Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia Podyplomowe "Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym

Kontakt: email: sp.ksm@ue.poznan.pl telefon: 691-536-144 Koszt uczestnictwa: 5000.00 zł Rekrutacja trwa do: 15.09.2017
Cele i zadania

Cele i zadania studium: przekazanie nowoczesnej i zarazem praktycznej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego marketingu farmaceutycznego. Słuchacze będą mogli przyswoić sobie wiedzę z zakresu budowania strategii marketingowych oraz sposobów zarządzania przedsiębiorstwem farmaceutycznym. Studium ma przygotować wysoko wykwalifikowane kadry menedżerskie, które będą w stanie samodzielnie podejmować decyzje związane z budową i umacnianiem strategicznej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa farmaceutycznego. Absolwenci studium będą dysponować wiedzą i umiejętnościami praktycznymi m.in. z takich dziedzin, jak: znajomość reguł funkcjonowania rynku farmaceutycznego w Polsce i na świecie, zarządzanie przedsiębiorstwem na szczeblu strategicznym, budowa i wdrażanie skutecznych strategii i planów marketingowych, budowa wizerunku firmy oraz utrzymywanie korzystnych relacji z otoczeniem, regulacje prawne obowiązujące na rynku farmaceutycznym.

Studium przeznaczone jest dla absolwentów wyższych uczelni. Słuchaczami mogą być zarówno absolwenci wyższych uczelni medycznych, jak i osoby legitymujące się innym wyższym wykształceniem, zainteresowane problematyką poruszaną na zajęciach (np. pracownicy firm farmaceutycznych, instytucji związanych z ochroną zdrowia).

Program

Ramowy program przedmiotowy:

 • Komunikacja, psychologia komunikacji, prezentacje (zasady komunikowania się między ludźmi, ćwiczenia w grupie,  profesjonalne prezentacje i wystąpienia publiczne – ćwiczenia
  z kamerą)
 • Planowanie marketingowe, badania marketingowe
  i zachowania nabywców
  (Analiza rynku farmaceutycznego, prognozowanie sprzedaży, analiza i prognozowanie na podstawie trendu, case study, badania marketingowe ilościowe, budowa kwestionariusza ankietowego, badania jakościowe. Rodzaje nabywców na rynku, proces zakupu, decyzje dotyczące zakupu, ryzyko podejmowania decyzji

 • Public Relations na rynku farmaceutycznym (Media Relations, różne formy kontaktów z prasą wykorzystywane w firmach farmaceutycznych, informacje, notatki prasowe, konferencje, wywiady.  Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w firmach farmaceutycznych, przykłady praktyczne. Lobbing na rynku farmaceutycznym)Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem farmaceutycznym, marketing partnerski

 • Rachunkowość zarządcza i finanse przedsiębiorstw farmaceutycznych (zarządzanie finansami, zarządzanie działalnością bieżąca, zarządzanie należnościami, polityka kredytowa, kredyt kupiecki)

 • Rynek farmaceutyczny - uwarunkowania i trendy Farmakoekonomika, pacjent ważnym klientem dla firm farmaceutycznych. Przepływ funduszy, ekonomika farmacji, płatnicy a producenci leków, finansowanie publiczne leków Marketing zintegrowany na rynku farmaceutycznym. Marketing farmaceutyczny w praktyce  

 • Strategia dystrybucji. Merchandising apteczny (Istota i rodzaje kanałów dystrybucji, funkcjonowanie hurtu farmaceutycznego, pozaapteczny kanał dystrybucji. Wizerunek i tożsamość apteki, zarzadzanie półką w aptece, promocja apteki, standardy obsługi pacjenta w aptece)

 • Strategia produktu i cen na rynku farmaceutycznym (Istota i klasyfikacja produktów, zarzadzanie portfelem produktów, Wprowadzenie na rynek nowego produktu, strategia opakowania
  na rynku farmaceutycznym. Zarządzanie marką, strategie marek, pozycjonowanie marki, wartość marki i jej wycena. Metody ustalania cen, strategie cenowe, marże handlowe)

 • Strategia promocji na rynku farmaceutycznym - teoria i praktyka (Funkcje działań promocyjnych, Reklama na rynku farmaceutycznym, promocja sprzedaży, promocja osobista, promocja bezpośrednia, Multichannel Marketing, eMail Marketing, wykorzystanie aplikacji mobilnych w branży farmaceutycznej. Zajęcia także  z pracownikami agencji reklamowych)

 • Zarządzanie grupą przedstawicieli medycznych (Etapy w procesie sprzedaży, typy klientów, działania posprzedażowe, psychologiczne aspekty reguł zachowania nabywców. Wyznaczanie celów sprzedaży, rozliczanie wyników sprzedaży, systemy motywacyjne, prowizyjne, szkolenia. Rola lidera
  w zespole, przywództwo)

 • Zarządzanie lekiem, prawo farmaceutyczne (dopuszczenie do obrotu leków w UE, źródła informacji o prawie farmaceutycznym w UE i procedurach rejestracyjnych, leki sieroce, badanie czytelności ulotki informacyjnej, cykl życia produktu leczniczego, nowy lek, dobra praktyka wytwarzania GMP, nowe uregulowania prawne na rynku farmaceutycznym)

 • Zarządzanie strategiczne  przedsiębiorstwem farmaceutycznym, Marketing partnerski (Analiza SWOT, analiza SPACE, Macierz Ansoffa, rodzaje konkurencji na rynku farmaceutycznym i typy przewagi konkurencyjnej. Partnerstwo, drabina lojalności, budowa relacji z klientami,  programy lojalnościowe)

 • Seminarium podyplomowe
Egzaminy

Egzaminy z przedmiotów:

 • Rynek farmaceutyczny - uwarunkowania i trendy
 • Strategia promocji na rynku farmaceutycznym
 • Planowanie marketingowe, badania marketingowe i zachowania nabywców
 • Komunikacja, psychologia komunikacji i prezentacje
 • Public Relations na rynku farmaceutycznym

oraz zaliczenia z przedmiotów, które nie kończą się egzaminami
i egzamin końcowy połączony z obroną pracy podyplomowej. 

Liczba godzin
210

Czas trwania zajęć na studiach: dwa semestry (9 miesięcy), 12 dwudniowych zjazdów, raz lub dwa razy w miesiącu (w zależności od układu dni wolnych w danym roku). Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach od 10.00 do 18.30 i w niedziele w godzinach od 8.30 do 15.30.

1 zjazd odbędzie się 7-8 października 2017 r.

Koszt uczestnictwa
5000.00 zł

Możliwość płatności:
jednorazowo - 100% - kwota 5 000,-;
w II ratach po 50% od  kwoty 5 100,-lub
w IV ratach po 25% każda od kwoty 5 200,-

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty należy przesłać listownie.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium,
 • oświadczenie
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie),
 • ksero dowodu osobistego

Kwestionariusz, podanie, zobowiązanie oraz oświadczenie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej.

Miejsce złożenia dokumentów

przesłać listownie na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny
Katedra Strategii Marketingowych
studia podyplomowe

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach:
e-mail: longina.domowicz@ue.poznan.pl
tel. 691-536-144

Kierownik
dr Anna Rogala, e-mail: anna.rogala@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Strategii Marketingowych
studia podyplomowe
ul. Powstańców Wielkopolskich 16,
61-895 Poznań pok. 721 VII piętro
tel. 691-536-144
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §21.1 pkt.2 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.