Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (XXXII edycja).

Analiza Ekonomiczna i Controlling

Kontakt: email: spaeic@ue.poznan.pl telefon: 61-854-38-26 Koszt uczestnictwa: 5500.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

usystematyzowanie i pogłębienie teoretycznych oraz praktycznych aspektów podstawowych instrumentów zarządzania, jakimi są analiza ekonomiczna i controlling. Zadaniem studium będzie określenie wzajemnych relacji pomiędzy tymi instrumentami oraz wskazanie możliwości ich skutecznego wykorzystania w zarządzaniu przedsiębiorstwem, z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy teoretycznej i praktycznej. Controlling jest wsparciem przy planowaniu, sterowaniu i kontroli organizacji, procesów i projektów, jak również przygotowaniem i udostępnieniem potrzebnych do tego informacji. Controlling ma w swej istocie przekrojową i koordynacyjną funkcję wspierania kierownictwa.

Studia przeznaczone są zarówno dla osób zarządzających w przedsiębiorstwach, jak i dla analityków oraz controllerów. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby mające ukończone studia wyższe.

Program
 • teoretyczno-metodologiczne podstawy analizy ekonomicznej i controllingu,
 • rachunkowość jako baza informacyjna w analizie ekonomicznej i controllingu,
 • analiza finansowa przedsiębiorstwa,
 • laboratorium oprogramowania ABC/RCA,
 • zarządzanie przedsiębiorstwem na zasadach controllingu,
 • raportowanie i pomiar dokonań,
 • budżetowanie i analiza odchyleń,
 • ocena przedsięwzięć inwestycyjnych
 • strategiczna karta wyników.
Egzaminy
 • Podstawy rachunkowości finansowej
 • Analiza sytuacji majątkowej i kapitałowej
 • Budżetowanie i analiza odchyleń

oraz zaliczenie na podstawie uczestnictwa w pozostałych wykładach.

Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym obejmującym obronę pracy podyplomowej.

Liczba godzin
220

Czas trwania studium: od października 2017 roku do września 2018 roku (z odpowiednimi przerwami). Zajęcia będą odbywać się raz/dwa razy w miesiącu, w piątki w godzinach popołudniowych oraz w soboty i niedziele.

Koszt uczestnictwa
5500.00 zł

Opłatę można uiścić:

jednorazowo do dnia 18 października 2017 r.

w dwóch równych ratach po 2750,00 zł:

I rata  do dnia 18 października 2017 roku

II rata do dnia 15 lutego 2018roku

w czterech równych ratach po 1375,00 zł:

I rata do dnia 18 października 2017 roku

II rata do dnia 15 grudnia 2017 roku

III rata do dnia 15 lutego 2018 roku

IV rata do dnia 15 kwietnia 2018 roku

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty
 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studia,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych i Regulaminem Opłat za Usługi Edukacyjne Świadczone na UEP,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie),
 • kserokopię dowodu osobitego lub paszportu,
 • jedną średnią kopertę zaadresowaną do siebie.

Kwestionariusz, podanie, zobowiązanie oraz oświadczenie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem.

Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem, telefon, e-mail.

Miejsce złożenia dokumentów

Od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-14.30,

Sekretariat międzykatedralny

Collegium Altum, pok. 812

 ul. Powstańców Wielkopolskich 16


Można przesyłać dokumenty POCZTĄ

Adres do korespondencji:

Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny
Studia Podyplomowe „Analiza Ekonomiczna i Controlling” Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

 

Kierownik
dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, e-mail: c.kochalski@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny
Collegium Altum p. 812
ul. Powstańców Wielkopolskich 16
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.