Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (XXI edycja).

Studia Podyplomowe "Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym

Kontakt: email: sp.ksm@ue.poznan.pl telefon: 691-536-144 Koszt uczestnictwa: 5000.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Celem Studiów jest przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy oraz wyrobienie umiejętności praktycznych związanych z tworzeniem oraz wdrażaniem konkurencyjnych strategii rozwoju podmiotów funkcjonujących na rynku farmaceutycznym. Studia mają również na celu wzmocnienie umiejętności komunikowania się w zespołach i rozwoju osobistego, kształtowanie zdolności przywódczych a także tworzenie płaszczyzn dzielenia się wiedzą między wszystkimi uczestnikami.

 

Słuchacze przyswoją wiedzę z zakresu budowania strategii marketingowych oraz sposobów zarządzania apteką, przedsiębiorstwem czy hurtownią farmaceutyczną. Studium przygotowuje do pełnienia funkcji kierowniczych i samodzielnego podejmowania decyzji związanych z budową i umacnianiem strategicznej przewagi konkurencyjnej podmiotów działających na rynku farmaceutycznym.

 

Absolwenci studium będą dysponować wiedzą i umiejętnościami praktycznymi m.in. z takich dziedzin, jak: reguły funkcjonowania rynku farmaceutycznego w Polsce i na świecie, zarządzanie przedsiębiorstwem na szczeblu strategicznym, budowa i wdrażanie skutecznych strategii i planów marketingowych, budowa wizerunku firmy oraz utrzymywanie korzystnych relacji z otoczeniem, regulacje prawne obowiązujące na rynku farmaceutycznym.

Studia są adresowane do absolwentów uczelni wyższych, w szczególności do pracowników: aptek, przedsiębiorstw produkujących leki, hurtowni farmaceutycznych, placówek nadzoru farmaceutycznego i podmiotów współpracujących z rynkiem farmaceutycznym.

Słuchaczami studiów mogą być wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy z zakresu mechanizmów funkcjonowania rynku farmaceutycznego a także zasad tworzenia marketingowych strategii rozwoju dla podmiotów działających na wspomnianym rynku.

 

Rekomendacje Słuchaczy

Program

Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów, pracy w grupach, rozwiązywania studiów przypadków, wykładów, gry symulacyjnej a także z wykorzystaniem kamery. Część zajęć odbywa się w laboratorium komputerowym.

 

Zespół doświadczonych wykładowców – praktyków gwarantuje słuchaczom dostęp do najnowszej wiedzy, która umożliwi skuteczne działanie w branży właścicielom i pracownikom aptek oraz pracownikom firm i hurtowni farmaceutycznych.

 

W ramach studiów realizowane są następujące przedmioty:

 • Rynek farmaceutyczny – uwarunkowania i trendy (Farmakoekonomika, pacjent jako klient firm farmaceutycznych, przepływ funduszy, ekonomika farmacji, płatnicy a producenci leków, finansowanie publiczne leków. Marketing zintegrowany na rynku farmaceutycznym. Marketing farmaceutyczny w praktyce).
 • Planowanie marketingowe, badania marketingowe i zachowania nabywców (Analiza rynku farmaceutycznego, prognozowanie sprzedaży, analiza i prognozowanie na podstawie trendu, case study, badania marketingowe ilościowe, budowa kwestionariusza ankietowego, badania jakościowe. Rodzaje nabywców na rynku, proces zakupu, decyzje dotyczące zakupu, ryzyko podejmowania decyzji).
 • Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem farmaceutycznym, marketing partnerski (Analiza SWOT, analiza SPACE, Macierz Ansoffa, rodzaje konkurencji na rynku farmaceutycznym i typy przewagi konkurencyjnej. Partnerstwo, drabina lojalności, budowa relacji z klientami, programy lojalnościowe).
 • Strategie produktu i cen na rynku farmaceutycznym (Istota i klasyfikacja produktów, zarządzanie portfelem produktów, wprowadzenie na rynek nowego produktu, strategia opakowania na rynku farmaceutycznym. Zarządzanie marką, strategie marek, pozycjonowanie marki, wartość marki i jej wycena. Metody ustalania cen, strategie cenowe, marże handlowe).
 • Strategia dystrybucji. Merchandising apteczny (Istota i rodzaje kanałów dystrybucji, funkcjonowanie hurtu farmaceutycznego, pozaapteczny kanał  dystrybucji. Wizerunek i tożsamość apteki, zarządzanie półką w aptece, promocja apteki, standardy obsługi pacjenta w aptece).
 • Strategia promocji na rynku farmaceutycznym – teoria i praktyka (Funkcje działań promocyjnych, reklama na rynku farmaceutycznym, promocja sprzedaży, promocja osobista, promocja bezpośrednia, Multichannel Marketing, eMail Marketing, wykorzystanie aplikacji mobilnych w branży farmaceutycznej).
 • Public Relations na rynku farmaceutycznym (Media Relations, Internal Relations, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, lobbing na rynku farmaceutycznym).
 • Zarządzanie lekiem, prawo farmaceutyczne (Dopuszczenie do obrotu leków w UE, źródła informacji o prawie farmaceutycznym w UE i procedurach rejestracyjnych, leki sieroce, badanie czytelności ulotki informacyjnej, cykl życia produktu leczniczego, nowy lek, dobra praktyka wytwarzania GMP, nowe uregulowania prawne na rynku farmaceutycznym).
 • Zarządzanie grupą przedstawicieli medycznych (Etapy w procesie sprzedaży, typy klientów, działania posprzedażowe, psychologiczne aspekty reguł zachowania nabywców. Wyznaczanie celów sprzedaży, rozliczanie wyników sprzedaży, systemy motywacyjne, prowizyjne, szkolenia. Rola lidera w zespole, przywództwo).
 • Komunikacja, psychologia komunikacji, prezentacje(Zasady komunikowania się między ludźmi, ćwiczenia w grupie,  profesjonalne prezentacje i  wystąpienia publiczne – ćwiczenia z kamerą).
 • Rachunkowość zarządcza i finanse przedsiębiorstw farmaceutycznych (Zarządzanie finansami, zarządzanie działalnością bieżąca, zarządzanie należnościami, polityka kredytowa, kredyt kupiecki).
 • Seminarium podyplomowe.
Egzaminy

Egzaminy z przedmiotów:

 • Rynek farmaceutyczny - uwarunkowania i trendy
 • Strategia promocji na rynku farmaceutycznym
 • Planowanie marketingowe, badania marketingowe i zachowania nabywców
 • Komunikacja, psychologia komunikacji i prezentacje
 • Public Relations na rynku farmaceutycznym

oraz zaliczenia z przedmiotów, które nie kończą się egzaminami
i egzamin końcowy połączony z obroną pracy podyplomowej. 

Liczba godzin
210

Czas trwania zajęć na studiach: dwa semestry (9 miesięcy), 12 dwudniowych zjazdów, raz lub dwa razy w miesiącu (w zależności od układu dni wolnych w danym roku). Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach od 10.00 do 18.30 i w niedziele w godzinach od 8.30 do 15.30.

1 zjazd odbędzie się 21-22 października 2017 r.

Koszt uczestnictwa
5000.00 zł

Możliwość płatności:
jednorazowo - 100% - kwota 5 000,-;
w II ratach po 50% od  kwoty 5 100,-lub
w IV ratach po 25% każda od kwoty 5 200,-

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty należy przesłać listownie.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium,
 • oświadczenie
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie),
 • ksero dowodu osobistego

Kwestionariusz, podanie, zobowiązanie oraz oświadczenie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej.

Miejsce złożenia dokumentów

przesłać listownie na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny
Katedra Strategii Marketingowych
studia podyplomowe

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje o studiach:
e-mail: longina.domowicz@ue.poznan.pl
tel. 691-536-144

Kierownik
dr Anna Rogala, e-mail: anna.rogala@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Strategii Marketingowych
studia podyplomowe
ul. Powstańców Wielkopolskich 16,
61-895 Poznań pok. 721 VII piętro
tel. 691-536-144
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.