Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia Podyplomowe "Controlling i audyt w instytucji finansowej"

Kontakt: email: cebiu@ue.poznan.pl telefon: 61 854 32 14, 61 854 32 16 Koszt uczestnictwa: 4800.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Celem studium jest zapoznanie słuchaczy z nowoczesnymi rozwiązaniami oraz aktualnymi tendencjami w funkcjonowaniu i zarządzaniu bankami, w szczegolności z audytem w banku komercyjnym, organizacją i funkcjonowaniem controllingu oraz zarzadzaniem finansowym. Główny nacisk położony jest na takie obszary zarzadzania, jak: rentowność, ryzyko, portfel usług. Zadaniem studium jest stopniowe poszerzanie i pogłębianie wiedzy w tym zakresie oraz ukazanie możliwości wyboru i zastosowania odpowiednich rozwiązań w praktyce.Przekazywana słuchaczom wiedza oparta jest na najnowszej literaturze krajowej i zagranicznej oraz doświadczeniach banków o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne.

Studia mają charakter uniwersalny. Studium przeznaczone jest dla pracowników banków wszystkich szczebli kierowniczych oraz dla osób, które chciałyby zdobyć nową specjalnośc zawodową. Program jest przygotowany w taki sposób, aby osoby nie posiadające wykształcenia ekonomicznego szybko mogły przyswoic problematykę studium. O przyjęcie moga ubiegać sie osoby legitymujące się wyższym wykształceniem.

 

Program

Ramowy program przedmiotowy:

 • Rynek usług finansowych i współczesne instytucje finansowe;
 • Zewnętrzne uregulowania działalności bankowej;
 • Organizacja i zarzadzanie bankiem
 • Controlling - istota, organizacja i instrumenty;
 • Sprawozdawczość finansowa i analiza sytuacji finansowo-majatkowej;
 • Zarzadzanie ryzykiem bankowym;
 • Ocena efektywności usług bankowych, klientów i poszcegolnych jednostek organizacyjnych banku;
 • Audyt finansowy;
 • Seminarium podyplomowe.

 

Egzaminy

Studium podyplomowe kończy się egaminem końcowym obejmującym obronę pracy podyplomowej.

Liczba godzin
200

Studium trwa dwa semestry.

Koszt uczestnictwa
4800.00 zł

Możliwość dokonywania opłat w ratach.

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa sie bez egzmainów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostana poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje nastepujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium,
 • dwa zdjecia legitymacyjne (podpisane na odwrocie).

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem.

Miejsce złożenia dokumentów

Dziekanat Studiów Doktoranckich i Podyplomowych na Wydziale Ekonomiii

Gmach Główny, pokój 113A

tel. 61 856-92-10

al. Niepodległości 10

61-875 Poznań

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje na temat studium można uzyskać w Katedrze Bankowości (Pokój 1214, 1216, tel. 61 854 32 14, 61 854-32 16, e-mail: kbank@ue.poznan.pl, cebiu@ue.poznan.pl, ul. Powstańców Wlkp. 16, Collegium Altum) oraz pod adresem e-mailowym kierownika studium: pawel.mikolajczak@ue.poznan.pl

Kierownik
dr Paweł Mikołajczak, e-mail: pawel.mikolajczak@ue.poznan.pl
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.