Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia Podyplomowe "Praktyczne aspekty zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem"

Kontakt: email: kzsz@ue.poznan.pl telefon: 61-854-35-22 Koszt uczestnictwa: 4500.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy, pozwalającej na samodzielne projektowanie, wdrażanie i utrzymywanie rozwiązań w ramach systemowego podejścia do zarządzania jakością, środowiskiem i bhp, oraz doskonalenie systemu zarządzania funkcjonującego w organizacji. Uczestnicy studium będą mogli uzyskać formalne kwalifikacje menedżerskie i auditorskie, potwierdzające wysoki
poziom ich merytorycznego przygotowania w zakresie problematyki związanej z systemami zarządzania.

Po ukończeniu studiów słuchacz będzie potrafił:

 • zaprojektować i wdrożyć system zarządzania jakością, środowiskiem i bhp zgodny z wymaganiami norm ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 oraz PN-N 18001:2004
 • zaplanować i przeprowadzić audit  zintegrowanego systemu zarządzania;
 • pełnić rolę negocjatora (pełnoprawnego partnera) w relacjach z auditorami jednostek certyfikujących, przedstawicielami organów nadzoru zewnętrznego oraz auditorami drugiej strony;
 • identyfikować procesy występujące w organizacji i zarządzać nimi;
 • doskonalić funkcjonujący system zarządzania.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich.

Uczestnicy studium po zdaniu egzaminu otrzymają certyfikat auditora zintegrowanego systemu zarządzania renomowanej międzynarodowej jednostki certyfikacyjnej.

Program
 • System zarządzania jakością (ISO 9001)
 • Interpretacja wymagań normy ISO 14001
 • Interpretacja wymagań normy PN-N 18001
 • Prawne aspekty jakości
 • Prawne aspekty środowiska
 • Prawne aspekty BHP
 • Zarządzanie procesowe
 • Zarzadzanie projektem
 • Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych
 • Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego
 • Narzędzia i techniki doskonalenia
 • Zarządzanie ryzykiem w znormalizowanych systemach zarządzania
 • Komunikowanie w ZSZ – metody komunikacji
 • Branżowe systemy zarządzania i integracja
 • Case study – Projektowanie i wdrażanie zsz
 • Audit Zintegrowanego Systemu Zarządzania
 • Seminarium dyplomowe
Egzaminy

 

 • Studia podyplomowe kończą
  się egzaminem końcowym obejmującym obronę pracy podyplomowej.
   
   
Liczba godzin
160

Zajęcia będą realizowane przez 2 semestry (od października 2014 do czerwca 2015), w systemie zaocznym (soboty-niedziele).

Koszt uczestnictwa
4500.00 zł

Płatność jednorazowa lub w 2. równych ratach po 2250,00 PLN każda.

 • I rata do 23 września 2014 roku
 • II rata do 31 stycznia 2015 roku

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

 

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie (do wydruku z panelu użytkownika),
 • kwestionariusz osobowy (do wydruku z panelu użytkownika),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie),
 • trzy koperty zaadresowane do siebie (dwie średnie i jedna A4).

Kwestionariusz oraz podanie  po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem.

Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem, telefon, mail.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania, Collegium Altum, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, Poznań, p. 1717

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania
al. Niepodległości 10,
61-875 Poznań

Studia Podyplomowe: Praktyczne aspekty zarzadzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem

 

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z:

mgr inż. Sylwią Blaszką tel: 618543522

Kierownik
prof. dr hab. Jerzy Łańcucki, e-mail: jerzy.lancucki@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania, Collegium Altum, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, Poznań, pokój 1717
tel. 61-854-35-22 poniedziałek, piątek 07-11:00, wtorek-czwartek 11:00-15:00
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.