Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (XVI edycja).

Studia Podyplomowe "Zarządzanie Projektami"

Kontakt: email: kzs@ue.poznan.pl telefon: 61-856-94-32 Koszt uczestnictwa: 4500.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Trwa również rekrutacja na studia:

Zarządzanie Projektami - narzędzie dla praktyków

http://www.podyplomowe.ue.poznan.pl/studia.231.742.html


Cele i zadania studiów: przekazanie słuchaczom nowoczesnej wiedzy, obejmującej konkretne metody i narzędzia, możliwe do zastosowania w zarządzaniu projektami, oraz doskonalenie umiejętności niezbędnych przy realizacji projektów. Zajęcia są prowadzone przez wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz przedstawicieli praktyki gospodarczej.

Studia są adresowane do osób zaanagażowanych w realizację różnorodnych projektów, co gwarantuje interdycyplinarność przekazywanych treści, pozwala na wymianę doświadczeń oraz poznanie specyfiki różnorodnych postępowań projektowych.

Studia przeznaczone jest dla osób kierujących projektami lub przygotowujących się do tej roli. O przyjęcie na studium mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, zarówno uczelni ekonomicznych, jak i nieekonomicznych.

Program

Ramowy program przedmiotowy:

1. PODSTAWY ZARZĄDZANIA - istota organizacji, pojęcie zarządzania, organizacja przedsiębiorstwa, struktury organizacyjne, systemowe podejście w zarządzaniu.

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw – obecnie i w przeszłości,
 • konsekwencje uwarunkowań dla przedsiębiorstw,
 • natura i funkcje zarządzania,
 • proces zarządzania – aspekty praktycznie użyteczne,
 • narzędzia zarządzania,
 • wymagania względem zarządzania i menedżerów,
 • sposoby podejmowania skutecznych decyzji.


2. ORGANIZACJA I PLANOWANIE PROJEKTU - organizacja projektu (istota zarządzania projektami fazy projektu, struktura organizacyjna a zespoły projektowe, priorytety wymagań), planowanie wstępne oraz szczegółowe w zarządzaniu projektami (stawianie celów, struktura podziału zadań, harmonogramowanie - Gantt, metoda ścieżki krytycznej CPM, karty projektu, budowanie planu projektu), inne metody w zarządzaniu projektami.

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • podejścia i metodyki zarządzania projektami (PMI, Prince2, IPMA, APM),
 • wady i zalety metodyk zarządzania projektami,
 • zarządzanie projektami wg metodyki PMI, certyfikacje dostępne w PMI,
 • cykl życia projektów wg UE,
 • pojęcie projektu i zarządzania projektami,
 • trójkąt ograniczeń projektowych,
 • składniki doskonałości w zarządzaniu projektami,
 • organizacja zarządzania projektami (PM – Project Manager, PSO – Project Support Office),
 • proces zarządzania projektami (koło PDCA, planowanie wstępne, cele projektu, analiza ryzyka, analiza interesariuszy, struktura podziału prac, zarządzanie czasem w projekcie, zespół projektowy),
 • dokumentacja projektowa,
 • zarządzanie informacją, marketing projektu.


3. ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI W PROJEKCIE - budowa i organizacja zespołu, podział ról, warunki efektywnego funkcjonowania zespołu, rozwój zespołu, potrzeby zespołu, utrzymanie zespołu, podstawowe problemy pracy zespołów, mocne strony grupowego podejmowania decyzji, kreatywność w pracy zespołowej, istota heurystyki, kreatywności i twórczego zarządzania, determinanty i bariery kreatywności w miejscu pracy, twórcze rozwiązywanie problemów, stymulowanie kreatywności, wybrane metody twórczego myślenia: burza mózgów, synektyka, ekspercka, morfologiczna.

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • personalna struktura projektu,
 • społeczne zadania kierownika projektu,
 • obszary zarządzania zespołem projektowym,
 • predyspozycje członków zespołów projektowych, angażowanie pracowników,
 • poszukiwanie kompetencji w strukturze projektu,
 • obszar ryzyka personalnego w projekcie,
 • metody selekcji kandydatów do projektu,
 • sposoby oceny kandydata do pracy w projekcie,
 • ocena rozwoju zespołu projektowego,
 • identyfikacja ról zespołowych,
 • ocena stanowiska pracy i profil kwalifikacyjny,
 • dobór kadr (etapy doboru kadr, istota i funkcje rekrutacji),
 • istota, cele i zasady motywowania,
 • istota kreatywnego zarządzania i twórczego myślenia (metody heurystyczne).


4. KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI - komunikacja wewnętrzna w organizacji, komunikacja formalna i nieformalna, efektywna komunikacja w zarządzaniu projektami

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • różnice kulturowe w zarządzaniu i komunikacji projektowej – istota, zadania i relacje, różnice w praktyce biznesowej,
 • komunikacja w projekcie,
 • komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie,
 • formalizacja komunikacji w projekcie – zasady współpracy,
 • planowanie komunikacji w zespole projektowym.


5. STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • projekty a misja i cele przedsiębiorstwa,
 • wizja organizacji, obszary formułowania wizji,
 • relacje między pojęciami wizji i misji,
 • otoczenie przedsiębiorstwa (metody analizy otoczenia przedsiębiorstwa)
 • analiza interesariuszy,
 • analiza wnętrza organizacji (analiza zasobów, kompetencji i umiejętności przedsiębiorstwa, bilans strategiczny, analiza kluczowych czynników sukcesu, łańcuch tworzenia wartości),
 • analiza SWOT,
 • istota zarządzania strategicznego, podstawowe składniki strategii,
 • rodzaje projektów strategicznych,
 • ocena zgodności projektów ze strategią.


6. KSZTAŁTOWANIE POTENCJAŁU KIEROWNIKA PROJEKTU - komunikacja interpersonalna przy realizacji projektu, organizacja czasu pracy własnej, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów, asertywność, negocjacje, podstawy motywacji.

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • komunikacja interpersonalna (proces komunikacji, reguły komunikacji, filtry percepcji, efektywność komunikacji),
 • komunikacja niewerbalna,
 • zarządzanie czasem, planowanie pracy,
 • metody przezwyciężania stresu,
 • sposoby rozwiązywania konfliktów.


7. LIDER W ZESPOLE PROJEKTOWYM - istota przewodzenia, lider a menedżer, cechy liderów, kierowanie pracą zespołów, rozwój osobisty, samorozwój, psychologiczna rola liderowania.

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • istota kierowania zespołem,
 • cechy, zadania, funkcje lidera i managera,
 • osobowość lidera, nawyki skutecznego działania, samorozwój lidera,
 • komunikacja, perswazja w pracy zespołu,
 • motywowanie współpracowników,
 • zespół a grupa,
 • dysfunkcje w pracy zespołu,
 • podejmowanie decyzji,
 • sytuacje trudne i konfliktowe,
 • kobieta jako lider,
 • etyka w pracy zespołowej.


8. ZARZĄDZANIE ZMIANAMI - źródła, czynniki i rodzaje zmian w przedsiębiorstwie, czym jest zarządzanie zmianą, zmiana jako proces, badanie potencjału organizacyjnego przedsiębiorstwa dla potrzeb zmian, uwarunkowanie realizacji zmian, zachowanie ludzi w procesie zmian

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • istota i rodzaje zmian,
 • K. Lewin i proces zmian organizacyjnych,
 • doskonalenie organizacji,
 • ludzie w procesie zmian,
 • bariery w zarządzaniu zmianami.


9. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKTACH - cele zarządzania ryzykiem, techniki identyfikacji ryzyka, proces zarządzania ryzykiem.

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • istota ryzyka,
 • zarządzanie ryzykiem wg metodyki PMI,
 • planowanie zarządzania ryzykiem,
 • matryca analizy ryzyka,
 • identyfikacja najczęstszych rodzajów ryzyka  w zarządzaniu projektami, źródła ryzyka w projekcie, techniki identyfikacji ryzyka,
 • analiza ryzyka (jakościowa, ilościowa), planowanie reakcji na ryzyko w projekcie,
 • zarządzanie ryzykiem, monitorowanie i kontrola ryzyka w projekcie,
 • prewencja ryzyka, sposoby ograniczania prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka w projekcie.


10. FINANSOWE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI - sprawozdania finansowe związane z projektem, efektywność ekonomiczna inwestycji, stopa zwrotu z projektu, analiza wrażliwości projektu na zmiany czynników rynkowych, ocena rentowności projektu, budżetowanie projektu.

