Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia Podyplomow "Zarządzanie w bezpieczeństwie wewnętrznym (dla służb mundurowych)"

Kontakt: email: i.bartkowiak@ue.poznan.pl telefon: 061 854-38-85 Koszt uczestnictwa: 3250.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Cele i zadania studium: udoskonalenie umiejętności oraz poszerzenie wiedzy teoretycznej w zakresie problematyki organizacji i zarządzania w jednostkach lub komórkach organizacyjnych administracji publicznej powołanych do zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa. Proponowane przedmioty odzwierciedlają aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w wybranej jednostce administracji publicznej. Zadania studium ukierunkowane są na zaznajomienie słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy na temat organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi oraz z konkretnymi metodami i narzędziami, możliwymi do zastosowania w praktyce zarządzania, w tym m.in. w zarządzaniu kryzysowym. Kryteriami doboru omawianych zagadnień będzie ich aktualność i praktyczna przydatność. Zajęcia są prowadzone przez wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz praktyków wywodzących się z organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Studium przeznaczone jest głównie dla kadry kierowniczej wszystkich szczebli i funkcji oraz specjalistów  z jednostek administracji publicznej odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo, a więc dla osób kierujących mniejszymi bądź większymi zespołami pracowniczymi, a także  osób planujących zajmować się problematyką zarządzania kryzysowego.

O przyjęcie na studium mogą się ubiegać osoby, które mają dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskich, inżynieryjnych  lub licencjackich). Od słuchaczy oczekuje się przede wszystkim aktywnego udziału w zajęciach studium.

Program

STRUKTURA PROGRAMU

Studia Podyplomowe „Zarządzanie w bezpieczeństwie wewnętrznym”

 

Lp.

Przedmiot

Prowadzący

Wykłady (w tym studia przypadku)

ECTS

 1.  

Zarządzanie zasobami ludzkimi

prof. zw. dr hab. Henryk Januszek egzamin

12

5

 1.  

Komunikacja interpersonalna w organizacji

prof. zw. dr hab. Henryk Mruk

egzamin

18

5

 1.  

Zarządzanie strategiczne w organizacji

prof. dr hab. Piotr Banaszyk

14

5

 1.  

 Psychologia zarządzania w stanach kryzysowych Radzenie sobie ze stresem

 

dr Teresa Chirkowska-Smolak 

dr A. Krugiełka

12

 

3

 1.  

Techniki negocjacji i rozwiązywania konfliktów w organizacji

prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska

12

3

 1.  

Kierowanie zespołem

prof. dr hab. Jan Sikora

12

3

 1.  

Zarządzanie jakością

prof. zw. dr hab. J. Jasiczak

12

3

 1.  

Koncepcje i  metody zarządzania w organizacji militarnej

dr Andrzej Stańda egzamin

12

3

 1.  

Zarządzanie kryzysowe z uwzględnieniem zabezpieczenia logistycznego

gen. dr hab. Ryszard Grosset

 

12

 

3

 1.  

Przestępczość bankowa

prof. hab. dr Alfred Janc

4

1

 1.  

Współpraca służb organów ścigania

dr Piotr Potejko

10

2

 1.  

Przywództwo i mediacje w zarządzaniu kryzysowym

 

dr Marek Koter

 

12

 

 

 

3

 1.  

Polityka przekazu informacji z działalności służb środkom masowego przekazu

dr Krzysztof Gołata

6

2

 1.  

Zarządzanie wynikami pracy

mgr Sławomir Gembara

8

2

 1.  

Kontrola i nadzór w administracji

mgr Sławomir Gembara

8

2

 1.  

Przestępczość z wykorzystaniem zaawansowanych technologii informatycznych

dr Dariusz Skalski

12

3

17

Finanse publiczne

dr Tomasz Bojkowski

8

2

18

Współpraca organów ścigania  z samorządem terytorialnym

prof. M. Słodowa-Hełpa

4

1

19.

Analiza kryminalna w praktyce

mgr Krzysztof Borowski

6

2

 

Razem

 

194

53

 

Seminarium dyplomowe

Prof. dr hab. H. Januszek

Prof. dr hab. G.Krzyminiewska

Prof. dr hab. J. Sikora

 

 

42

(3 x 14)

 

15

 

 

 

236 godz.

68

 

 

 

Egzaminy

Słuchaczy obowiązuje zdanie egzaminów, zaliczenie wszystkich wykładów i warsztatów.Studia Podyplomowe kończą się egzaminem końcowym obejmującym obronę pracy podyplomowej.

W przypadku zaliczenia przedmiotu o tej samej nazwie i realizowanego u danego wykładowcy na wcześniejszych Studiach Podyplomowych istnieje możliwość przepisania oceny

Liczba godzin
208

Czas trwanie: październik 2013 – wrzesień 2014
Zajęcia prowadzone będą w systemie zaocznym, w formie dwudniowych zjazdów średnio dwa razy w miesiącu, w piątki po południu oraz soboty

Koszt uczestnictwa
3250.00 zł

Możliwość rozłożenia na 4 raty

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie).
 • kserokopia dowodu osobistego

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Katedry Socjologii i Filozofii
ul. Towarowa 53, pokój 304

adres do korespondencji:
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Dodatkowe informacje

Informacje i zgłoszenia: Zespól ds. Zarządzania Jakością Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

Sławomir Gembara

e-mail: slge@wp.pl

slawomir.gembara@wielkopolska.policja.gov.pl

tel. 061 84 132 51

Termin składania dokumentów: 30.09.2013 r.

Dodatkowych informacji udziela Iwona Bartkowiak tel. 061 854-38-85; 066-22-44-096 lub kierownik studium: tel. 061-854-38-88

Kierownik
dr hab. Grażyna Krzyminiewska, prof. nadzw. UEP, e-mail: grazyna.krzyminiewska@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Socjologii i Filozofii
61-875 Poznań
al. Niepodległości 10
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.