Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia Podyplomowe "Ekonomia społeczna" - realizowane w ramach projektu „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego przez CRZL w Warszawie w ramach POKL, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS

Kontakt: email: ekonomia.spoleczna@fnc.ue.poznan.pl telefon: 61 8569088/89 Koszt uczestnictwa: 0.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

 

 

         

Celem projektu jest podniesienie poziomu rozwoju i poprawa kondycji ekonomii społecznej w Polsce, poprzez zbudowanie stałych zinstytucjonalizowanych mechanizmów wsparcia merytorycznego podmiotów ekonomii społecznej i ich otoczenia.
W ramach projektu zostaną podjęte działania dotyczące budowy infrastruktury wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej. W tym zakresie zostaną przede wszystkim utworzone Centra Ekonomii Społecznej, prowadzone będą działania sieciujące oraz uruchomione zostanie wsparcie za pomocą funduszu grantowego. Projekt przewiduje także stworzenie i wdrożenie standardów w zakresie wychodzenia z bierności ekonomicznej osób wykluczonych z rynku pracy, które zostaną wdrożone w co najmniej 40 instytucjach. W zakresie wzrostu kompetencji i wzmocnienia potencjału kadr instytucji pomocy i integracji społecznej zostaną zorganizowane różnorodne formy kształcenia, tj. studia podyplomowe, kursy, szkolenia, wizyty studyjne, staże, a także usługi doradcze. Ponadto projekt przewiduje podjęcie działań, które przyczynią się do podniesienia świadomości społecznej w zakresie możliwości rozwiązywania problemów za pomocą metody budowania partnerstw na rzecz ekonomii społecznej, w tym zostanie przeprowadzona kampania medialna i inne działania, które przyczynią się do wykreowania pozytywnego wizerunku „marki" ekonomii społecznej.

Projekt adresowany jest do instytucji pomocy i integracji społecznej, instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej oraz do pracowników w/w instytucji, a także do pracowników administracji publicznej działających bezpośrednio w obszarze pomocy i integracji społecznej.  

W ramach realizacji projektu zostanie m.in. zbudowany ogólnopolski system koordynacji, wsparcia, szkoleń i monitoringu dla instytucji pomocy i integracji społecznej, a także dla regionalnych instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej. Ponadto powstanie 6 ośrodków edukacyjno - doradczych (Centra Ekonomii Społecznej), zostanie opracowany i wdrożony program edukacji dotyczący ekonomii społecznej na poziomie studiów podyplomowych w 3 szkołach wyższych. Przewiduje się, iż 800 osób ukończy studia podyplomowe, 400 osób z instytucji publicznych zostanie objętych szkoleniami, zostanie zrealizowane 4000 godzin doradczych dla podmiotów ekonomii społecznej, 2000 osób będzie uczestniczyć w seminariach/spotkaniach lokalnych dotyczących ekonomii społecznej, 750 osób zostanie przeszkolonych w zakresie budowania partnerstw lokalnych wraz z odbyciem stażu specjalistycznego, 150 osób będzie uczestniczyć w stażach pięciodniowych, 498 osób odbędzie wizyty studyjne krajowe i zagraniczne, 6 podmiotów zostanie nagrodzonych w konkursie na najlepsze przedsiębiorstwo społeczne oraz 150 inicjatyw lokalnych otrzyma wsparcie finansowe z funduszu grantowego. 

Partnerzy projektu:
1. Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKA
2. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE)
3. Fundacja „Fundusz Współpracy"
4. Fundacja Instytut Spraw Publicznych (ISP)
5. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (MSAP)
6. UNDP dla Europy i Krajów Wspólnoty Niepodległych Państw
7. Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy

 

Dla kogo?

Studia kierowane są do ściśle określonej grupy osób, rekrutujących się spośród następujących instytucji:

1/ Instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy ( w tym wolontariusze):

- jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.)

- jednostki zatrudnienia socjalnego,

- organizacje pozarządowe działające w sferze pomocy i integracji społecznej,

- zakłady aktywności zawodowej,

- warsztaty terapii zajęciowej,

- inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej)

2/ Instytucje rynku pracy i ich pracownicy ( w zakresie projektów wspólnych z podmiotami pomocy i integracji społecznej), tj. instytucje realizujące zadania na rzecz promocji zatrudnienia i przeciwdziałaniu bezrobociu, wskazane w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz.415, z późn. zm.):

- publiczne hufce pracy,

- Ochotnicze Hufce Pracy,

- agencje zatrudnienia,

- instytucje szkoleniowe,

- instytucje partnerstwa lokalnego.

3/ Organizacje pozarządowe i instytucje ekonomii społecznej zajmujące się statutowo problematyką pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy.

4/ Pracownicy administracji publicznej działający bezpośrednio w obszarze pomocy i integracji społecznej.

Uczestnikiem nie może zostać osoba zatrudniona w instytucjach partnerskich Projektu.

