Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Studia Podyplomowe "Komunikacja i techniki perswazji w biznesie"

Kontakt: email: marek.zielinski@ue.poznan.pl telefon: 691-536-144 lub 609-600-460 Koszt uczestnictwa: 4200.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Podyplomowe Studia Komunikacji i Technik Perswazji w Biznesie to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce realizowana na uczelni o profilu biznesowym. Celem Studiów jest rozwój umiejętności słuchaczy w zakresie skutecznej komunikacji w biznesie. Zadania Studiów będą ukierunkowane na przekazanie nowoczesnej wiedzy z powyższego obszaru oraz na zaznajomienie słuchaczy z technikami i narzędziami z obszaru sztuki perswazji, możliwymi do zastosowania w praktyce. Proponowane przedmioty odzwierciedlają kluczowe aspekty szeroko pojętej komunikacji międzyludzkiej.

Absolwenci Studiów będą dysponować wiedzą i umiejętnościami praktycznymi m.in. z takich dziedzin jak: wystąpienia publiczne, prowadzenie argumentacji i negocjacji, psychologia perswazji przywództwo, komunikacja międzyludzka, kreatywność, podejmowanie decyzji. Zajęcia prowadzone są zarówno w formie wykładów, seminariów jak i ćwiczeń warsztatowych, które obejmują wystąpienia przed kamerą, treningi z psychologami i socjologami. W związku z warsztatowym charakterem zajęć maksymalna wielkość grupy to 35 osób.

fanpage studiów: www.facebook.com/sztukaperswazji

 

Like it!

 

Uczestnikami Studiów mogą być osoby, których sukces zawodowy uzależniony jest od ich umiejętności komunikacyjnych. Studia kierowane są więc do menedżerów oraz osób przygotowujących się do pełnienia takich funkcji, trenerów biznesu, przedstawicieli handlowych i osób zajmujących się obsługą klienta, pracowników agencji reklamowych i działów marketingu.

Studia kierują swoją ofertę do absolwentów wyższych studiów licencjackich i magisterskich wszystkich typów uczelni (m.in. uniwersyteckich, ekonomicznych, politechnicznych, rolniczych).

Osobom skierowanym przez zakład pracy na studia podyplomowe udzielane są świadczenia szkoleniowe przewidziane Rozporządzeniem Ministrów Edukacji Narodowej oraz Pracy i Polityki Socjalnej z 12.10.1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych. (Dz. U. nr103, poz. 472).

Opinie słuchaczy dotychczasowych edycji Studiów:

"dzięki zajęciom zwiększyła się moja pewność siebie w kontakcie z klientami"

"nie spodziewałam się, że wiedza na temat kreatywności tak pozytywnie wpłynie na moje podejście do wykonywanej pracy"

"Nie żałuję decyzji o wzięciu udziału w zajęciach. Żałuję, że nie mogłem uczestniczyć we wszystkich zjazdach"

"studia przygotowały mnie do sprawowania funkcji kierowniczej"

"pewność siebie i wiedza na temat techniki wpływu społecznego - dużo łatwiej jest teraz w pracy"

"10 profesjonalnych dwudniowych szkoleń ze specjalistami za najniższą cenę w kraju"

Program

W ramach Studiów realizowane będą następujące grupy przedmiotów:

 • Komunikacja interpersonalna (Komunikacja werbalna i niewerbalna, Emisja głosu, Komunikacja pisemna)
 • Zarządzanie wizerunkiem własnym (Lider, Zarządzanie sobą w czasie, Kształtowanie wizerunku)
 • Proces podejmowanie decyzji (Psychologia decyzji konsumenckich, Decyzje zakupowe w firmach)
 • Techniki perswazji (Zarządzanie emocjami, Asertywność, Język perswazji)
 • Psychologia komunikacji (Etykieta w biznesie, Techniki wpływu społecznego)
 • Prezentacje i wystąpienia publiczne
 • Sztuka negocjacji
 • Etyka w biznesie
 • Kreatywność w biznesie
 • Seminarium dyplomowe

 

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są z pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (m.in. prof. dr hab. H. Mruk, dr P. Michoń, dr hab. G.Leszczyński), Uniwersytetu Adama Mickiewicza (m.in. dr W. Laskowski, dr G. Gorąca-Sawczyk, dr D. Narożna), Uniwersytetu Muzycznego (prof. Z. Grochal) z praktykami i trenerami biznesu (m.in. M.Lampasiak) oraz psychologami i socjologami (M. Kraszewska, H. Arend)

Egzaminy

 

Słuchacze Studiów zobowiązani do złożenia praktycznego egzaminu z pięciu przedmiotów:

 

 • Sztuka negocjacji i argumentacji (forma testu)
 • Prezentacje  i wystąpienia publiczne (prezentacja na forum)
 • Zarządzanie wizerunkiem własnym (forma eseju)
 • Techniki perswazji (forma testu)
 • Proces podejmowania decyzji (forma testu)

 

Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym obejmującym obronę pracy podyplomowej.

 

Liczba godzin
182

Zajęcia na Studiach są realizowane w formie wrasztatów, ćwiczeń, wykładów i seminariów w łącznym wymiarze 182 godzin prowadzonych przez psychologów biznesu, socjologów, aktorów oraz pracowników UEP. Organizacja zajęć jest dostosowana do charakteru kształcenia zaocznego. Zajęcia na studiach trwają dwa semestry (rozpoczynają się 21 października 2017 r., a kończą w czerwcu 2018). Dwudniowe zjazdy słuchaczy są organizowane na ogół jeden raz w miesiącu (sobota, w godzinach 8,20 - 16,50 i niedziela, w godzinach 8,20-15,10).

Terminy zjazdów:

Pierwszy zjazd odbędzie się w dniach 21-22.10.2017 r.

 

 

 


Koszt uczestnictwa
4200.00 zł

Studia są odpłatne zgodnie z zasadami prowadzenia studiów podyplo-mowych (M.P. 1986, nr 1, poz.5).

Możliwość płatności:
jednorazowo - 100% - kwota 4 200,-
w II ratach po 50% od  kwoty 4 300,-lub
w IV ratach po 25% każda od kwoty 4 400,-

 

Zgłoszenia

Informacji o Podyplomowych Studiach Komunikacja i Techniki Perswazji w Biznesie udziela p. Longina Domowicz, tel. kom. 691 536 144 lub Kierownik Studiów, dr Marek Zieliński tel. 609 600 460

Wymagane dokumenty
 • podanie kandydata,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (nie kserokopia),
 • dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego, podpisane na odwrocie,
 •  zobowiązaniem pokrycia kosztów kształcenia
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem
 • ksero dowodu osobistego

Kwestionariusz, podanie, zobowiązanie oraz oświadczenie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej.

Miejsce złożenia dokumentów

Zapisy na Studia odbywają się drogą elektroniczną. Po zarejestrowaniu się na stronie strudiów należy wydrukować potrzebne dokumenty (podanie, kwestionariusz, zobowiązanie pokrycie kosztów kształcenia oraz oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem) i przesłać na poniższy adres sekretariatu Studiów. Prosimy o powiadomienie emailem longina.domowicz@ue.poznan.pl, że dokumenty zostały wysłane.

adres na który należy wysłać dokumenty:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Strategii Marketingowych
studia podyplomowe

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Dodatkowe informacje

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność złożonych podań. O terminie rozpoczęcia zajęć kandydaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem. 

Kierownik
dr Marek Zieliński, e-mail: marek.zielinski@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Longina Domowicz
Budynek UEP "Collegium Altum"
p. 721
tel. kom. 691 536 144
sp.ksm@ue.poznan.pl
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.