Smiley face  BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
 UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

Uwaga!

Ta strona opisuje archiwalną edycję Studiów Podyplomowych. Aby zapoznać się z aktualną ofertą proszę kliknąć tutaj (11 edycja).

Studia Podyplomowe Rachunkowość i Podatki

Kontakt: email: katrach@ue.poznan.pl telefon: 61-854-38-38 Koszt uczestnictwa: 4500.00 zł Nabór zakończony
Cele i zadania

Celem Studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej i zarazem praktycznej wiedzy, niezbędnej do skutecznego i efektywnego wykonywania zawodu księgowego w podmiocie gospodarczym, a także do wykonywania innych zawodów i funkcji, gdzie znajomość wiedzy z zakresu rachunkowości
i podatków jest szczególnie przydatna.
 

Zadaniem tych studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu zagadnień rachunkowych oraz z tych dziedzin prawa i podatków, które łączą się ściśle w praktyce z rachunkowością i bez znajomości których nie można prowadzić w sposób prawidłowy ksiąg rachunkowych.

 

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem. Mogą być nimi absolwenci zarówno uczelni ekonomicznych jak i nieekonomicznych.

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. 

Program

Program Studiów:

 • Podstawy rachunkowości (14 godz.)
 • Rachunkowość finansowa  (50 godz.)
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa  (24 godz.)
 • Prawne aspekty działalności gospodarczej (12 godz.)
 • Rachunkowośc zarządcza (12 godz.)
 • Podatki (49 godz.)
 • Kadry i płace (8 godz.)
 • Systemy informatyczne w rachunkowości (16 godz.)
 • Seminarium podyplomowe (15 godz.)
Egzaminy

Egzaminy z przedmiotów:

 • Rachunkowość finansowa
 • Sprawozdawczość i analiza finansowa
 • Podatki
 • oraz egzamin końcowy połączony z obroną pracy podyplomowej.
Liczba godzin
200

Studia trwają dwa semestry.

Studia rozpoczną się w październiku 2017 r. a zakończą się  we wrześniu 2018 r.

Zajęcia w I semestrze odbywają się od października do stycznia, w II semestrze od lutego do czerwca.

Zjazdy odbywają się średnio co dwa tygodnie w soboty i w niedziele.

Zajęcia odbywają się w budynkach Uczelni.

Koszt uczestnictwa
4500.00 zł

Koszt Studiów wynosi 4500 zł za dwa semestry.

Opłatę można uiścić:

Termin wnoszenia opłat za studia (w przypadku płatności jednorazowej):

Płatność jednorazowa:

30.10.2017 r. 

 

Terminy wnoszenia opłat za studia w ratach (jeśli są przewidziane):

2  raty:

Do 30.10.2017 – 2.250zł

Do 30.03.2018 – 2.250zł

 

4  raty:

Do 30.10.2017 – 1.125zł

Do 30.01.2018 – 1.125zł

Do 30.03.2018 – 1.125zł

Do 30.05.2018 – 1.125zł

 

8  rat:

Do 30.10.2017 – 650zł

Do 30.11.2017 – 550zł

Do 30.12.2017 – 550zł

Do 30.01.2018 – 550zł

Do 28.02.2018 – 550zł

Do 30.03.2018 – 550zł

Do 30.04.2018 – 550zł

Do 30.05.2018 – 550zł  


 

Zgłoszenia

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zgłaszają swoją aplikację on-line na wybrane studia podyplomowe. Po dokonaniu aplikacji on-line, kandydaci składają dokumenty w formie papierowej.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną zawiadomione przez Kierownika Studiów listownie o przyjeciu na studia, terminie iuszczenia opłaty za studia, terminie, miejscu i godzinie rozpoczęcia zajęć oraz o harmonogramie zjazdów w I semestrze.

Wymagane dokumenty

 Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają  następujące dokumenty:

 • zgłoszenie (wniosek o przyjęcie),
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis lub kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, poświadczoną przez upowaznionego pracownika Biura Studiów Podyplomowych UEP w Poznaniu  (Budynek Altum UEP - czerwony wieżowiec, 5 piętro, p.513, tel. 61 856 92 39),
 • osobiste zobowiązanie kandydata do wnoszenia w ustalonych terminach opłat za studia albo zobowiązanie podmiotu kierującego do uregulowania opłat za studia danego słuchacza,
 • kserokopię dowodu osobistego lub paszportu,
 • dwa zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem,
 • dwie średnie koperty zaadresowane do siebie,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem studiów podyplomowych.

Wniosek o przyjęcie, kwestionariusz osobowy oraz zobowiązanie należy wydukować po aplikacji on-line.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w bialej, wiązanej teczce opisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem!

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Katedry Rachunkowości w terminie podanym podczas rejestracji w systemie.

W razie potrzeby termin ten może być przedłużony na wniosek osoby zainteresowanej (prosimy kontaktować się mailem lub telefonicznie z Sekretariatem Katedry Rachunkowości).


Sekretariat Katedry Rachunkowości

osobiście
ul.Towarowa 53, 1 piętro, p.107
pon.-pt. 11.00-15.00
listownie
Sekretariat Katedry Rachunkowości
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
z dopiskiem Studia Podyplomowe Rachunkowość i Podatki

Dodatkowe informacje

 Edycja studiów podyplomowych nie zostanie uruchomiona w przypadku, gdy na studia zapisanych będzie mało osób, co nie zapewni samofinansowania się studiów. Kandydaci zostaną o tym poinformowani, a w wypadku wolnych miejsc na innych kierunkach studiów podyplomowych organizaowanych w tym czasie przez Katedrę Rachunkowości, zostaną im zaproponowane inne studia.

Wniosek o wystawienie faktury

Aby otrzymać fakturę po dokonanej zapłacie lub do zaplaty, należy złożyć odpowiedni wniosek do Działu Finansowego Uczelni (mail: faktury@fnc.ue.poznan.pl).

 Wszelkie informacje dotyczące faktur: Dział Finansowy (tel.061 856 91 20).

Druki wniosków o wystawienie faktury do pobrania po dokonaniu aplikacji na dane studia.

Rezygnacja ze studiów

rezygnacja na etapie rekrutacji

Jeżeli kandydat nie złoży teczki do wyznaczonego terminu aplikacja zotanie anulowana.

Jeżeli kandydat złoży teczkę, a potem chce zrezygnować to musi napisać pismo zaadresowane do Kierownika Studiów Podyplomowych z informacją o rezygnacji, prośbą o skreślenie z listy kandydatów i o odesłanie dokumentów.

rezygnacja podczas trwania studiów

Słuchacz musi napisać pismo zaadresowane do Kierownika Studiów Podyplomowych z informacją o rezygnacji, prośbą o skreślenie z listy słuchaczy i o odesłanie dokumentów.

Jeżeli słuchacz chce się ubiegać o zwrot części dokonanej wpłaty musi napisać pismo do Kwestora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (w załączeniu potwierdzenie płatności). Pismo należy dostarczyć do Sekretariatu Katedry Rachunkowości osobiście lub pocztą.

Kierownik
Dr hab. Marzena Remlein, prof. nadzw. UEP, e-mail: marzena.remlein@ue.poznan.pl
Organizator studiów
Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
siedziba - ul. Towarowa 53, I piętro, pok.107
adres korespondencyjny - al. Niepodległosci 10, 61-875 Poznań

Obsługę administracyjną studiów podyplomowych prowadzą:
- mgr Ewa Budniak
- mgr Karolina Szubert
Strona internetowa
Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala rektor. W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów §18.1, ust. 2, pkt.5 opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych wynosi 30 zł.