Program

Program

Moduł 0. Ekonomia społeczna: stan obecny i perspektywy

Wprowadzenie do ekonomii społecznej

Moduł 1. Nauki społeczne

Teoria ekonomii

Polityka społeczna

Otoczenie społeczne w gospodarce

Moduł 2. Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej

Zarządzanie organizacją

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Marketing przedsięwzięć społecznych

 Zarządzanie projektami społecznymi

Moduł 3. Finansowanie przedsięwzięć społecznych

Finanse publiczne

Zarządzanie finansami

Moduł 4. Ramy prawne ekonomii społecznej

Prawo cywilne

Formy prawno-organizacyjne podmiotów ekonomii społecznej

Moduł 5. Innowacje społeczne

Forum wymiany doświadczeń: Projekty społeczne

Forum wymiany doświadczeń: Projekty społeczne

Forum wymiany doświadczeń: Innowacje w gospodarce społecznej

Forum wymiany doświadczeń: Tworzenie strategii rozwoju społecznego społeczności lokalnej

 

Egzaminy

Egzaminy

Moduł 0. Ekonomia społeczna: stan obecny i perspektywy

Wprowadzenie do ekonomii społecznej (egzamin)

Moduł 1. Nauki społeczne

Teoria ekonomii (zaliczenie)

Polityka społeczna (egzamin)

Otoczenie społeczne w gospodarce (zaliczenie)

Moduł 2. Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej

Zarządzanie organizacją (egzamin)

Zarządzanie zasobami ludzkimi (zaliczenie)

Marketing przedsięwzięć społecznych (zaliczenie)

 Zarządzanie projektami społecznymi (zaliczenie)

Moduł 3. Finansowanie przedsięwzięć społecznych

Finanse publiczne (egzamin)

Zarządzanie finansami (zaliczenie)

Moduł 4. Ramy prawne ekonomii społecznej

Prawo cywilne (zaliczenie)

Formy prawno-organizacyjne podmiotów ekonomii społecznej (egzamin)

Moduł 5. Innowacje społeczne

Forum wymiany doświadczeń: Projekty społeczne (zaliczenie)

Forum wymiany doświadczeń: Projekty społeczne (zaliczenie)

Forum wymiany doświadczeń: Innowacje w gospodarce społecznej (zaliczenie)

Forum wymiany doświadczeń: Tworzenie strategii rozwoju społecznego społeczności lokalnej (zaliczenie)

Dodatkowo podczas pierwszego dnia zjazdu uczestnicy studiów biorą udział w szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w wymiarze 4 godzin, potwierdzone zaliczeniem.

Studia podyplomowe kończą się obroną pracy podyplomowej.

Liczba godzin
220

Dwa semestry; zajęcia trwają od października 2013r. – października 2014r.; zjazdy co dwa tygodnie; sobota i niedziela w godz. 8.30-17.00

Koszt uczestnictwa
0.00 zł

Studia mają charakter nieodpłatny i są finansowane ze środków projektu „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnik studiów ma zapewniony posiłek obiadowy oraz przerwę kawową podczas każdego dnia zjazdu.

Uczestnicy legitymujący się miejscem zamieszkania poza Poznaniem mają prawo do ubiegania się o refundację kosztów dojazdu na zajęcia i zakwaterowania podczas zjazdów.

Zgłoszenia

KROK 1: Zgłoszenia w formie wypełnionego Podania o przyjęcie należy przesyłać na adres mailowy: ekonomia.spoleczna@fnc.ue.poznan.pl

Formularz Podania o przyjęcie pobierz tu:

Link do dokumentów rekrutacyjnych do pobrania przesłany zostanie do Państwa mailem zwrotnym.

KROK 2: W terminie 5 dni należy dostarczyć do sekretariatu studiów dokumenty rekrutacyjne. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie. Studia uruchomione zostaną jednocześnie na pięciu edycjach. Limit miejsc na każdej edycji studiów wynosi 40 uczestników.

KROK 3: Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się w II etapach:

a/ etap I – wstępna selekcja kandydatów polegająca na weryfikacji dokumentów złożonych przez kandydata pod kątem spełnienia kryteriów formalnych i projektowych.

Kryteria formalne:

a/ kandydat posiada wykształcenie wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012r. Nr 572, z późn. zm.) – tj. posiada tytuł magistra, inżyniera lub licencjata

b/ jest zameldowany na terytorium Polski

c/ dostarczył w wyznaczonym terminie wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne

Kryteria projektowe: kandydat jest pracownikiem lub wolontariuszem jednej z instytucji wymienionych w części „Dla kogo”; za pracownika uważa się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (zgodnie z art. 2 Kodeksu pracy), jak również osobę zaangażowaną do realizacji zadań na podstawie umowy cywilnoprawnej.

b/ etap II – rozmowa kwalifikacyjna

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie poinformowany mailowo.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie pozytywnego przejścia etapu I i II zostaną poinformowane mailowo i listownie o terminie rozpoczęcia zajęć. Lista kandydatów przyjętych (wg nr otrzymanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej) zostanie zamieszczona na stronie www.bku.ue.poznan.pl w zakładce „Ekonomia społeczna”.

Osoby nieprzyjęte na studia podyplomowe na podstawie negatywnego przejścia etapu II zostaną poinformowane listownie.

 

Wymagane dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne obejmują:

  • oryginał podania o przyjęcie na studia,
  • formularz zgłoszeniowy z załącznikami,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu,
  • zakres danych osobowych,
  • oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.

Podanie o przyjęcie w wersji elektronicznej należy przesłać mailem w momencie zgłoszenia. Formularz podania pobierz tu: www.bku.ue.poznan.pl w Zakładce Ekonomia społeczna.

Podanie należy przesłać na adres: ekonomia.spoleczna@ue.poznan.pl

Link do pobrania dokumentów rekrutacyjnych zostanie przesłany mailem zwrotnym.

Podanie o przyjęcie, formularz zgłoszeniowy, zaświadczenie o zatrudnieniu, zakres danych osobowych należy wydrukować, wypełnić i podpisać niebieskim długopisem.

Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej, podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

Osobiście lub listownie w ciągu 5 dni od przesłania zgłoszenia drogą mailową:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Biuro Kształcenia Ustawicznego

al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

Budynek B, p. 112, I piętro

Dodatkowe informacje

Uczelnia dysponuje infrastrukturą dostosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Organizator studiów
Biuro Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
Budynek B, pokój 112
tel.61-856-90-88/89
e-mail: ekonomia.spoleczna@fnc.ue.poznan.pl
Strona internetowa
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.