Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia Podyplomowe "Zarządzanie Projektami – zaawansowane narzędzie dla praktyków"

Kontakt: email: kzs@ue.poznan.pl telefon: 61-856-94-32 Koszt uczestnictwa: 4800.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Trwa również rekrutacja na studia:

Zarządzanie Projektami

http://podyplomowe.ue.poznan.pl/studia.104.html


Celem studiów jest przekazanie i pogłębianie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności w zakresie problematyki zarządzania projektami oraz portfelem projektów w warunkach gospodarki rynkowej. 

Zajęcia prowadzone w ramach poszczególnych przedmiotów będą miały na celu przede wszystkim zaznajomienie słuchaczy z aktualnym stanem wiedzy na temat zarządzania portfelem projektów i projektami oraz z konkretnymi metodami i narzędziami, możliwymi do zastosowania w praktyce. Kryteriami doboru omawianych zagadnień będą: aktualność i praktyczna przydatność oraz znaczenie dla przedsiębiorstw w dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej.

Studia są adresowane do osób zaanagażowanych w realizację różnorodnych projektów, co gwarantuje interdycyplinarność przekazywanych treści, pozwala na wymianę doświadczeń oraz poznanie specyfiki różnorodnych postępowań projektowych.

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących stanowiska związane z zarządzaniem portfelem projektów oraz kierowaniem zespołami projektowymi w przedsiębiorstwach i innych układach organizacyjnych oraz dla osób przygotowujących się do objęcia takich stanowisk.

Program

Ramowy program przedmiotowy:

1. PODEJŚCIE SYSTEMOWE W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI – podejście projektowe a zarządzanie tradycyjne; podejście systemowe i inżynieria systemów (myślenie systemowe, koncepcje i zasady systemów, przydatność podejścia systemowego w zarządzaniu projektami); definicja projektu i systemu / inżynieria współbieżna; cykl rozwoju systemu i koncepcja projektu (cykl życia systemu, cykl rozwoju systemu, wykonalność projektu, propozycja projektu, zawieranie umów z wykonawcami).

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • istota zarządzania - podejście wielowymiarowe,
 • podejścia do zarządzania przedsiębiorstwem,
 • cechy przedsiębiorstwa i jego uwarunkowania,
 • zasady zarządzania przedsiębiorstwem,
 • cechy projektu,
 • zarządzanie przez projekty, zarządzanie projektami,
 • konsekwencje podejścia systemowego do zarządzania projektami,
 • projekt jako system.

 

2. METODYKI ZWINNE W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI (APM – AGILE PROJECT MANAGEMENT) – elastyczne zasady i etapy zarządzania projektami w perspektywie zmieniających się potrzeb i oczekiwań klienta oraz otoczenia; kreowanie wartościowych i innowacyjnych rozwiązań zarówno dla przedsiębiorstwa jak i konsumenta na każdym etapie projektowania; zwinne metody zarządzania projektami; koncentracja na oraz budowanie potencjału członków zespołu projektowego.

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • ocena współczesnych realiów projektowych,
 • charakterystyka metodyk zarządzania projektami,
 • wady tradycyjnego podejścia do zarządzania projektami,
 • istota Agile Project Management (APM), cztery główne reguły APM,
 • rozwój w „chaordycznym" świecie,
 • cykl zarządzania projektami,
 • fazy tworzenia wizji,
 • wizja produktu,
 • arkusz danych projektu - (PDS – Project Data Sheet),
 • identyfikacja ról w APM (SCRUM),
 • Kierownik Projektu - techniki przewodzenia.

 

3. METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI – systematyzacja metod zarządzania projektami; metodyki zarządzania projektami oraz techniki zarządzania projektami; techniki organizacji zespołu projektowego / Techniki opisu struktury projektu; techniki planowania (harmonogramów); techniki rozwiązywania problemów.

