwa semestry.

Opłatę można uiścić:

jednorazowo:

Do dnia 30.11.2016 r. – 4500zł

Terminy wnoszenia opłat za studia w przypadku płatności w 2 ratach:

Do dnia 30.11.2016 r. – 2250zł

Do dnia 30.03.2017 r. – 2250 zł

Terminy wnoszenia opłat za studia w przypadku płatności w 4 ratach:

Do dnia 30.11.2016 r., - 1125zł

Do dnia 30.01.2017 r., - 1125zł

Do dnia 30.03.2017 r. - 1125zł

Do dnia 30.05.2017 r. - 1125zł  

Terminy wnoszenia opłat za studia w przypadku płatności w 8 ratach:

Do dnia 30.10.2016 – 650zł

Do dnia 30.11.2016 – 550zł

Do dnia 30.12.2016 – 550zł

Do dnia 30.01.2017 – 550zł

Do dnia 28.02.2017 – 550zł

Do dnia 30.03.2017 – 550zł

Do dnia 30.04.2017 – 550zł

Do dnia 30.05.2017 – 550zł 

Studentom studiów magisterskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu aplikującym na studia podyplomowe, którzy nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przysługuje zniżka w opłacie za studia podyplomowe. Wysokośc zniżki określa Zarządzenie o powołaniu danego kierunku studiów podyplomowych.

Osoby, które chcą skorzystać z tej zniżki muszą napisać pismo do Prorektora ds. Edukacji i Studentów UEP - dra hab. Jacka Mizerki, prof. nadzw. UEP z prośbą o udzielenie zniżki.

Zgłoszenia

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zgłaszają swoją aplikację on-line na wybrane studia podyplomowe. Po dokonaniu aplikacji on-line, kandydaci składają dokumenty w formie papierowej.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną zawiadomione przez Kierownika Studiów listownie o przyjęciu na studia, terminie uiszczenia opłaty za studia, terminie, miejscu i godzinie rozpoczęcia zajęć oraz o harmonogramie zjazdów w I semestrze.

 

Wymagane dokumenty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w Dziekanacie lub Sekretariacie Katedry Rachunkowości następujące dokumenty:

 • zgłoszenie (wniosek o przyjęcie)
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis lub poświadczoną przez upoważnionego pracownika Biura Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • osobiste zobowiązanie kandydata do wnoszenia w ustalonych terminach opłat za studia albo zobowiązanie podmiotu kierującego do uregulowania opłat za studia danego słuchacza,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • kserokopię dowodu osobistego lub paszportu,
 • dwie koperty zaadresowane do siebie.

Wniosek o przyjęcie, kwestionariusz osobowy oraz zobowiązanie należy wydukować po aplikacji on-line.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w bialej, wiązanej teczce opisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem!

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy złożyć w  Sekretariacie Katedry Rachunkowości w ciągu 14 dni od daty rejestracji w systemie.

W razie potrzeby termin ten może być przedłużony na wniosek osoby zainteresowanej (prosimy kontaktować się mailem lub telefonicznie z Sekretariatem Katedry Rachunkowości).


Sekretariat Katedry Rachunkowości


osobiście

ul.Towarowa 53, 1 piętro, p.107
pon.-pt. 8.00-15.00

listownie
S
ekretariat Katedry Rachunkowości 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
z dopiskiem Studia Podyplomowe Rachunkowość budżetowa i kontrola zarządcza

Dodatkowe informacje

Edycja studiów podyplomowych nie zostanie uruchomiona w przypadku, gdy na studia zapisanych będzie mało osób, co nie zapewni samofinansowania się studiów. Kandydaci zostaną o tym poinformowani, a w wypadku wolnych miejsc na innych kierunkach studiów podyplomowych organizaowanych w tym czasie przez Katedrę Rachunkowości, zostaną im zaproponowane inne studia.

Wniosek o wystawienie faktury

Aby otrzymać fakturę po dokonanej zapłacie lub do zaplaty, należy złożyć odpowiedni wniosek do Działu Finansowego Uczelni (mail: faktury@fnc.ue.poznan.pl).

Wszelkie informacje dotyczące faktur: Dział Finansowy (tel.061 856 91 20).

Druki wniosków o wystawienie faktury do pobrania po dokonaniu aplikacji na dane studia.

Rezygnacja ze studiów

rezygnacja na etapie rekrutacji

Jeżeli kandydat nie złoży teczki do wyznaczonego terminu aplikacja zotanie anulowana.

Jeżeli kandydat złoży teczkę, a potem chce zrezygnować to musi napisać pismo zaadresowane do Kierownika Studiów Podyplomowych z informacją o rezygnacji, prośbą o skreślenie z listy i o odesłanie dokumentów.

rezygnacja podczas trwania studiów

Słuchacz musi napisać pismo zaadresowane do Kierownika Studiów Podyplomowych z informacją o rezygnacji, prośbą o skreślenie z listy słuchaczy i o odesłanie dokumentów.

Jeżeli słuchacz chce się ubiegać o zwrot części dokonanej wpłaty musi napisać pismo do Kwestora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (w załączeniu potwierdzenie płatności). Pismo należy dostarczyć do Sekretariatu Katedry Rachunkowości osobiście lub pocztą.

Kierownik
dr Dawid Garstecki, e-mail: dawid.garstecki@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Rachunkowości UEP
siedziba - ul. Towarowa 53, I piętro, pok.107
adres korespondencyjny - al. Niepodległosci 10, 61-875 Poznań

Obsługę administracyjną i organizacyjną studiów podyplomowych w Poznaniu w Katedrze Rachunkowości prowadzą:
- mgr Ewa Budniak
- mgr Karolina Szubert
Strona internetowa
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.