Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia Podyplomowe "Zarządzanie podmiotami leczniczymi" - współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt: email: katarzyna.majewska@ue.poznan.pl telefon: 61-854 37 95 Koszt uczestnictwa: 0.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, zaprasza na trzy edycje bezpłatnych Studiów Podyplomowych ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI LECZNICZYMI, w ramach Projektu: „Podnoszenie kwalifikacji najlepszą inwestycją  menedżera” Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 
Priorytet II - "Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego    przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących". 
Działania 2.3 - "Wzmocnienie potencjału zdrowia osób  pracujących, oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia”.
Poddziałanie  - 2.3.4 „Rozwój kwalifikacji kadr służący podniesieniu jakości zarządzania w ochronie zdrowia”.

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi z zakresu uwarunkowań i charakteru przekształceń podmiotów leczniczych, funkcjonujących na wyłaniającym się rynku usług medycznych.

Grupa docelowa: zgodnie z założeniem projektu Słuchaczami mogą być przedstawiciele kadry zarządzającej podmiotów leczniczych.

Grupą docelową objętą wsparciem będą  osoby zatrudnione w rozumieniu Kodeksu Pracy, na podstawie umowy o pracę. Projekt kierowany jest do kadry kierowniczej, wszystkich podmiotów leczniczych.

 

Program

Program Studium: Zarządzanie podmiotami leczniczymi” w ramach Projektu: „Podnoszenie kwalifikacji najlepszą inwestycją menedżera”

Lp

Moduł/ Przedmiot

Godz.

I

Prawodawstwo z zakresu ochrony zdrowia

 

1

Podstawy prawne funkcjonowania podmiotów leczniczych

20

2

Samorządy zawodowe

10

3

System ustawicznego kształcenia w zawodach medycznych

10

4

Odpowiedzialność cywilna i karna personelu medycznego i podmiotów leczniczych

15

5

Formalno – prawne aspekty tworzenia i prowadzenia dokumentacji medycznej

15

II

Przekształcenia podmiotu leczniczego w spółkę prawa handlowego i metody zarządzania

 

1

Przekształcenia, restrukturyzacja - aspekty organizacyjno – prawne

20

2

Analiza strategiczna w podmiotach leczniczych

15

3

Zarządzanie personelem

15

4

Marketingowe zarządzanie podmiotami leczniczymi

30

5

Strategiczne zarządzanie przez jakość, akredytacja podmiotów leczniczych

30

6

Negocjacje

10

III

Ekonomia menedżerska

 

1

Wybrane zagadnienia ekonomiki zdrowia

15

2

Kontraktowanie i rozliczanie świadczeń

10

3

Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych

15

4

Farmakoekonomika

10

 

Liczba godzin
240

1 rok - 11 zjazdów

Koszt uczestnictwa
0.00 zł
Zgłoszenia

Warunkiem podjęcia studiów podyplomowych jest:

 1. Ukończenie studiów wyższych (min. Poziom licencjata)
 2. Zatrudnienie na stanowisku kierowniczym
 3. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 

Osoby ubiegające się o przyjęcie na Studia Podyplomowe zobowiązane są do:

 1. Zalogowania się na stronie WWW.podyplomowe.ue.poznan.pl, w ramach aplikacji on-line
 2. Złożenia (osobiście lub listownie) kompletu dokumentów składających się z:

a)      Podania o przyjęcie na Studia

b)      Kwestionariusza osobowego

c)       Zaświadczenie o zatrudnieniu

d)      Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzającego zajmowanie stanowiska kierowniczego lub wykonywanie funkcji kierowniczych

e)      Odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych

f)       2 podpisanych na odwrocie zdjęć

g)      W przypadku personelu medycznego kserokopia prawa wykonywania zawodu

 

Kontakt:

61-854 37 95; 696-103-115 (w godz. 10-16)

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy w dwóch częściach,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zaświadczenie o pełnieniu funkcji kierowniczej
 • zaświadczenie o zatrudnieniu: 
 • deklaracja uczestnika
 • oświadczenie uczestnika projektu
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie).

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wymaganą dokumentację, kierować należy na adres:

 

Katedra Usług,

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,

al. Niepodległości 10,

61-875 Poznań

z dopiskiem Studium Podyplomowe

„Zarządzanie podmiotami leczniczymi”,

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej.

 

Kierownik
dr Monika Dobska, e-mail: monika.dobska@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Usług
al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
korespondencja z dospiskiem: Zarządzanie podmiotami leczniczymi, finansowane z Unii Europejskiej