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • proces zarządzania projektami,
 • zarządzanie ryzykiem projektowym wg różnych metodyk zarządzania projektami, plan zarządzania ryzykiem, rejestr ryzyka,
 • analiza interesariuszy - Stakeholder Management, praktyki w polskich przedsiębiorstwach,
 • struktura podziału prac (WBS - Work Brakedown Structure), zalety stosowania WBS,
 • kluczowe założenia do organizacji i metodyki zarządzania projektami - Biuro Wsparcia Projektów (PSO – Project Support Office), Klient Projektu (PC), Kierownik Projektu (PM), Zespół Projektowy (PT),
 • identyfikacja i ocena ról w zespole projektowym.

 

4. ZARZĄDZANIE PORTFELEM PROJEKTÓW (PPM – PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT) – zasady zarządzania wieloma projektami; zarządzanie programami i projektami; dostosowywanie celów projektów do misji organizacji; zasady optymalizacji, zarządzania oraz monitorowania portfela projektów; metody indywidualnej analizy projektów; metody porównywania i wyboru projektów.

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • istota zarządzania projektem i portfelem projektów,
 • istota i cechy projektów,
 • rodzaje projektów,
 • cykl życia projektów,
 • projekty a misja, wizja i cele przedsiębiorstwa,
 • otoczenie organizacji projektowej, metody analizy otoczenia organizacji projektowej,
 • analiza interesariuszy portfela projektów, macierz interesariuszy,
 • analiza wnętrza organizacji projektowej, metody identyfikacji i oceny zasobów i kompetencji,
 • istota strategii organizacji projektowej, podstawowe składniki strategii,
 • istota zarządzania strategicznego,
 • rodzaje projektów strategicznych.

 

5. WYKORZYSTANIE STRATEGICZNEJ KARTY WYNIKÓW (BSC – BALANCED SCORECARD) W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI – istota oraz rola Strategicznej Karty Wyników w zarządzaniu projektami; Strategiczna Karta Wyników – wykorzystanie platformy informatycznej; procesy wdrażania, monitorowania oraz doskonalenia strategii organizacji zgodne z koncepcją Strategicznej Karty Wyników.

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • warunki skutecznej strategii,
 • modele zachowań przedsiębiorstwa,
 • funkcje zarządzania strategicznego,
 • źródła przewagi konkurencyjnej,
 • zarządzanie strategiczne we współczesnym świecie,
 • zadania zarządzania strategicznego,
 • racjonalność zarządzania, poziomy strategii,
 • podejmowanie decyzji strategicznych, zarządzanie w chaosie,
 • zasady działania psychosomatyki,
 • istota motywacji, inspirująca rola wizyjnych celów, potęga wyobraźni,
 • różnorodność celów strategicznych,
 • geneza i ewolucja koncepcji BSC – BALANCED SCORECARD,
 • tradycyjne systemy pomiaru i kontroli,
 • rozwój ram strategicznych funkcjonowania organizacji projektowych,
 • reakcje ludzi na zmiany.

 

6. ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI ZESPOŁÓW PROJEKTOWYCH – budowa i organizacja zespołów projektowych; profil kompetencyjny członka zespołu projektowego; budowanie kompetencji kierowników projektów oraz pozostałych członków zespołów projektowych; struktura i integracja organizacji projektowej; usprawnianie pracy w zespołach projektowych; relacje między zarządzaniem projektem a zarządzaniem portfelem projektów; przeprowadzenie testu kompetencyjnego każdego uczestnika studiów podyplomowych.

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • ocena kompetencji pracownika (oczekiwanych i realnie posiadanych),
 • struktura kompetencji pracowniczych,
 • zarządzanie kompetencjami w systemie zarządzania organizacją,
 • zadania systemu zarządzania kompetencjami,
 • portfele kompetencji kierowniczych,
 • metody pomiaru kompetencji zawodowych w organizacji,
 • zastosowanie narzędzi psychometrycznych w doborze zespołów,
 • ocena stylu działania zespołów projektowych,
 • style zarządzania zespołami projektowymi,
 • wartości zespołów projektowych,
 • ograniczenia zespołów projektowych,
 • określenie ról zespołowych, podział ról w zespole,
 • ocena potencjału intelektualnego zespołów projektowych.

