Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia Podyplomowe "Statystyczna analiza danych w administracji i biznesie"

Kontakt: email: ksid@ue.poznan.pl telefon: 61-854-38-12 Koszt uczestnictwa: 4600.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Głównym celem i zadaniem studiów jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej, kompleksowej i praktycznej wiedzy na temat gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych statystycznych w administracji i biznesie. Ważnym elementem zajęć jest prezentacja specjalistycznych programów komputerowych, w szczególności Statistica i SPSS oraz pomocniczo Excel i R-Studio.

Poznanie zaawansowanych metod badawczych pozwoli uczestnikom studiów na skuteczne wdrożenie ich do swojej działalności zawodowej, zaś wymiana doświadczeń i opinii między wykładowcami a praktykami umożliwi stałą kontrolę treści i sposobu prezentowania poruszanych zagadnień.


Uczestnicy studiów otrzymają roczne licencje programów statystycznych wykorzystywanych na UEP oraz dostęp do platformy moodle z wieloma materiałami naukowymi (prezentacje, skrypty, pliki z danymi itp.).


Studia przeznaczone są dla wszystkich osób pragnących w praktyce wykorzystywać konkretne metody ilościowej analizy danych, w celu poprawy efektywności prowadzonej działalności. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych.

Program

1) Przygotowanie danych na potrzeby analiz statystycznych (8h)
2) Idea, planowanie i przeprowadzanie badań statystycznych (5h)
3) Metody pozyskiwania i zarządzania informacją statystyczną (6h)
4) Zmienne losowe i rachunek prawdopodobieństwa (9h)
5) Statystyka opisowa w analizie struktury (10h)
6) Wnioskowanie statystyczne w analizie struktury (12h)
7) Badanie korelacji i procedury regresyjne (24h)
8) Analiza szeregów czasowych (16h)
9) Modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych (12h)
10) Wielowymiarowa analiza statystyczna (24h)
11) Techniki wyodrębniania grup obiektów podobnych (6h)
12)
Analiza zmiennych jakościowych i ukrytych (16h)
13) Zarządzanie bazą danych (10h)
14) 
Elementy języka VBA w Microsoft Excel (8h)
15)
Analiza danych w środowisku R (16h)
16)
Metody Data Mining na dużych zbiorach danych (12h)
17) Prognozowanie przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych (6h)
18) Techniki analizy danych przestrzennych (10h)

Egzaminy

Słuchaczy studiów obowiązywać będzie zdanie czterech egzaminów z przedmiotów:

1) Badanie korelacji i procedury regresyjne,
2) Analiza szeregów czasowych,
3) Wielowymiarowa analiza statystyczna,
4) Analiza zmiennych jakościowych i ukrytych,

a także zaliczenie pozostałych wykładanych na studiach przedmiotów w formie określonej przez prowadzących.

Studia podyplomowe kończą się pisemnym oraz ustnym egzaminem końcowym, który obejmie zagadnienia znajdujące się w programie studiów.

Liczba godzin
210

Studia będą trwały przez dwa semestry (od października 2017 r. do września 2018 r.), a zajęcia odbywać się będą raz lub dwa razy w miesiącu (w soboty i niedziele).

Koszt uczestnictwa
4600.00 zł

Kwotę tę należy wpłacić do dnia pierwszego zjazdu lub uiścić w trzech ratach (I rata: do dnia pierwszego zjazdu, II rata: do 31.12.2017., III rata: do 31.03.2018.).

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online.

Rekrutacja na studia odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie,
  • kwestionariusz osobowy,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studia,
  • kopia dowodu osobistego.

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy składać w sekretariacie Katedry Statystyki i Demografii (pok. 1520 Collegium Altum UEP) od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:00.

Dodatkowe informacje

Telefon kontaktowy: 570 567 959 (dr T. Szubert)

Kierownik
Dr Tomasz Szubert, e-mail: tomasz.szubert@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Statystyki i Demografii
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
Collegium Altum pok. 1520 (XV piętro)
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.