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • wartość pieniądza w czasie,
 • sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych),
 • analiza progu rentowności,
 • analiza finansowa, analiza dynamiki i struktury, wskaźniki jako syntetyczne miary oceny sytuacji finansowo-majątkowej,
 • koszty i struktura kapitału,
 • ocena opłacalności inwestycji rzeczowych,
 • planowanie finansowe.


11. NARZĘDZIA INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI - MS Project

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • zarządzanie projektami w MS Project,
 • współpraca MS Project Standard z innymi aplikacjami
 • budowanie harmonogramu,
 • opracowanie kalendarza projektu,
 • tworzenie listy i struktury zadań,
 • określenie rodzajów zależności między zadaniami,
 • wprowadzenie informacji o ograniczeniach zewnętrznych,
 • metoda ścieżki krytycznej (CPM),
 • dodatkowe zagadnienia budowania harmonogramu,
 • definiowanie zasobów (rodzaje zasobów w Microsoft Project, tworzenie zespołu projektowego, dodawanie zasobów materiałowych i kosztowych, właściwości i edycja zasobów),
 • zarządzanie przydziałami zasobów,
 • narzędzia śledzenia postępów prac (pojęcie planów bazowych, aktualizacja postępów prac, praktyczne wskazówki do aktualizacji postępów prac),
 • sposoby raportowania przebiegu projektu.


12. PRAWNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

 • zawieranie umów (oświadczenie woli; chwila złożenia oświadczenia woli; wykładnia oświadczeń woli; skutki czynności prawnych; forma czynności prawnych; rygor zachowania formy czynności prawnej; zastrzeżenia umowne dotyczące formy prawnej; zmiana, wypowiedzenie, odstąpienie od umowy; zawarcie umowy; tryb zawarcia umowy; chwila i miejsce zawarcia umowy; pismo potwierdzające; warunek; termin)
 • zobowiązania umowne (swoboda umów; sposób wykonania umowy; należyta staranność; zobowiązania solidarne; zobowiązania podzielne i niepodzielne; umowa przedwstępna; zadatek a zaliczka; umowne prawo odstąpienia a wypowiedzenie umowy; wykonywanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych; odpowiedzialność za szkodę; odszkodowanie; kara umowna; zwłoka a opóźnienie; odsetki za opóźnienie; rękojmia za wady; gwarancja jakości; rozstrzyganie sporów)


13. SEMINARIUM PODYPLOMOWE

Egzaminy

Egzaminy z przedmiotów:

 • Strategiczne zarządzanie projektami,
 • Finansowe aspekty zarządzania projektami,
 • Zarządzanie zespołami w projekcie,
 • Organizacja i planowanie projektu,
 • Komunikacja w zarządzaniu projektami.

Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym obejmującym obronę pracy podyplomowej.

Liczba godzin
210

Czas trwania studiów: dwa semestry (od października 2017 r. do września 2018 r.). Organizacja zajęć będzie dostosowana do charakteru kształcenia zaocznego - zajęcia będą realizowane w czasie dwudniowych zjazdów, raz lub dwa razy w miesiącu w piątki (po godz. 16:20) i soboty.

Koszt uczestnictwa
4500.00 zł

Płatność jednorazowa, w 2 lub 4 ratach.

Zgłoszenia

Rekrutacja na kolejne edycje studiów podyplomowych  odbywa się w systemie ciągłym (można w dowolnym momencie złożyć podanie).

Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć.

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 30.09.2017 r.

Informacje na temat studiów można uzyskać w sekretariacie Katedry Zarządzania Strategicznego al. Niepodległości 10, pokój 322-Gmach Główny, tel 61 8569432.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie).
 • ksero dowodu osobistego

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie po aplikacji na studia należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem.

Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.

Miejsce złożenia dokumentów

Katedra Zarządzania Strategicznego (tel 61 8569432).

al. Niepodległości 10 (Gmach Główny III piętro pok. 322)
adres korespondencyjny

Uniwersytet Ekonomiczny
Katedry Zarządzania Strategicznego

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań

Kierownik
dr Paweł Bartkowiak, e-mail: pawel.bartkowiak@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Zarządzania Strategicznego
al. Niepodległości 10
tel. 61-856-94-32
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.