Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym

Kontakt: email: sp.ksm@ue.poznan.pl telefon: 691-536-144 Koszt uczestnictwa: 5000.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Celem Studiów jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy oraz wyrobienie umiejętności praktycznych związanych z tworzeniem oraz wdrażaniem konkurencyjnych strategii rozwoju podmiotów funkcjonujących na rynku farmaceutycznym. Studia mają również na celu wzmocnienie umiejętności komunikowania się w zespołach i rozwoju osobistego, kształtowanie zdolności przywódczych a także tworzenie płaszczyzn dzielenia się wiedzą między wszystkimi uczestnikami.

 

Słuchacze przyswoją wiedzę z zakresu budowania strategii marketingowych oraz sposobów zarządzania apteką, przedsiębiorstwem czy hurtownią farmaceutyczną. Studium przygotowuje do pełnienia funkcji kierowniczych i samodzielnego podejmowania decyzji związanych z budową i umacnianiem strategicznej przewagi konkurencyjnej podmiotów działających na rynku farmaceutycznym.

 

Absolwenci studium będą dysponować wiedzą i umiejętnościami praktycznymi m.in. z takich dziedzin, jak: reguły funkcjonowania rynku farmaceutycznego w Polsce i na świecie, zarządzanie przedsiębiorstwem na szczeblu strategicznym, budowa i wdrażanie skutecznych strategii i planów marketingowych, budowa wizerunku firmy oraz utrzymywanie korzystnych relacji z otoczeniem, regulacje prawne obowiązujące na rynku farmaceutycznym.

Studia są adresowane do absolwentów uczelni wyższych, w szczególności do pracowników: aptek, przedsiębiorstw produkujących leki, hurtowni farmaceutycznych, placówek nadzoru farmaceutycznego i podmiotów współpracujących z rynkiem farmaceutycznym.

Słuchaczami studiów mogą być wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy z zakresu mechanizmów funkcjonowania rynku farmaceutycznego a także zasad tworzenia marketingowych strategii rozwoju dla podmiotów działających na wspomnianym rynku.

 

Rekomendacje Słuchaczy

Program

Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów, pracy w grupach, rozwiązywania studiów przypadków, wykładów, gry symulacyjnej a także z wykorzystaniem kamery. Część zajęć odbywa się w laboratorium komputerowym.

 

Zespół doświadczonych wykładowców – praktyków gwarantuje słuchaczom dostęp do najnowszej wiedzy, która umożliwi skuteczne działanie w branży właścicielom i pracownikom aptek oraz pracownikom firm i hurtowni farmaceutycznych.

 

W ramach studiów realizowane są następujące przedmioty:

 • Rynek farmaceutyczny – uwarunkowania, trendy, zachowania nabywców (Rodzaje nabywców na rynku, proces zakupu, decyzje dotyczące zakupu. Marketing zintegrowany na rynku farmaceutycznym. Trendy w branży farmaceutycznej i marketing farmaceutyczny w praktyce. Uwarunkowania opieki farmaceutycznej. Case study).
 • Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem na rynku farmaceutycznym – aspekty planistyczne, prawne i finansowe (Analiza rynku farmaceutycznego, prognozowanie sprzedaży, badania marketingowe. Analiza strategiczna, rodzaje konkurencji na rynku farmaceutycznym i typy przewagi konkurencyjnej. Uwarunkowania prawne na rynku farmaceutycznym. Zarządzanie finansami).
 • NOWOŚĆ! Rozwój kompetencji zawodowych i osobistych (Typy klientów, psychologiczne aspekty reguł zachowania nabywców. Profesjonalna obsługa pacjenta w aptece, innowacyjne metody poszukiwania rozwiązań. Profesjonalne negocjacje i sprzedaż. Rola lidera w zespole, przywództwo. Zarządzenie własnym potencjałem i planowanie rozwoju ścieżki kariery).
 • Strategie produktu i cen na rynku farmaceutycznym (Istota i klasyfikacja produktów, zarządzanie portfelem produktów, wprowadzenie na rynek nowego produktu. Zarządzanie marką, strategie marek, pozycjonowanie marki, wartość marki i jej wycena. Farmakoekonomika, pacjent jako klient firm farmaceutycznych, przepływ funduszy, ekonomika farmacji, płatnicy a producenci leków, finansowanie publiczne leków. Metody ustalania cen, strategie cenowe, marże handlowe).
 • Strategia dystrybucji. Merchandising apteczny (Istota i rodzaje kanałów dystrybucji, funkcjonowanie hurtu farmaceutycznego, pozaapteczny kanał dystrybucji. Wizerunek i tożsamość apteki, zarządzanie półką w aptece).
 • Strategia promocji na rynku farmaceutycznym – teoria i praktyka (Funkcje działań promocyjnych, reklama na rynku farmaceutycznym, promocja sprzedaży, promocja osobista, promocja bezpośrednia. Multichannel Marketing, eMail Marketing, wykorzystanie aplikacji mobilnych w branży farmaceutycznej).
 • Kształtowanie relacji na rynku farmaceutycznym (Relacje z mediami, relacje z pracownikami, społeczna odpowiedzialność biznesu, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, lobbing na rynku farmaceutycznym. Budowanie relacji z klientami).
 • Komunikacja, psychologia komunikacji, prezentacje (Zasady komunikowania się między ludźmi, techniki perswazji i warunki ich etycznego stosowania ćwiczenia w grupie, profesjonalne prezentacje i wystąpienia publiczne).
 • Seminarium dyplomowe
Egzaminy

Egzaminy z przedmiotów:

 • Kształtowanie relacji na rynku farmaceutycznym
 • Rynek farmaceutyczny - uwarunkowania, trendy i zachowania nabywców
 • Strategia promocji na rynku farmaceutycznym
 • Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem na rynku farmaceutycznym - aspekty planistycne, prawne i finansowe

oraz zaliczenia z przedmiotów, które nie kończą się egzaminami
i egzamin końcowy połączony z obroną pracy podyplomowej. 

Liczba godzin
200

Czas trwania zajęć na studiach: dwa semestry (9 miesięcy), 12 dwudniowych zjazdów, raz lub dwa razy w miesiącu (w zależności od układu dni wolnych w danym roku). Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach od 10.00 do 18.30 i w niedziele w godzinach od 8.30 do 15.30.

1 zjazd odbędzie się 20-21 października 2018 r.

Koszt uczestnictwa
5000.00 zł

Możliwość płatności:
jednorazowo - 100% - kwota 5 000,-;
w II ratach po 50% od  kwoty 5 100,-lub
w IV ratach po 25% każda od kwoty 5 200,-

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty można dostarczyć osobiście (po uprzednim umówieniu się telefonicznym) bądź listownie. Kryteria kwalifikacji mają charakter ogólny i związane są z regulaminowymi wymogami dotyczącymi uczestników studiów. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za
  studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów
  Podyplomowych,

- odpis lub kopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika CEM
  UEP) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do
  podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,

- kserokopia dowodu osobistego.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce.

 

Miejsce złożenia dokumentów

listownie:

adres do korespondencji:
Uniwersytet Ekonimiczny
Katedra Strategii Marketingowych
studia podyplomowe

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

osobiście (po uprzednim umówieniu się) tel. 691-536-144
Katedra Strategii Marketingowyvch
u. Powstańców Wlkp. 16
pok.721  (VII piętro)

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach:
e-mail: sp.ksm@ue.poznan.pl
tel. 691-536-144

Kierownik
dr Anna Rogala, e-mail: anna.rogala@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Strategii Marketingowych
studia podyplomowe
ul. Powstańców Wielkopolskich 16,
61-895 Poznań pok. 721 VII piętro
tel. 691-536-144
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.