Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia Podyplomowe "Efektywny przywódca Banku Spółdzielczego" - studia zamknięte realizowane w ramach projektu "SGB HR - nowoczesne banki spółdzielcze"

Kontakt: email: studia.bs@fnc.ue.poznan.pl telefon: 61 8 56 90 88/89 Koszt uczestnictwa: 0.00 zł Nabór zakończony

Studia zamknięte.

Program

 

Nazwa przedmiotu

 

Wymiar godzinowy

 

Efektywność osobista

12

Expose szefa

10

Budowanie zespołu

12

Zarządzanie zmianą

12

Motywowanie pracowników

8

Model nagradzania i karania

8

Trudne sytuacje

8

Mentoring i coaching

8

Psychologia w zarządzaniu zespołem

8

Rola kierownictwa BS w kształtowaniu strategii na podstawie analizy działalności banku

16

Komunikowanie i wywieranie wpływu na pracowników

16

Zarządzanie kompetencjami i rozwój pracowników

8

Polityka personalna

8

Organizowanie pracy

8

Ocena własnego potencjału menedżerskiego

8

Seminarium podyplomowe

10

 

Razem

 

160

Liczba godzin
160

II edycja: luty 2014 - styczeń 2015

Koszt uczestnictwa
0.00 zł

Studia finansowane z projektu "SGB HR - nowoczesne banki spółdzielcze" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego pod nadzorem Polskiej Agnecji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.1.1. "Rozwój kapitału ludzkiego w predsiębiorstwach"

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć należy osobiście bądź listownie.

Osoby zgłoszone na studia zobowiązane są do dostarczenia kompletej doekumentacji.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie,
  • kwestionariusz osobowy,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie)
  • kopia dowodu osobistego.

Kwestionariusz oraz podanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Studiów Podyplomowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
Budynek B, p. 112
pn-pt. w godz. 7.00-15.00

Dodatkowe informacje

Uwaga! informacja znajdująca się u dołu strony, dotycząca kosztu reaktywacji oraz opłaty za wydanie świadecztwa NIE DOTYCZY słuchaczy Studiów Podyplomowych "Efektywny przywódca Banku Spółdzielczego"

Kierownik
dr Maciej Brzozowski, e-mail: m.brzozowski@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Biuro Studiów Podyplomowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
Budynek B, p. 112
pn-pt. w godz. 7.00-15.00
Strona internetowa
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.