Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (XIX edycja).

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kontakt: email: studia.kl@fnc.ue.poznan.pl telefon: 61-856-90-88 Koszt uczestnictwa: 4700.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi  w organizacji, nabycie przez słuchaczy umiejętności posługiwania się narzędziami HR i wzrost efektywności procesów kadrowych, prowadzonych przez absolwentów studiów.

Proponowane przedmioty zostały pogrupowane w trzy bloki:

1) podstawowy (m.in. prawo pracy, kierowanie zespołem),

2) proces kadrowy (m.in. dobór pracowników, restrukturyzacja kadr),

3) wsparcie procesu kadrowego (m.in. systemy kadrowo-płacowe, analityka HR).

Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz praktyków i konsultantów praktyki gospodarczej - nazwiska i status zawodowy wykładowców jest podany przy poszczególnych przedmiotach w programie studiów (poniżej).

Zajęcia na studiach realizowane będą w formie wykładów, warsztatów i seminariów.

Studia przeznaczone są dla:

- osób chcących zbudować swoje kompetencje w zakresie zarządzania kadrami w organizacji, nie posiadających kierunkowego wykształcenia i doświadczenia w tej dziedzinie (np. osoby chcące się przekwalifikować)

- osób zajmujących stanowiska menedżerskieróżnego typu, na których należy kierować zespołami pracowniczymi i posiadać umiejętność np. rekrutacji pracowników, ich oceniania i zwalniania.

O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby, które mają dyplom ukończenia studiów wyższych zarówno ekonomicznych, jak i nieekonomicznych.

Od słuchaczy oczekuje się przede wszystkim aktywnego udziału w zajęciach studiów.

Program

Blok 1 - Podstawowy

- Rynek pracy - szanse i ograniczenia (dr hab. B. Skowron-Mielnik, prof. nadzw. UEP, UEP i F5 Konsulting)

- Funkcja personalna w nowoczesnej organizacji (dr M. Gołembski, UEP i Wsparcie Decyzji)

- Podstawy prawa pracy (mec. M. Illukowicz, Kancelaria Radców Prawnych M. Illukowicz i Partnerzy)

- Psychologia w zzl (mgr B. Kokocińska, doradca personalny, Pracownia Doradztwa Personalnego Gepol)

- Kierowanie zespołem (prof. dr hab. H. Mruk, prof. zw. UEP; dr T. Kopczyński - UEP, Human Force i SYNERGIA)

Blok 2 - Proces kadrowy

- Nowe formy zatrudnienia i organizacji pracy (dr hab. B. Skowron-Mielnik, prof. nadzw. UEP, UEP i F5 Konsulting)

- Dobór pracowników (mgr A. Wiatr, Managing Director, Nicholson CEE)

- Ocenianie pracowników (mgr L. Strojna-Nowicka (doradca personalny, Usługi  Psychologiczne)

- Szkolenia i rozwój kompetencji (dr M. Gołembski, UEP i Wsparcie Decyzji)

- Wartościowanie pracy i system wynagrodzeń (dr G. Wojtkowiak, UEP i Wsparcie Decyzji; mgr A. Mindykowska, Senior HR Manager, Amazon)

- Zarządzanie świadczeniami pracowniczymi (mgr D. Ludwiczak, Menedżer HR Usług Transakcyjnych i Relacji Pracowniczych, GSK Services)

- Restrukturyzacja kadr (mgr Izabela Ptaszyńska, Dyrektor Zarządzający Regionem Pionu Kapitału Ludzkiego w Poczta
Polska S. A.)

Blok 3- Wsparcie procesu kadrowego

- Systemy kadrowo-płacowe (mgr S. Górczyński - uprawnienia ministerialne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, właściciel biura rachunkowo-księgowego,  mgr K. Luty  - Akquinet Polska - Technologie i usługi informatyczne)

- Analityka kadrowa (dr G. Wojtkowiak, UEP i Wsparcie Decyzji)

- Badanie predyspozycji zawodowych - testy PPA Thomas International dla każdego słuchacza

Seminarium dyplomowe

Egzaminy

Egzaminy z przedmiotów:

  • Podstawy prawa pracy
  • Analityka kadrowa
  • Wartościowanie pracy i system wynagrodzeń

oraz zaliczenia z pozostałych przedmiotów. Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym obejmującym obronę pracy dyplomowej.

Liczba godzin
186

Czas trwania studiów: dwa semestry - od października 2017 r. do września 2018 r. Organizacja zajęć będzie dostosowana do charakteru kształcenia zaocznego - zajęcia będą realizowane w czasie dwudniowych zjazdów dwa razy w miesiącu, w piątki (od godz.16 do godz. 21) i soboty (od godz. 8.30 do godz. 17).


Koszt uczestnictwa
4700.00 zł

Opłatę za studia można rozłożyć na raty - wysokość i liczba rat będą wariantowo określone w umowie między słuchaczem a uczlenią i słuchacz będzie decydował na spotkaniu inauguracyjnym o ostatecznej formie płatności.

Opłaty za studia uiszczane są na indywidualny numer konta bakowego, który każdy słuchacz będzie miał nadany po przyjęciu na studia.


Zgłoszenia

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe UEP obowiązuje aplikacja online. Szczegóły postępowania rekrutacyjnego są kandydatom przekazywane drogą elektroniczną po zarejestrowaniu się jako kandydat na studia.Po zalogowaniu się kandydaci otrzymują informacje o kolejnych działaniach, które powinni wykonać (szczególnie ważne jest dotrzymywanie terminów, ponieważ system automatycznie wykreśla osoby nie realizujące okreslonych czynności w terminie).

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

 

 

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

  • zgłoszenie (wniosek o przyjęcie),
  • kwestionariusz osobowy,
  • odpis lub kopia poświadczona przez upoważnionego pracownika CEM-UEP (Biuro Studiów Podyplomowych) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,
  • zobowiązanie (osobiste lub podmiotu kierującego np. pracodawcy) do wnoszenia opłat za studia w ustalonych terminach,
  • ksero dowodu osobistego lub paszportu,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie).

Kwestionariusz oraz podanie  po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem.

Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

Kandydaci proszeni są o przesyłanie dokumentów z wykorzystaniem tradycyjnej przesyłki pocztowej, z dopiskiem na kopercie:
Studia Podyplomowe "Zarządzanie zasobami ludzkimi" edycja 17

Adres korespondencyjny:

Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Dodatkowe informacje

Informacje na temat studiów można uzyskać:

- u kierownika studiów (mail: beata.mielnik@ue.poznan.pl)

- u osoby prowadzącej obsługę administracyjną studiów - p. Anna Bachorz tel. (61) 856 92 39 lub p. Magdalena Chomska-Rychły  tel. (61) 856 90 88/89

 

Kierownik
dr hab. Beata Skowron-Mielnik, prof. nadzw. UEP, e-mail: beata.mielnik@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Biuro Studiów Podyplomowych
Centrum Edukacji Menedżerskiej
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
Budynek Altum, p.513
Strona internetowa
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.