 

7. ROLA MENEDŻERA PORTFELA PROJEKTÓW – przywództwo w zarządzaniu portfelem projektów; role i podział odpowiedzialności oraz zakres władzy menedżera portfela projektów; cechy kierownika zespołu projektowego a cechy menedżera portfela projektów; kierowanie pracą kilku zespołów projektowych; budowanie samoświadomości menedżera portfela projektów.

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • istota kierowania zespołem i portfelem projektów,
 • cechy, zadania, funkcje lidera i managera,
 • osobowość lidera,
 • nawyki skutecznego działania,
 • samorozwój lidera,
 • komunikacja, perswazja w pracy zespołu,
 • motywowanie współpracowników,
 • etapy projektów – rola menedżera,
 • dysfunkcje w pracy zespołu,
 • podejmowanie decyzji,
 • sytuacje trudne i konfliktowe,
 • kobieta jako lider,
 • etyka w pracy zespołowej.

 

8. FINANSOWANIE PORTFELA PROJEKTÓW – proces szacowania kosztów w portfelu projektów; identyfikacja podstawowych źródeł informacji o sytuacji finansowo-majątkowej przedsiębiorstwa; eskalacja kosztów w ramach portfela projektów; metody ustalania budżetu w zakresie portfela projektów; wykorzystanie mierników oceny opłacalności portfela projektów.

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • wartość pieniądza w czasie,
 • ryzyko i dochód,
 • sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych),
 • koszt i struktura kapitału w organizacjach projektowych,
 • ocena opłacalności inwestycji rzeczowych.

 

9. ROLA KOMUNIKACJI W ZARZĄDZANIU ZESPOŁAMI PROJEKTOWYMI – rozwiązywanie problemów międzygrupowych; zarządzanie konfliktami i stresem; komunikacja formalna i nieformalna między zespołami projektowymi; identyfikacja interesariuszy w portfelu projektów; planowanie komunikacji między zespołami projektowymi i ich interesariuszami; kształtowanie oczekiwań interesariuszy różnych zespołów projektowych.

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • różnice kulturowe w pracy kierownika projektu,
 • różnice kulturowe w zarządzaniu i komunikacji projektowej, praktyka biznesowa - różnice,
 • praktyki biznesowe - spotkania nieformalne, negocjacje, pozdrowienia, prezenty, ubiór osobisty
 • komunikacja między zespołami projektowymi,
 • formalizacja komunikacji w projekcie i organizacji projektowej,
 • planowanie komunikacji w zespole projektowym oraz w organizacji projektowej.

 

10. RYZYKO W STRATEGICZNYM ZARZĄDZANIU PORTFELEM PROJEKTÓW – planowanie zarządzania ryzykiem w portfelu projektów; identyfikacja ryzyka w portfelu projektów; ocena ryzyka w portfelu projektów; planowanie reakcji w odpowiedzi na ryzyko / wybór metody reakcji na zidentyfikowane ryzyko; monitorowanie i kontrolowanie ryzyka w portfelu projektów.

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • źródła i rodzaje ryzyka w ujęciu ogólnym, relacja niepewność-ryzyko,
 • warunki rozwoju przedsiębiorstw – zarządzanie we mgle,
 • metody pomiaru i identyfikacji ryzyka,
 • źródła i rodzaje ryzyka gospodarczego,
 • źródła i rodzaje ryzyka w procesie zarządzania projektami, ryzyko w zarządzaniu projektami strategicznymi,
 • projekty strategiczne,
 • metody identyfikacji ryzyka związanego z projektami, pomiar ryzyka, ryzyko jako kryterium wyborów projektów, antycypacja, transfer, likwidacja strat.

 

11. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM SPORTOWYM – definiowanie zakresu projektu sportowego; rola i zadania menedżera projektu sportowego; zarządzanie zespołem projektowym (rola wolontariatu w sporcie); identyfikacja interesariuszy projektu sportowego; zarządzanie zasobami finansowymi projektu sportowego; zarządzanie ryzykiem w projekcie sportowym.

