Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (V edycja).

Studia Podyplomowe "Zarządzanie kapitałem ludzkim w systemie SAP HR"

Kontakt: email: kpips@ue.poznan.pl telefon: 61-854-38-83 Koszt uczestnictwa: 8450.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania


Studia są organizowane w ramach współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z BCC - Partnerem Ekspertem SAP w zakresie HR

Jest to unikalna okazja na poznanie systemu SAP HR bezpośrednio na warsztatach prowadzonych przez doświadczonych konsultantów i kierowników projektów. SAP HR to światowy standard systemu wspomagającego zarządzanie kapitałem ludzkim w dużych organizacjach. BCC jest wiodącą firmą wdrożeniową SAP w Polsce, jako Partner Ekspert SAP HR posiada największe doświadczenie i potencjał w zakresie wdrożeń i rozwoju tych systemów w kraju.

Słuchacze poznawać będą m.in. metodyki projektowe, przykłady z projektów wdrożeniowych SAP w Polsce i na świecie, aspekty związane z zarządzaniem projektami oraz metody przygotowywania się firm do wdrożenia tego typu systemów. 

Na zakończenie studiów, opróczy dyplomu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkoleń z zakresu obsługi systemu SAP HR wystawione przez firmę BCC.

Po ukończeniu naszych studiów stają się Państwo bardziej atrakcyjnym kandydatem na rynku pracy (specjalistą HR, menedżerem). Osobami znającymi system SAP zainteresowane są w szczególności firmy, które już ten system wdrożyły lub planują wdrożyć. Są to m.in. ABB, BASF, GSK, KGHM, NIVEA, Grupa Żywiec, Kompania Piwowarska, Piotr i Paweł, Żabka, Makro, Real, Castorama, ING, MAN, Orlen, onet.pl, TVN i wiele innych (zobacz więcej na stronie BCC)

Ponadto studia są znakomitą okazją poznania jednej z wiodących firm wdrażających SAP w Polsce.

Przeczytaj więcej

Studia skierowane są do absolwentów wyższych studiów licencjackich i magisterskich wszystkich typów uczelni. W szególności zachęcamy do uczestnictwa osoby, które w swej pracy chcą usprawniać procesy zarządzaniem ludźmi w organizacji poprzez wykorzystanie zaawansowanych systemów informatycznych.

„Chcemy trafić do osób, które planują związać swoją karierę z SAP HR lub tych którzy mają już jakieś doświadczenia w systemie ale chcą dogłębnie poznać tą tematykę. Inicjatorzy studiów uważają, że współpraca z partnerami biznesowymi jest bardzo potrzebna i daje szersze możliwości odpowiadania na rynkowe potrzeby w zakresie dostępu do wiedzy” tłumaczy Wojciech Maćkowiak, który jest kierownikiem projektu studiów podyplomowych w BCC.

Program

Program studiów przewiduje realizację 180 godz. w tym 152 godzin zajęć praktycznych prowadzonych w formie warsztatowej z wykonywaniem ćwiczeń na przygotowanych przez BCC systemach SAP, dzięki umowie SAP University Aliance. W programie przewidziane są również wykłady poszerzające wiedzę z zakresu zarządzania ludźmi w organizacji, które prowadone będą przez praktyków i pracowników Uniwersytetu.

Teoria zarządzania kapitałem ludzkim (28h)

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
System komunikacji wewnętrznej w organizacji 
Planowanie zatrudnienia i opisy stanowisk pracy
Rekrutacja i selekcja
Ocena pracowników
Motywowanie i wynagradzanie pracowników 
Rozwój pracowników i szkolenia  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zajęcia warsztatowe (152h)

SAP HR: Oprogramowanie w modelu On premise / wprowadzenie i przegląd modułów
SAP HR: Administracja kadrami - struktura organizacyjna w SAP HR 
SAP HR:  Administracja kadrami - procesy kadrowe w SAP HR
SAP Success Factors: Oprogramowanie w modelu chmurowym SaaS / wprowadzenie i przegląd modułów
SAP Success Factors: Employee Central procesy kadrowe
SAP HR: Czas pracy, ocena czasu pracy
SAP HR: Rozliczenie płac - rozliczenie płac, składniki płacowe, księgowanie listy płac, raportowanie płacowe
SAP SuccessFactors: Czas pracy w aplikacjach chmurowych i mobilnych 
SAP SuccessFactors: Employee Central Payroll - rozliczanie listy płac w chmurze
SAP SuccessFactors Recruiting Management - system zarządzania rekrutacjami
SAP SuccessFactors Performance & Goals - system celów i ocen 
SAP  SuccessFactors Learning Management - system zarządzania szkoleniami
SAP SuccessFactors rozwój aplikacji dodatkowych na HANA Cloud Platform
SAP HR Przykłady rozwoju systemu SAP, migracja danych do SAP HR, procesy testowania systemu
SAP HR Portal i aplikacje samoobsługowe FIORI
Przygotowanie do wdrożenia SAP HR
Metodyka projektowa dla wdrożeń SAP HR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egzaminy

Warunki ukończenia studiów: słuchaczy obowiązuje zdanie egzaminów z następujących modułów problemowych:

-    Rozwój pracowników i szkolenia

-    Administracja kadrami - procesy kadrowe w SAP HR

-    SAP SuccessFactors Learning Management - system zarządzania szkoleniami

oraz egzamin końcowy

 

Liczba godzin
180

Czas trwania studiów dwa semestry (od października 2017 r. do września 2018 r.), zajęcia odbywają się średnio raz w miesiącu w soboty i niedziele.

Koszt uczestnictwa
8450.00 zł

Terminy wnoszenia opłat za studia:

a) w przypadku płatności jednorazowej – 8 450,00 zł od osoby, przy czym termin płatności upływa z dniem 31.10.2017;

b) w przypadku płatności w dwóch ratach – 8 450,00 zł od osoby, płatne:

- pierwsza rata w wysokości – 4 225,00 zł, płatna w terminie do 31.10.2017;

- druga rata w wysokości – 4 225,00 zł płatna w terminie do 31.01.2018.

c) w przypadku płatności w trzech ratach – 8 450,00 zł od osoby, płatne:

- pierwsza rata w wysokości – 3 000,00 zł, płatna w terminie do 31.10.2017;

- druga rata w wysokości – 3 000,00 zł płatna w terminie do 31.01.2018;

- trzecia rata w wysokości – 2 450,00 zł płatna w terminie do 30.04.2018.

 

Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie.

Kryteria kwalifikacji mają charakter ogólny i związane są z regulaminowymi wymogami dotyczącymi uczestników studiów. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona do 20 osób.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

 

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie,
  • kwestionariusz osobowy,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studia,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie),
  • ksero dowodu osobistego.

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty proszę przesyłać pocztą na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Pracy i Polityki Społecznej

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

z dopiskiem SAP-HR

Kierownik
dr hab. Maciej Ławrynowicz, prof. nadzw. UEP, e-mail: m.lawrynowicz@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Pracy i Polityki Społecznej
ul. Towarowa 53, pokój 304

Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.