 

12. KOMERCJALIZACJA PRODUKTU W UJĘCIU PROJEKTOWYM – komercjalizacja produktu w ujęciu projektowym; definiowanie zakresu innowacji produktowej; przejście z fazy projektowej do komercjalizacji innowacji produktowej.

 

13. RATOWANIE PROJEKTÓW ZAGROŻONYCH – identyfikacja zagrożeń projektu; krytyczne oddziaływania projektu i otoczenia; systemy wczesnego ostrzegania w zarządzaniu projektami; strategie ratowania projektu; transformacja i stabilizowanie projektu oraz działania antykryzysowe; wdrażanie planów awaryjnych; kumulowanie i transfer wiedzy projektu; kontrolowanie realizacji projektów.

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • identyfikacja zagrożeń projektu,
 • systemy wczesnego ostrzegania,
 • strategie ratowania projektu,
 • zarządzanie zmianą,
 • opór wobec zmian.

 

14. SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI – wprowadzenie do narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie projektami; istota i znaczenie rozwiązań informatycznych w zarządzaniu projektami; prezentacja różnych platform informatycznych dedykowanych zarządzaniu projektami; budowanie harmonogramu przy wykorzystaniu różnych platform informatycznych; raportowanie postępów w realizacji projektu przy wykorzystaniu różnych platform informatycznych.

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • zarządzanie projektami w MS Project i narzędziach open source,
 • współpraca MS Project z innymi aplikacjami,
 • budowanie harmonogramu projektów,
 • opracowanie kalendarza projektów,
 • tworzenie listy i struktury zadań,
 • określenie rodzajów zależności między zadaniami,
 • wprowadzenie informacji o ograniczeniach zewnętrznych,
 • metoda ścieżki krytycznej (CPM),
 • dodatkowe zagadnienia budowania harmonogramu,
 • definiowanie zasobów (rodzaje zasobów, tworzenie zespołów projektowych, dodawanie zasobów materiałowych i kosztowych, właściwości i edycja zasobów),
 • zarządzanie przydziałami zasobów,
 • narzędzia śledzenia postępów prac (pojęcie planów bazowych, aktualizacja postępów prac, praktyczne wskazówki do aktualizacji postępów prac),
 • sposoby raportowania przebiegu projektu.

 

15. SEMINARIUM PODYPLOMOWE

Egzaminy

Egzaminy z przedmiotów:

 • Podejście systemowe w zarządzaniu projektami
 • Metodyki zwinne w zarządzaniu projektami (APM – Agile Project Management)
 • Wykorzystanie Strategicznej Karty Wyników (BSC – Balanced Scorecard) w zarządzaniu projektami
 • Finansowanie portfela projektów
 • Ryzyko w strategicznym zarządzaniu portfelem projektów

Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym obejmującym obronę pracy podyplomowej.

Liczba godzin
191

Czas trwania studiów: dwa semstry (od października 2016 r. do września 2017 r.). Organizacja zajęć będzie dostosowana do charakteru kształcenia zaocznego - zajęcia będą realizowane w czasie dwudniowych zjazdów, raz lub dwa razy w miesiącu w piątki (po godz. 16:20) i soboty.

Koszt uczestnictwa
4800.00 zł

Na wniosek słuchacza kierownik studiów może rozłożyć koszt uczestnictwa na cztery raty.

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 30 września 2015 roku

Informacje na temat studiów można uzyskać w sekretariacie Katedry Zarządzania Strategicznego al. Niepodległości 10, pokój 322-Gmach Główny, tel 61 8569432.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie).
 • ksero dowodu osobistego

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Katedra Zarządzania Strategicznego (tel 61 8569432).

al. Niepodległości 10 (Gmach Główny III piętro pok. 322)
adres korespondencyjny

Uniwersytet Ekonomiczny
Katedry Zarządzania Strategicznego

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Kierownik
dr Paweł Bartkowiak, e-mail: pawel.bartkowiak@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Zarządzania Strategicznego
al. Niepodległości 10
tel. 61-856-94-32
kzs@ue.poznan.pl
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.